ทุนการศึกษา ทุนแลกเปลี่ยน โครงการแลกเปลี่ยน

ทุนแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ ระยะสั้น & ระยะยาว สำหรับนักศึกษา ม. มหิดล

Home / ข่าวการศึกษา / ทุนแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ ระยะสั้น & ระยะยาว สำหรับนักศึกษา ม. มหิดล

น้องๆ นักศึกษา ม. มหิดล ที่สนใจอยากไปเรียนต่อต่างประเทศ ทางมหาวิทยาลัยก็มี ทุนแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว ให้กับน้องๆ สำหรับการให้ทุนในปี 62 นี้เปิดรับสมัครแล้ว ใครที่สนใจ ลองยื่นเอกสารสมัครกันได้นะ

ทุนแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา ม. มหิดล

ทุนที่ให้นี้มีชื่อว่า ทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักศึกษา ณ ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งรายระเอียดการให้ทุนในปี 62 มีดังนี้

รายละเอียดทุน

ทางมหาวิทยาลัยจะมีการจัดสรรทุนให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม หรือการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน หรือสาขาวิชาเลือกเสรี หรือ summer school ในต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นประเทศใดก็ได้ ในลักษณะเหมาจ่ายครอบคลุม ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าทำวีซ่า และค่าประกันการเดินทาง โดยไม่เกินวงเงินที่กำหนด ดังนี้

ทุนระยะสั้น

  • ระยะเวลา 1-3 สัปดาห์ ทุนละไม่เกิน 15,000 บาท
  • ระยะเวลา 4-11 สัปดาห์ (เทียบเท่า 45 ชั่วโมง) ทุนละไม่เกิน 30,000 บาท ซึ่งในช่วงนี้จะเป็นระยะเวลาที่ครอบคลุมการลงเรียนที่เทียบเท่ากับรายวิชา 3 หน่วยกิต หรือกิจกรรมวิชาการที่ถือเป็น Summer School

ทุนระยะยาว

  • ระยะเวลา 12 สัปดาห์ขึ้นไป ทุนละไม่เกิน 75,000 บาท

คุณสมบัติผู้รับทุน

  • มีสัญชาติไทย
  • เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2
  • มีเกรดเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคเรียนสุดท้าย ก่อนจะขอทุน ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • มีผลการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า B
  • ไม่เคยได้รับทุนเคลื่อนย้ายนักศึกษา ของทางมหาวิทยาลัยมาก่อน

เอกสารที่ต้องใช้

– หนังสือเสนอชื่อผู้สมัครขอรับทุน จากหัวหน้าส่วนงานต้นสังกัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

– แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว

– หนังสือตอบรับของสถาบันต่างประเทศ พร้อมทั้งระบุกิจกรรมที่จะเข้าร่วม และระยะเวลาอย่างชัดเจน

– สำเนาเอกสารแสดงผลการศึกษา (Transcript)

– เขียนวัตถุประสงค์ และเหตุผลส่วนตัว (Personal Statement) ในการสมัครขอรับทุน ไม่ต่ำกว่า 500 คำ เป็นภาษาอังกฤษพร้อมแผนการศึกษา

– ประวัติย่อ และแฟ้มผลงาน

– สำเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ในกรณีเดินทางไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม 

และถ้าหากเป็นกลุ่มประเทศอาเซียน +6 ได้แก่ จีน รวมสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และฮ่องกง เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย หากมี MoU ก็ต้องนำส่งด้วย

– สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)

วิธีการสมุครทุน

จะต้องยื่นแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมเอกสาร ผ่านส่วนงานต้นสังกัด โดยสามารถขอแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ส่วนงานต้นสังกัด หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มออนไลน์ก็ได้

ช่วงเวลารับสมัคร

ต้องส่งเอกสารก่อนเดินทางจริงอย่างน้อย 2 เดือน (เดินทางได้ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2562)

** อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.op.mahidol.ac.th

บทความแนะนำ