จีนศึกษา ศิลป์ภาษา สายวิทย์-คณิต เรียนต่ออะไรดี

เรียนจบ วิทย์-คณิต / ศิลป์-ภาษา ศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Home / ข่าวการศึกษา / เรียนจบ วิทย์-คณิต / ศิลป์-ภาษา ศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จะเลือกเรียนต่อคณะอะไรดี? เมื่อเรียนจบสายวิทย์-คณิต หรือจบสายศิลป์-ภาษามา เชื่อได้เลยว่าคำถามเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นกับน้อง ๆ ที่กำลังจะก้าวเข้าไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยอย่างแน่นอน เพราะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการตัดสินใจเลือกเรียนในสิ่งที่ใช่และจบออกมาได้ทำงานตามที่ฝันเอาไว้

จบ วิทย์-คณิต / ศิลป์-ภาษา เรียนต่อคณะอะไรได้บ้าง

วันนี้ก็เลยจะขอแนะนำทั้ง 13 คณะ ของ ม.หัวเฉียวฯ ไม่ว่าจะเรียนจบวิทย์-คณิต และสายศิลป์-ภาษา ก็สามารถเข้าศึกษาต่อได้ พร้อมแล้วไปอ่านกัน เมื่ออ่านจบแล้วก็เลือกคณะที่ใช่ในสาขาที่ชื่นชอบ แล้วรีบสานฝันของตัวเองกันเลย

เรียนจบ วิทย์-คณิต / ศิลป์-ภาษา เรียนต่อคณะอะไรได้บ้างใน ม.หัวเฉียวฯ

ศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1. คณะการแพทย์แผนจีน

• คณะนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่เรียนจบสายวิทย์-คณิต
• การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ ซึ่งจะให้นักศึกษาชั้นชั้นปีที่1 และชั้นปีที่ 5-6 ไปศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน รวมระยะเวลา 2 ปี

2. คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน

• คณะนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่เรียนจบทั้งสายวิทย์-คณิตและสายศิลป์-ภาษา โดยเปิดสอนใน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
• การเรียนการสอน ที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นทางด้านของภาษาและวัฒนธรรมจีนอย่างแท้จริง โดยในการเรียนการสอนน้อง ๆ จะได้เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อซึมซับและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเจ้าของภาษาโดยตรง

3. คณะเภสัชศาสตร์

• คณะนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่เรียนจบสายวิทย์-คณิต
• การเรียนการสอน นักศึกษาจะมีโอกาสเรียนวิชาของทั้งสายบริบาลทางเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหการอย่างเท่าเทียมกันก่อนที่ในช่วงปลายปี 4 จึงค่อยตัดสินใจเลือกสาขาเน้นที่ต้องการเรียนในปี5 และฝึกงานในปี 6

ศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

4. คณะพยาบาลศาสตร์

• คณะนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่เรียนจบสายวิทย์-คณิต
• การเรียนการสอน จะเน้นฝึกนักศึกษาปฏิบัติตนตามคุณธรรมทั้ง 6 ประการ ก็คือ ขยัน อดทน ประหยัด ซื่อสัตย์ เมตตา กตัญญู นอกจากนี้ยังมีวิธีการสอนที่หลากหลาย เพียบพร้อมไปด้วยห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล และการฝึกปฏิบัติจากประสบการณ์จริงในโรงพยาบาลของภาครัฐและเอกชน

5. คณะเทคนิคการแพทย์

• คณะนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่เรียนจบสายวิทย์-คณิต
• การเรียนการสอน จะเน้นฝึกทักษะภาคปฏิบัติควบคู่กับภาคทฤษฎี ผลิตนักเทคนิคการแพทย์และเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ที่เชี่ยวชาญในการตรวจทางห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขและกายภาพบำบัด

6. คณะกายภาพบำบัด

• คณะนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่เรียนจบสายวิทย์-คณิต
• การเรียนการสอน จะเน้นส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าใจหลักการทางทฤษฎีและการเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติทางคลินิก ทั้งในห้องปฏิบัติการและจากการฝึกงานจริง และเสริมหลักสูตรเพิ่มเติมให้นักศึกษาตามความถนัด เช่น
กายภาพบำบัดในเด็กพิการ กายภาพบำบัดทางการกีฬา การส่งเสริมสุขภาพและความงาม

ศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่เรียนจบสายวิทย์-คณิต โดยการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นความรู้ในศาสตร์ที่ครอบคลุมเกือบทุกด้านของพื้นฐานวิชาทางด้านการแพทย์และแขนงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมนุษย์
สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่เรียนจบทั้งสายวิทย์-คณิตและสายศิลป์-ภาษา โดยการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นการศึกษาเทคโนโลยีที่ผสมผสานความรู้ทางคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน ให้ตอบโจทย์โลกอนาคต ที่งานหลายอย่างจะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่เรียนจบทั้งสายวิทย์-คณิตและสายศิลป์-ภาษา โดยการเรียนการสอนจะเน้นการศึกษาที่มีความทันสมัยด้านเทคโนโลยีบนพื้นฐานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากการทำงานจริง

8. คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่เรียนจบสายวิทย์-คณิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่เรียนจบสายวิทย์-คณิตสายศิลป์-คำนวณ
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่เรียนจบสายวิทย์-คณิต
สาขาวิชาบริการทางการแพทย์ เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่เรียนจบสายวิทย์-คณิตและสายศิลป์-ภาษา

ซึ่งในทุกสาขาวิชาของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จะเน้นให้นักศึกษาทุกคนฝึกภาคปฏิบัติจากการทำงานจริงควบคู่ไปกับการเรียนพื้นฐานภาคทฤษฎี เพื่อที่นักศึกษาจะได้มีความพร้อมก่อนออกไปสู่โลกของการทำงานจริง

9. คณะนิติศาสตร์

• คณะนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่เรียนจบทั้งสายวิทย์-คณิตและสายศิลป์-ภาษา
• การเรียนการสอน จะเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถทางกฎหมายพื้นฐาน กฎหมายธุรกิจ กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ สามารถร่างนิติกรรมสัญญา สร้างทักษะการเจรจาต่อรอง วิธีการระงับข้อพิพาท ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อให้เชี่ยวชาญทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกเรียนภาษาจีน และวิชากฎหมายการค้าและเศรษฐกิจของประเทศจีน

10. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม

• คณะนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่เรียนจบทั้งสายวิทย์-คณิตและสายศิลป์-ภาษา
• การเรียนการสอน จะเน้นให้นักศึกษามีความรู้ทั้งในเชิงปฏิบัติ วิชาการ และความสามารถมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพคน สังคมและระบบสวัสดิการ เพื่อให้ตอบโจทย์กับการทำงานในสังคมคนรุ่นใหม่

ศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

11. คณะบริหารธุรกิจ

• คณะนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่เรียนจบทั้งสายวิทย์-คณิตและสายศิลป์-ภาษา โดยเปิดสอนทั้งหมด 7 สาขาวิชา ได้แก่
• สาขาวิชาการบัญชี
• สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
• สาขาวิชาการตลาด
• สาขาวิชาการเงิน
• สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
• สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
• สาขาวิชาธุรกิจจีน (ชั้นปีที่ 3 ไปศึกษาต่อประเทศจีน ระยะเวลา 6 เดือน)

ซึ่งในทุกสาขาวิชาของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จะมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจของตัวเองอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

12. คณะนิเทศศาสตร์

• คณะนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่เรียนจบทั้งสายวิทย์-คณิตและสายศิลป์-ภาษา
• การเรียนการสอน จะเน้นให้นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านนิเทศศาสตร์ ปฏิบัติงานได้จริง และทางคณะฯ มีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์การเรียนรองรับ และร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ด้านการเรียนการสอน เช่น ไปศึกษาดูงานจาก ม.รัฐ และเอกชนที่มีชื่อเสียง ด้านการทำงาน เช่น สถานที่ฝึกงาน มีสถานประกอบการร่วมโครงการสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 50 แห่ง

13. คณะศิลปศาสตร์

• คณะนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่เรียนจบทั้งสายวิทย์-คณิตและสายศิลป์-ภาษา โดยเปิดสอนทั้งหมด 4 สาขาวิชา ได้แก่
• สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ชั้นปีที่ 3 ไปศึกษาต่างประเทศ ระยะเวลา 6 เดือน)
• สาขาวิชาการท่องเที่ยว
• สาขาวิชาการโรงแรม
• สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่ 2 (สำหรับชาวต่างชาติ)

ซึ่งในทุกสาขาวิชาของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มุ่งเน้นการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้มีความรู้ทั่วไปและทักษะเชิงปัญญา ผสมผสานศิลปวิทยาการต่าง ๆ เข้ามาเพื่อช่วยทำให้การเรียนรู้ในด้านนี้มีความทันสมัย ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานจริงพร้อมกับการเรียนภาคทฤษฎี เพื่อที่นักศึกษาจะสามารถนำความรู้ไปต่อยอดประกอบอาชีพในอนาคตได้

 

และนี่ก็คือ 13 คณะของ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่อยากให้น้อง ๆ ได้รู้จัก ไม่ว่าจะเรียนจบสายไหนมาก็สามารถเลือกศึกษาต่อ คณะที่ใช่สำหรับตัวน้อง ๆ เองได้เลย แอบกระซิบนิดหนึ่งนะคะว่า ที่นี่มีความโดดเด่นด้าน จีนศึกษา ทุกมิติ ไม่ว่าจะเลือกเรียนคณะใดก็ตาม นักศึกษาก็จะได้เรียนภาษาจีนกันทุกคนเลย สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่ยังคิดไม่ออกว่าจะเรียนต่อคณะอะไรดีพี่ก็แนะนำว่าลองปรึกษาคนรอบข้างดูนะคะ ไม่ว่าจะเป็น ครอบครัว คุณครูรุ่นพี่ที่ผ่านการเรียน ม.ปลายมาแล้ว เพื่อการตัดสินใจที่ง่ายขึ้นค่ะ

 

บทความอื่นๆ