GAT PAT การสอบ กำหนดการ กำหนดการสอบ

กำหนดการสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560

Home / GAT/PAT / กำหนดการสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560

ด้วยในปีการศึกษา 2560 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) จัดการให้บริการการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2560 จึงดำเนินการประกาศรับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดการสอบ GAT/PAT 2560

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

กำหนดการเปิด-ปิดระบบการรับสมัครสอบ และชำระเงิน

สทศ. จะเปิดและปิดระบบการรับสมัครสอบ และชำระเงินตามกำหนดตามเวลา ดังนี้

1. การสมัครสอบในวันแรก ระบบเปิดเวลา 09.00 น. และวันรับสมัครวันสุดท้าย ระบบจะทำการปิดเวลา 23.59 น.
2. การชำระเงิน ในวันแรกได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. และในวันสุดท้านสิ้นสุดเวลา 20.00 น.

กำหนดการสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560

1. ลงทะเบียนขอรหัสชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (เฉพาะผู้สมัครรายใหม่ที่ยังไม่มีรหัสชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านในการเข้าระบบสำหรับผู้สมัครสอบรายเก่าสามารถดำเนินการสมัครสอบตามขั้นตอนได้ โดยใช้รหัสชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดิม) ได้ตั้งแต่วันที่ 10 – 29 สิงหาคม 2559

2. สมัครสอบ เลือกวิชา เลือกเขต/อำเภอ จังหวัดที่จะไปสอบ โดยดำเนินการตามขั้นตอนในระบบ ได้ตั้งแต่วันที่ 10 – 29 สิงหาคม 2559

3. พิมพ์ใบสมัครสอบ ชำระเงินค่าสมัครสอบ (ธนาคารกรุงไทย และเคาน์เตอร์เซอร์วิส) ได้ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 สิงหาคม 2559

4. ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน เลือกสนามสอบที่จะไปสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 สิงหาคม 2559

5. ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม – วันที่ 2 กันยายน 2559

6. ประกาศเลขที่นั่งสอบ/สถานที่สอบ ในวันที่ 20 กันยายน 2559

7. ทำการทดสอบ ในวันที่ 29 ตุลาคม – วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

8. ประกาศผลสอบ วันที่ 15 ธันวาคม 2559

กำหนดการสอบแต่ละวิชา

1. วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559

– เวลา 08.30 – 11.30 น. วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
– เวลา 13.00 – 16.00 น. วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1)

2. วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559

– เวลา 08.30 – 11.30 น. วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2)
– เวลา 13.00 – 16.00 น. วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5)

3. วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559

– เวลา 08.30 – 11.30 น. วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT3)
– เวลา 13.00 – 16.00 น. วิชา 74 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT4)

4. วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559

– เวลา 08.30 – 11.30 น. วิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (PAT6)
– เวลา 13.00 – 16.00 น.แบ่งออกเป็นวิชาความถนัดในแต่ละสาขาวิชาดังนี้

วิชา 77 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT7.1)
วิชาิ 78 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (PAT7.2)
วิชา 19 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น (PAT7.3)
วิชา 80 ความถนัดทางภาษาจีน (PAT7.4)
วิชา 81 ความถนัดทางภาษาอาหรับ (PAT7.5)
วิชา 82 ความถนัดทางภาษาบาลี (PAT7.6)

กำหนดการสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560

1. ลงทะเบียนขอรหัสชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (เฉพาะผู้สมัครรายใหม่ที่ยังไม่มีรหัสชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านในการเข้าระบบสำหรับผู้สมัครสอบรายเก่าสามารถดำเนินการสมัครสอบ ตามขั้นตอนได้ โดยใช้รหัสชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดิม) ได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 26 ธันวาคม 2559

2. สมัครสอบ เลือกวิชา เลือกเขต/อำเภอ จังหวัดที่จะไปสอบ โดยดำเนินการตามขั้นตอนในระบบ ได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 26 ธันวาคม 2559

3. พิมพ์ใบสมัครสอบ ชำระเงินค่าสมัครสอบ (ธนาคารกรุงไทย และเคาน์เตอร์เซอร์วิส) ได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 27 ธันวาคม 2559

4. ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน เลือกสนามสอบที่จะไปสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 28 ธันวาคม 2559

5. ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 30 ธันวาคม 2559

6. ประกาศเลขที่นั่งสอบ/สถานที่สอบ ในวันที่ 24 มกราคม 2560

7. ทำการทดสอบ ในวันที่ 11 – 14 มีนาคม 2560

8. ประกาศผลสอบ วันที่ 20 เมษายน 2560

กำหนดการสอบแต่ละวิชา

1. วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560

– เวลา 08.30 – 11.30 น. วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
– เวลา 13.00 – 16.00 น. วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1)

2. วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560

– เวลา 08.30 – 11.30 น. วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2)
– เวลา 13.00 – 16.00 น. วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5)

3. วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560

– เวลา 08.30 – 11.30 น. วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT3)
– เวลา 13.00 – 16.00 น. วิชา 74 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT4)

4. วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560

– เวลา 08.30 – 11.30 น. วิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (PAT6)
– เวลา 13.00 – 16.00 น.แบ่งออกเป็นวิชาความถนัดในแต่ละสาขาวิชาดังนี้

วิชา 77 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT7.1)
วิชาิ 78 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (PAT7.2)
วิชา 19 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น (PAT7.3)
วิชา 80 ความถนัดทางภาษาจีน (PAT7.4)
วิชา 81 ความถนัดทางภาษาอาหรับ (PAT7.5)
วิชา 82 ความถนัดทางภาษาบาลี (PAT7.6)

*** (สทศ. เปิดสนามสอบทุกจังหวัดทั่วประเทศ) โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้ที่ต้องการสอบในกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี ให้ตรวจสอบสถานะการชำระเงินในระบบรายบุคคล และเลือกสนามสอบที่ประสงค์จะไปสอบตามรายชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ปรากฎ

กลุ่มที่ 2 ผู้ที่ต้องการสอบในจังหวัดอื่น (นอกจากกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี) ให้ตรวจสอบสถานะการชำระเงินในระบบรายบุคคล และตรวจสอบการเลือกอาเภอ/จังหวัดที่จะไปสอบไม่ต้องเลือกสนามสอบ

เข้าไปดาวน์โหลดตารางการสมัครสอบ GAT/PAT และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.niets.or.th/th

บทความแนะนำ