ข่าวการศึกษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น เรียนต่างประเทศ โครงการแลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยน ไปเรียนที่ Niigata University สำหรับนิสิต ม.เกษตรศาสตร์

Home / ข่าวการศึกษา / โครงการแลกเปลี่ยน ไปเรียนที่ Niigata University สำหรับนิสิต ม.เกษตรศาสตร์

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2562 ที่ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น เป็นโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น 1 ภาคการศึกษา และโครงการแลกเปลี่ยนระยะยาว 2 เทอม สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น้องๆ คนไหนที่สนใจ ก็ลองสมัครไปกันได้นะ

โครงการแลกเปลี่ยน ไปเรียนที่ญี่ปุ่น

โครงการแลกเปลี่ยน ไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น 1-2 เทอมนี้ มีหลักสูตรเปิดสอนทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น สามารถเลือกได้ว่าจะเรียนเป็นภาษาใด และมหาวิทยาลัยที่ไปแลกเปลี่ยนอย่าง Niigata University ตั้งอยู่ที่จังหวัดนีงาตะ ภูมิภาคชูบุ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในลำดับที่ 45 ของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศญี่ปุ่น แต่นอกจากน้องๆ จะได้ไปเรียนรู้วิชาการ ตามสาขาที่เรียนมาแล้ว ยังได้ไปเรียนภาษา และวัฒนธรรมญี่ปุ่นอีกด้วย

Niigata University

รายละเอียดโครงการ

ใครที่สนใจก็ลองตรวจสอบดูว่า คณะที่เปิดสอนกับโครงการแลกเปลี่ยนนี้มีคณะอะไรบ้าง? ตรงกับคณะที่น้องๆ เรียนอยู่หรือไม่ โดยรายชื่อคณะที่เปิดสอนมี ดังนี้

 • เกษตรศาสตร์ (Faculty of Agriculture)
 • วิทยาศาสตร์สาธารณสุข (School of Health Sciences)
 • ศึกษาศาสตร์ (Faculty of Education)
 • ทันตแพทยศาสตร์ (Faculty of Dentistry)
 • เศรษฐศาสตร์ (Faculty of Economics)
 • นิติศาสตร์ (Faculty of Law)
 • วิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
 • วิทยาศาสตร์ (Faculty of Science)
 • มนุษยศาสตร์ (Faculty of Humanities)
 • College of creative Studies
 • แพทยศาสตร์ (Faculty of Medicine)

ผู้ที่สมัครโครงการนี้สามารถเลือกเวลาไปเรียนได้ 2 แบบ คือ

1. ระยะสั้น ไปเรียน 1 เทอม ช่วงเดือนตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563

2. ระยะยาว ไปเรียน 2 เทอม ช่วงเดือนตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2563

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นนิสิตปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป  (หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาแลกเปลี่ยนแล้วต้องกลับมาศึกษาต่อ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

2. มีผลการเรียนสะสม (GPA.) ของ 2 ภาคการศึกษาล่าสุด ไม่ต่ำกว่า 2.30 จากระดับคะแนนเต็ม 3.00 ตามการคำนวณผลการเรียนของระบบ JASSO

3. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาญี่ปุ่นได้ดี

ค่าใช้จ่ายในการไปแลกเปลี่ยน

นิสิตจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทางระหว่างประเทศ และภายในประเทศญี่ปุ่น ค่าประกันชีวิต และสุขภาพ เป็นต้น

* ค่าครองชีพในการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 24,000 – 30,000 บาท/ เดือน ส่วนหอพัก ถ้าเป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัย หรือเป็นหอนอกที่รับรองโดย Niigata University จะอยู่ที่ประมาณ 7,000 บาท/เดือน

วิธีการสมัคร

ส่งเอกสารประกอบการสมัครไปที่กองวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครทั้งหมด ได้แก่

1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

2. ใบสมัคร Application Form for the Program for Exchange Students at Niigata University

3. Academic Transcript จำนวน 1 ฉบับ (ออกโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล)

4. Letter of Recommendation จากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือหัวหน้าภาควิชาต้นสังกัดผู้สมัคร

5. Certificate of the Applicant’s Registration หนังสือรับรองสถานภาพนิสิต ฉบับภาษาอังกฤษ (ออกโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล)

6. สำเนาหนังสือเดินทาง

7. Health Examination Certificate

8. Application for a Certificate of Eligibility for Entry into Japan ไม่ต้องติดรูปถ่าย

9. เอกสารรับรองสถานะทางการเงิน

10. รูปถ่ายหน้าตรงคมชัด ขนาด 3 ซม. × 4 ซม. จำนวน 1 รูป พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษไว้ด้านหลัง

11. ผลทดสอบความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น JLPT หรือภาษาอังกฤษ (TOEFL, IELTS, TOEIC)

วันปิดรับสมัคร

10 พฤษภาคม 2562

** อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพ : wikipedia

บทความแนะนำ