Admission GAT PAT ระบบเคลียริ่งเฮาส์ แอดมิชชั่น

ปฏิทินสอบ Admission 2560

Home / Admission / ปฏิทินสอบ Admission 2560

ปฏิทินสอบ Admissions 60 ประกาศจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) อย่างเป็นทางการ (19 มิถุนายน 2559) สรุปปฏิทินสอบ GAT PAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ และแอดมิชชั่น 60 รายละเอียดต่างๆ มีดังต่อไปนี้ ไปอ่านกันเลยจ้า

ปฏิทินสอบ Admission 2560

ปฏิทินสอบ GAT PAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ และแอดมิชชั่น 60

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ประกาศปฏิทินระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบคัดเลือก รวม (Central University Admissions System: CUAS) หรือการสอบ admissions ระบบกลาง ประจำปีการศึกษา 2560 ดังรายละเอียด โดยมีรายละเอียดฉบับทางการต่อไปนี้

GAT PAT 1/60

 • 10-19 สิงหาคม 2559 รับสมัครสอบ GAT PAT 1/60
 • 29 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2559 สอบ GAT PAT 1/60
 • 15 ธันวาคม 2559 ประกาศผลสอบ GAT PAT 1/60

GAT PAT 2/60

 • 7-26 มกราคม 2560 รับสมัครสอบ GAT PAT 2/60
 • 11-14 มีนาคม 2560 สอบ GAT PAT 2/60
 • 20 เมษายน 2560 ประกาศผลสอบ GAT PAT 2/60

9 วิชาสามัญ

 • 5-24 ตุลาคม 2559 สมัครสอบ 9 วิชาสามัญ 60
 • 24-25 ธันวาคม 2559 สอบ 9 วิชาสามัญปี 60
 • 25 มกราคม 2560 ประกาศผลสอบ 9 วิชาสามัญ 60

O-NET ประจำปีการศึกษา 2560

 • 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 สอบ O-NET
 • 20 มีนาคม 2560 ประกาศผลสอบ O-NET

ระบบเคลียริ่งเฮาส์

 • ยืนยันสิทธิ วันที่ 25-28 เมษายน 2560

แอดมิชชั่น 60

 • 6-17 พฤษภาคม 2560 จำหน่ายระเบียบการแอดมิสชั่นส์
 • 20-27 พฤษภาคม 2560 รับสมัครแอดมิสชั่นส์
 • 15 มิถุนายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
 • 23-26 มิถุนายน 2560 สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
 • 10 กรกฎาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา

แอดมิสชั่นประจำปีการศึกษา 2560 จะขยับเร็วขึ้นจากเดิม โดยเฉพาะการประกาศผลสอบ 9 วิชาสามัญ และ GAT/PAT

องค์ประกอบในการคัดเลือกแอดมิสชั่นส์ ยังคงใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 20% โอเน็ต 30% ตามเดิม แต่ลดลงเหลือ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้

จัดสอบคือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ในสัดส่วนวิชาละ 6% ส่วน 3 กลุ่มสาระฯ ที่เหลือ คือ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี จะรวมอยู่ในคะแนน GPAX ซึ่งจัดสอบโดยโรงเรียนอยู่แล้ว

ส่วนการคัดเลือกในระบบรับตรงร่วมกัน หรือระบบเคลียริ่งเฮาส์ จากเดิมใช้ 7 วิชาสามัญ ได้แก่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา จะเพิ่มเป็น 9 วิชาสามัญ โดยเพิ่มวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไปและวิทยาศาสตร์ทั่วไป เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป คาดว่าจะมีนักเรียนเข้าสอบเพิ่มขึ้น จากเดิม 1.7 แสนคน เป็น 2.5 แสนคน

76071_1

ปฏิทินสอบ Admission 2560

 • รับสมัครสอบวิชา 9 วิชาสามัญ 5-24 ตุลาคม 2560
 • กำหนดสอบ 9 วิชาสามัญ 24-25 ธันวาคม 2560
 • ประกาศผลสอบ 9 วิชาสามัญ 25 มกราคม 2560
 • รับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 10-29 สิงหาคม 2559
 • กำหนดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 29 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2559
 • ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 15 ธันวาคม 2559
 • สอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 18-19 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประกาศผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 20 มีนาคม 2560
 • รับสมัครสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 2/2560 7-26 ธันวาคม 2559
 • กำหนดสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 2/2560 11-14 มีนาคม 2560
 • ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 20 เมษายน 2560
 • มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ส่งรายชื่อผู้ผ่านการ คัดเลือกไปยัง สอท. จัดทำข้อมูลสำหรับประกาศให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์ 25-28 เมษายน 2560
 • จำหน่ายระเบียบการคัดเลือกฯ ในระดับแอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2560 16-27 พฤษภาคม 2560
 • รับสมัครแอดมิชชั่น 2560 20-27 พฤษภาคม 2560
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 15 มิถุนายน 2560
 • สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 23-26 มิถุนายน 2560
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 10 กรกฎาคม 2560
 • สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) สรุปรายชื่อสนามสอบ ครั้งที่ 1 ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี

อ้างอิงจาก http://www.tlcthai.com/

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง