นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

รับตรง 60 วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง (โควตา)

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง (โควตา)

น้องๆ คนไหนอยากเรียนเกี่ยวกับการบิน ลองมาดูนี้เลยค่ะ… วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลจากโรงเรียนส่วนภูมิภาคและโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (แบบโควตา) ในหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

โควตา! วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

สาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับ

สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ จำนวนที่รับ 100 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในมัธยมชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 เท่านั้น และจะต้องได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.5
2. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อสถาบันฯ ได้ว่าตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถ และปฎิบัติอยู่ในกฎระเบียบอย่างถูกต้อง
3. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1. แบบสรุปจำนวนนักเรียนที่สมัครเรียนหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (แบบ อบ.1)
2. ใบสมัครหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (แบบ อบ.2)
3. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
4. สำเนาบัตรประชาน ผู้สมัคร (1 ชุด)
5. สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้สมัคร (1 ชุด)

กำหนดการรับสมัคร

สามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 29 กรกฏาคม 2559
ดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ : http://aviation.kmitl.ac.th/?p=3118

ส่งใบสมัครและเอกสารการสมัครทางอีเมล์ ภายในวันที่ 29 กรกฏาคม 2559
E-mail : aviation@staff.kmitl.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559
ผ่านทางเว็บไซต์ : http://aviation.kmitl.ac.th/

สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2559
เวลา 9.00-12.00 น. ที่วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ตรวจร่างกาย วันที่ 29 สิงหาคม ถึง วันที่ 3 กันยายน 2559
ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ภายในวันที่ 16 กันยายน 2559
ทางเว็บไซต์ : http://aviation.kmitl.ac.th/

ดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่

เว็บไซต์สถาบันเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : http://kmitl.ac.th/main.php
เว็บไซต์วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ : http://aviation.kmitl.ac.th/
ศึกษาระเบียบขั้นตอนการสมัคร : http://aviation.kmitl.ac.th/?p=3118

———————————————————–

หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อโดยตรงที่หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : โทรศัพท์ 02-329 8000 ต่อ 214, 092 046 8583,08 6413 4247, 08 5941 9963 หรืออีเมล aviation@staff.kmitl.ac.th