ทุนการศึกษา ทุนเรียนปริญญาตรี

ทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี จากมูลนิธิหอการค้าอเมริกัน ในประเทศไทย ปี 2562

Home / ข่าวการศึกษา / ทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี จากมูลนิธิหอการค้าอเมริกัน ในประเทศไทย ปี 2562

ข่าวดีสำหรับน้องๆ นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ วันนี้เราก็มีแหล่ง ทุนการศึกษา มาฝากกัน ทุนนี้เป็นทุนการศึกษาจาก มูลนิธิหอการค้าอเมริกัน ในประเทศไทย (American Chamber of Commerce in Thailand – AMCHAM) ซึ่งทุนจาก AMCHAM จะช่วยสนับสนุนเงินค่าเรียน จนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเลย

ทุนการศึกษา AMCHAM ประจำปี 2562

มูลนิธิหอการค้าอเมริกัน ในประเทศไทย ได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาด้อยโอกาส ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน ด้วยการให้เงินทุนสนับสนุน เพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรีตั้งแต่ปี 1 จนจบปี 4 เป็นประจำทุกปี และสำหรับในปี 2562 ทุนนี้ก็เปิดรับสมัครแล้ว ถ้าใครที่สนใจ ก็ลองตรวจสอบคุณสมบัติก่อนว่าอยู่ในกลุ่มที่สามารถขอทุนได้หรือไม่

เงื่อนไขในการสมัครทุน

1. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ และฐานะครอบครัวยากจน
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.80 ขึ้นไป มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป)
3. มีความประพฤติดี
4. ขณะขอทุนผู้รับทุนต้องเหลือเวลา 3 ปีการศึกษาก่อนจบตามหลักสูตรเท่านั้น เช่นหลักสูตร 4 ปี ขอรับทุนได้ขณะศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 และหลักสูตร 5 ปี ขอรับทุนได้ขณะศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 เป็นต้น
5. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่น ๆ อยู่แล้ว
6. ผู้รับทุนต้องพร้อมที่สละเวลาช่วยบำเพ็ญประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

** ในเงื่อนไขการรับทุน ไม่ได้กำหนดให้ผู้ที่ได้ทุนใช้ทุนคืน แต่จะต้องเข้ากิจกรรมช่วยเหลือสังคม และเข้าร่วมสัมนาของมูลนิธิ

ระยะเวลาการรับสมัคร

สามารถส่งเอกสารการสมัคร ได้ถึงเดือนสิงหาคม 2019 ส่วนวันสุดท้ายที่รับใบสมัคร จะต้องไปสอบถามจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัด

  • นักศึกษาที่สังกัด มศว สามารถไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวโหลดใบสมัครได้ที่ http://irco.op.swu.ac.th
  • นักศึกษาที่สังกัด มจธ. สามารถไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวโหลดใบสมัครได้ที่ http://www2.kmutt.ac.th

บทความแนะนำ