คอร์สเรียนฟรี คอร์สเรียนออนไลน์ จิตวิทยา อินโฟกราฟิก เทคนิคถ่ายรูป เรียนออนไลน์

รวมคอร์สออนไลน์น่าเรียน จากมหาวิทยาลัยดัง ในเว็บไซต์ thaimooc.org

Home / ข่าวการศึกษา / รวมคอร์สออนไลน์น่าเรียน จากมหาวิทยาลัยดัง ในเว็บไซต์ thaimooc.org

เว็บไซต์ thaimooc.org เป็นพื้นที่บนโลกออนไลน์เอาไว้ส่งต่อความรู้จากมหาวิทยาลัยไปสู่บุคคลภายนอก เป็นการปรับเปลี่ยนการศึกษาแบบปิดที่เคยสอนอยู่แต่ภายในสถาบัน ให้เปิดกว้างไปยังกลุ่มคนอีกมากมายที่สนใจอยากที่จะเรียนรู้ วันนี้เราเลย รวมคอร์สออนไลน์น่าเรียน จากมหาวิทยาลัยดัง ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้มาฝากกัน

รวมคอร์สออนไลน์น่าเรียน จากมหาวิทยาลัยดัง

สำหรับคอร์สออนไลน์ที่เรารวมมาให้ในวันนี้เป็น คอร์สเรียนฟรี!! สามารถเรียนได้ทุกทีทุกเวลา เพียงแค่เข้าไป log in ใช้งานที่เว็บไซต์ thaimooc.org แล้วจะมีคอร์สไหนน่าสนใจกันบ้าง มาดูกันดีกว่า

การสร้างอินโฟกราฟิกเบื้องต้น

วิชา การสร้างอินโฟกราฟิกเบื้องต้น (Basic Infographic) สอนโดยอาจารย์จากภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คอร์สนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำความรู้จัก Infographic หลักการออกแบบ และการสร้าง Infographic ซึ่งประกอบไปด้วย การเตรียมเนื้อหา การออกแบบ และข้อควรหลีกเลี่ยงในการออกแบบ ตลอดจนการสร้าง Infographic ทั้งในรูปแบบ Still Infographic ด้วยโปรแกรม Microsoft Visio และ Motion Infographic ด้วย Powtoon

คุณสมบัติของผู้เรียน : นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจการทำอินโฟกราฟิก

ระยะเวลาในการสมัครเรียน : 15 มี.ค. – 18 เม.ย. 2019

วิธีการวัดผล : ทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ถ้าหากผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 60% จะถือว่าผ่านเกณฑ์ และจะได้รับประกาศนียบัตร

*อ่านรายระเอียดเพิ่มเติมที่ https://thaimooc.org/thesis001

การถ่ายภาพเบื้องต้น

วิชา การถ่ายภาพเบื้องต้น Basic Photography สอนโดยอาจารย์จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร ภาควิชาพัฒนาการเกษตร และการจัดการทรัพยากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คอร์สนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้กล้องถ่ายรูป และเทคนิคการถ่ายภาพ โดยหัวข้อในการเรียนมีทั้งหมด 6 หัวข้อได้แก่

  • ประวัติความเป็นมาของการถ่ายภาพ
  • ความหมาย และหลักการทำงานของกล้องถ่ายภาพ
  • ประเภท และส่วนประกอบของกล้องถ่ายภาพ อุปกรณ์เสริมเพื่อการถ่ายภาพที่ดีขึ้น
  • การจัดองค์ประกอบของภาพ
  • เทคนิคการถ่ายภาพประเภทต่างๆ
  • การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อตกแต่งภาพถ่าย

คุณสมบัติของผู้เรียน : นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจการถ่ายรูป

ระยะเวลาในการสมัครเรียน : สามารถเรียนได้ตลอดตั้งแต่ 21 พ.ย. 2017 เป็นต้นไป

วิธีการวัดผล : ต้องเข้าเรียนเนื้อหาครบทุกบท และทำแบบฝึกหัด กับแบบทดสอบหลังเรียนแล้วได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60% จะถือว่าผ่านเกณฑ์ และได้รับประกาศนียบัตร

*อ่านรายระเอียดเพิ่มเติมที่ https://thaimooc.org/kmitl001

จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน

วิชา จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน (Psychology and Daily Life) สอนโดยอาจารย์จากภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คอร์สนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ กลุ่มแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา จิตวิทยากับการเข้าใจตนเอง เช่น นิสัยและการพัฒนาตนเอง บุคลิกภาพ อารมณ์ และการควบคุมตนเอง ฯลฯ จิตวิทยากับการเข้าใจผู้อื่น เช่น มนุษยสัมพันธ์ และมิตรภาพ ความรักและชีวิตคู่ เป็นต้น และจิตวิทยากับสังคม ได้แก่ อิทธิพลทางสังคม และ การทำงานกลุ่ม

คุณสมบัติของผู้เรียน : นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่อง จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน

ระยะเวลาในการสมัครเรียน : สามารถเรียนได้ตลอดตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 2018 เป็นต้นไป

วิธีการวัดผล : ต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมระหว่างบทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และสอบปลายภาค ซึ่งต้องทำคะแนนให้ได้อย่างน้อย 75 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ถึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์

*อ่านรายระเอียดเพิ่มเติมที่ https://thaimooc.org/cmu007

นอกจากนี้ยังมีคอร์สอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกเพียบ สามารถเข้าไปเลือกเรียนได้ที่ https://thaimooc.org/

บทความแนะนำ