Admissions 59 คณะสหเวชศาสตร์ นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี รับตรง

รับตรง 59 (รอบเพิ่มเติม) คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 59 (รอบเพิ่มเติม) คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อีกหนึ่งสถาบันที่ยังเปิดรับตรงรอบเพิ่มเติมหลัง Admissions 59 อยู่ค่ะ โดยได้เปิดรับสมัครทั้งหมด 3 สาขาด้วยกัน ได้แก่ สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และสาขาวิชาพยาธิวิทยากายภาค รวมแล้วเปิดรับจำนวน 48 คน มีรายละเอียดดังนี้เลยค่ะ

เปิดรับตรง! รอบเพิ่มเติมหลังแอดมิชชัน 59 มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะสหเวชศาสตร์ สาขาที่เปิดรับ (น้องๆ สามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 อันดับเท่านั้น)

– สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ จำนวน 10 คน
– สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 8 คน
– สาขาวิชาพยาธิวิทยากายภาค จำนวน 30 คน

** หมายเหตุ ** 

1. สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ เมื่อขึ้นเรียนในชั้นปีที่ 2 จะต้องเลือกวิชาเอกเลือกสาขาใดสาขาหนึ่ง จาก 2 สาขา ดังนี้

– วิชาเอกโภชนบาบัด
– วิชาเอกวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

2. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาคเรียนภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ 30,000 บาท ผู้ประสงค์สมัครเข้าศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547

3. สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาคเรียนภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ 35,000 บาท

 

กำหนดการณ์ต่างๆ

1. สมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 สมัครได้ที่เว็บไซต์ : http://regservice.buu.ac.th/

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ทางเว็บไซต์ : http://regservice.buu.ac.th/

3. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 กรกฏาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ที่อาคารวิทยาการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

4. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาต่อ วันที่ 26 กรกฏาคม 2559 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ : http://regservice.buu.ac.th/

5. รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ได้ทางเว็บไซต์ : http://smartreg.buu.ac.th

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ต้องสำเร็จการชั้นศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

2. ใช้ผลคะแนน GAT และ PAT2

3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง และปราศจากโรคติดต่อหรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้

– มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
– โรคติดสารเสพติดให้โทษ
– มีปัญหาด้านจิตเวชขั้นรุนแรง เช่น โรคจิต โรคประสาท หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน
– ตาบอดสีทั้งสองขาง

4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีใจรักในการรักษาและให้การดูแลผู้ป่วย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ ขยันอดทน

5. คุณสมบัติอื่นๆ อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาที่มิได้ระบุไว้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกของหลักสูตร และการตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด

 

การสมัครคัดเลือก

1. ผู้สมัครต้องศึกษาประกาศมหาวิทยาลัยฉบับนี้ให้เข้าใจ

2. ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัคร และกรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์หน่วยรับเข้าศึกษาต่อที่ : http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th ในระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน ถึง วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

3. ในการบันทึกผลการเรียนรวมเฉลี่ย (GPAX) ผูส้มัครต้องมีเอกสารอางอิงหรือหนังสือรับรองผลการเรียนรวมเฉลี่ย 6 ภาคเรียน (GPAX 6 ภาคเรียน) จากสถาบันการศึกษาของผู้สมัคร ส่วนคะแนน GAT และ PAT2 ทางมหาวิทยาลัยจะดึงข้อมูลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) มหาวิทยาลัยบูรพาจะตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครในวันสอบสัมภำษณ์ (กรณีมีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์) หากตรวจสอบพบว่าข้อมูลการสมัครเป็นเท็จ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกเขาเป็นนิสิตทันที

4. ผู้สมัครเลือกสมัครได้เพียง 1 สาขาเท่านั้น

5. การสมัครทางอินเทอร์เน็ตจะสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ชาระเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารธนชาต ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน ถึง วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ตามเวลาเปิดทำการของธนาคาร

6. ในกรณีที่มีการชำระเงินค่าสมัครหลายครั้ง มหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการชำระเงินครั้งสุดท้ายเป็นข้อมูลในการประมวลผลการคัดเลือก

*** ค่าใช้จ่ายในการสมัครและการชำระค่าสมัคร ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก จำนวน 500 บาท (มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครใหไม่ว่ากรณีใดๆ)

 

เกณฑ์การพิจารณา และองค์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (GPAX 6 ภาคเรียน) คิดเป็น 20 %

2. คะแนนสอบ GAT ความถนัดทั่วไป 15-30 % และ คะแนนสอบ PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 50-65 % (คะแนนสอบ GAT/PAT2 มีอายุไม่เกิน 2 ปี)

3. สอบสัมภาษณ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน

———————————

น้องๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.buu.ac.th/th/ และ http://regservice.buu.ac.th/