คณะทันตแพทยศาสตร์ ค่าย ค่ายอยากเป็นหมอฟัน นักเรียน มหาวิทยาลัย

เปิดแล้ว! ค่ายอยากเป็นหมอฟัน ครั้งที่ 17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Home / ข่าวการศึกษา / เปิดแล้ว! ค่ายอยากเป็นหมอฟัน ครั้งที่ 17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“ค่ายอยากเป็นหมอฟัน” ค่ายที่ร่วมกันจัดตั้งโดยกลุ่มนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเรียนการสอนทั้งในด้านทฤษฏีและปฎิบัติทั้งกับคนไข้และแบบจำลองฟัน รวมถึงบทบาท หน้าที่ และการทำงานของทันตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว อีกทั้งยังมุ่งหวังเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างพี่น้องที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วยค่ะ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่ายอยากเป็นหมอฟัน ครั้งที่ 17 จัดโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. รับสมัครเฉพาะน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
2. ต้องไม่เคยเข้าร่วมค่ายอยากเป็นหมอฟัน ของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาก่อนนะคะ

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกใบสมัครด้วยตัวบรรจงพร้อมติดรูปถ่าย (ส่งรูปนักเรียนขนาด 1 นิ้วเท่านั้น)
2. ทำแบบทดสอบตามคำชี้แจงที่กำหนดไว้ในใบสมัคร
3. แนบสำเนา ปพ.1 พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (สำหรับน้องที่ไม่มี ปพ.1 ของม.ปลาย ให้ใช้ใบ ปพ.1 ของม.ต้น แทน) ใช้สำเนาเท่านั้น
ส่งใบสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

3.1) ส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองมาที่ : สโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (วงเล็บมุมซองว่า “ค่ายอยากเป็นหมอฟัน” พร้อมติดแสตมป์) **กรุณาเขียนที่อยู่ให้ถูกต้อง ถ้าใบสมัครสูญหายทางค่ายไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3.2)  ส่งด้วยตัวเอง ที่ร้านถ่ายเอกสาร อาคารวาจวิทยาวัฑฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ส่งภายในวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559 (นับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 จำนวน 120 คน (อาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยกรณีที่มีผู้สมัครคะแนนเท่ากัน)

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://www.dropbox.com/s/15wygimumopnv9x/EXAMwannabedentist17th.pdf?dl=0

หลังจากที่ทำการคัดเลือกแล้ว จะทำการประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่ : https://www.facebook.com/Wannabedentist17/ ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 ** เสียค่าใช้จ่ายคนละ 400 บาท

จัดกิจกรรมในวันที่ 16-18 ธันวาคม 2559 (เป็นค่ายค้างคืน ทางค่ายจะจัดที่พักเอาไว้ให้ค่ะ) สถานที่จัดกิจกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

————————————————–

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทร : 0-2218-8564
เฟซบุ๊ก : https://www.facebook.com/Wannabedentist17/