กัญชา คณะนวัตกรรมเกษตร วิชากัญชาศาสตร์ วิชาแปลก หลักสูตรการเรียนการสอน

ม.รังสิต เปิดสอน วิชากัญชาศาสตร์ แห่งแรกของไทย – พร้อมมอบทุนเรียนฟรี 4 ปี

Home / ข่าวการศึกษา / ม.รังสิต เปิดสอน วิชากัญชาศาสตร์ แห่งแรกของไทย – พร้อมมอบทุนเรียนฟรี 4 ปี

เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยไทยเลย สำหรับการเปิดสอนใน วิชากัญชาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี คณะนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต โดยจะเป็นการเน้นการเรียนการสอนที่ให้ความรู้และสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ทั้งทางด้านเทคนิคการปลูก การขยายพันธุ์ และการทำรายได้จากกัญชา

ม.รังสิต เปิดสอน วิชากัญชาศาสตร์ ระดับ ป.ตรี

โดย คณบดีคณะนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต ศ.บัญญัติ เศรษฐฐิติ กล่าวว่า นี่เป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยไทยที่มีการเปิดสอนวิชากัญชาศาสตร์ ซึ่งหลังจากได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกัญชา ทั้งจากเอกสารในเมืองไทยและต่างประเทศอย่างครอบคลุมแล้ว ก็พบว่า กัญชานั้นสามารถนำมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้

ที่สำคัญก็คือ ตลาดแรงงานในอนาคตต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านนี้อย่างจริงจัง และนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้มหาวิทยาลัยรังสิตได้เปิดสอนในวิชากัญชาศาสตร์ขึ้นในระดับปริญญาตรี โดยเนื้อที่จะเรียนในวิชานี้จะประกอบด้วย 4 เรื่องหลัก ๆ ได้แก่

1. ประวัติความเป็นมาขอกัญชา
2. เทคนิคการปลูกกัญชา
3. การขยายพันธุ์กัญชา
4. การปรับปรุงพันธุ์กัญชา

ม.รังสิต เปิดสอน วิชากัญชาศาสตร์

…..

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– ต้องสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต หรือศิลป์ และ ปวช. มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
– ปวส. ต่อยอดแนวใหม่ สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

ทุนการศึกษา “ต้นกล้าเกษตร เพื่อพัฒนาประเทศ”

นอกจากนี้ยังมีสิทธิรับทุนเรียนฟรีตลอด 4 ปี ภายใต้ชื่อทุน “ต้นกล้าเกษตร เพื่อพัฒนาประเทศ” อีกด้วย โดยผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นนักเรียน นักศึกษา ที่มีความตั้งใจ มุ่งมั่น จะศึกษาต่อด้านเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อสามารถนำกลับไปร่วมพัฒนาอาชีพแกตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมประเทศชาติ
2. มีความประพฤติดีโดยได้รับการรับรองจากโรงเรียนหรือวิทยาลัย
3. เป็นบุตรหลาน และมีพื้นฐานด้านการเกษตร
4. มีแรงบันดาลใจรักด้านการเกษตรและ มีผลงานหรือรางวัลด้านการเกษตร
5. เป็นบุคคลที่มีความสนใจด้านการเกษตร ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือมีถิ่นที่อยู่ในเขตทุรกันดาร หรือพื้นที่เสี่ยงภัย หรือพื้นที่ที่มีภัยธรรมชาติ หรือพื้นที่ที่มีผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจากเหตุผลอื่น ๆ
6. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาขาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.50 สาขาศิลป์ภาษา ศิลป์คณิตศาสตร์ ด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.75 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.75 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.75 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขานวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต นักศึกษา ปวส. สามารถเทียบโอนหน่วยกิตการศึกษาได้ไม่เกิน 78 หน่วยกิต

ข้อมูลจาก : www2.rsu.ac.th

บทความที่น่าสนใจ