นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง โควตา

รับตรง 60 ประเภทโควตาวิชาเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2560

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 ประเภทโควตาวิชาเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบรับตรง ประเภทโควตาวิชาเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ .. คณะที่เปิดรับสมัคร กำหนดการรับสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร และขั้นตอนการการสมัคร ฯลฯ

โควตาวิชาเรียน ม.เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2560

คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ

กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

– วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
– วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
– วิศวกรรมเซรามิก
– วิศวกรรมไฟฟ้า
– วิศวกรรมโลหการ
– เทคโนโลยีธรณี
– วิศวกรรมธรณี
– วิศวกรรมการผลิต
– วิศวกรรมเคมี
– วิศวกรรมโทรคมนาคม
– วิศวกรรมโยธา
– วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
– วิศวกรรมอากาศยาน
– วิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์
– วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
– วิศวกรรมเครื่องกล
– วิศวกรรมพอลิเมอร์
– วิศวกรรมยานยนต์
– วิศวกรรมอุตสาหการ
– วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
– วิศวกรรมเครื่องมือ

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

– เทคโนโลยีการผลิตพืช
– เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
– เทคโนโลยีอาหาร

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสังคม

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

– นิเทศศาสตร์
– ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
– สารสนเทศศึกษาและซอฟต์แวร์วิสาหกิจ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

– สาขาวิชาการจัดการการตลาด
– สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
– สาขาวิชาการประกอบการ

กลุ่มสาขาวิชาแพทยศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

– หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
– หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

– วิทยาศาสตร์การกีฬา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2559 หรือเทียบเท่า
2. นักเรียนในแผนการเรียนวิทย์-คณิต (สามารถสมัครได้ทุกกลุ่มสาขาวิชา/สาขาวิชา)
3. นักเรียนในแผนการเรียนศิลป์ (สามารถสมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ)
4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX 4 เทอม อยู่ตามเกณฑ์ที่แต่ละสาขาวิชากำหนด

** หมายเหตุ ใบรับรองผลการศึกษา ปพ. 7

ให้นักเรียนขอใบรับรองผลการศึกษา ปพ. 7 ที่แสดงผลการการเรียน GPAX 4 ภาคเรียน และตำแหน่ง Percentile ณ วันสมัครจากทางโรงเรียน เพื่อนำส่งในวันเข้ารับการสัมภาษณ์ (สำหรับผู้ที่มีรายชื่อในประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) สามารถดูตัวอย่างใบ ปพ. 7 ได้ที่ : http://web.sut.ac.th/

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด

1. ให้โควตาแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
2. ให้โควตาแก่โรงเรียนในจังหวัดที่เหลือทั้งหมดทั่วประเทศ ยกเว้น 4 จังหวัดในข้อ 1

การสอบและเกณฑ์การพิจารณา

1. พิจารณาจากผลการเรียน
2. สอบสัมภาษณ์

กำหนดการต่างๆ และขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกข้อมูลการสมัคร On-line (ดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 15 ก.ย. 59) แล้วทำการเลือกภูมิภาคตามเขตพื้นที่การศึกษา ที่เว็บไซต์ : http://web.sut.ac.th

– ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
– ภาคตะวันออก และภาคใต้
– ภาคเหนือ และภาคกลาง
– อื่นๆ

2. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าสมัคร (ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 16 ก.ย. 59) ** ค่าสมัคร 400 บาท ชำระผ่านธนาคารที่กำหนด

3. ทำการตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินค่าสมัคร (ตรวจสอบได้หลังชำระเงินแล้ว 2 วันทำการ ไม่นับรวมวันหยุด)

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (วันที่ 21 พ.ย. 59 )

5. สอบสัมภาษณ์ (วันที่ 17 – 18 ธ.ค. 59)

6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา (วันที่ 26 ธ.ค. 59)

ติดตามข่าวสารของการสมัครและรายละเอียดต่างๆ

เว็บไซต์โครงการ : http://web.sut.ac.th/
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : http://web.sut.ac.th/2012/

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

– รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร : ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
โทรสาร. 044-223-010

– มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้ : ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223-020, 044-223

*** อนึ่งหากมหาวิทยาลัยตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามประกาศของมหาวิทยาลัย หรือกรอกข้อมูลการสมัครไม่ตรงกับความเป็นจริง จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ หากได้รับคัดเลือก ก็จะตัดสิทธิ์เข้าศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง >> รับตรง 2 โครงการแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2560

ภาพประกอบ เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ campus-star.com