นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง โควตา

รับตรง 60 โควตาเรียนดี/พื้นที่ 3 คณะ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 โควตาเรียนดี/พื้นที่ 3 คณะ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (วิทยาเขตปราจีนบุรี) เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบรับตรง โควตาเรียนดีและโควตาพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเปิดรับทั้งหมด 3 คณะด้วยกัน ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

สาขาที่เปิดรับ (2 สาขาวิชา รวม 480 คน)

1. สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2. สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า

กำหนดการคัดเลือก

– สามารถทำการสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 – วันที่ 14 ตุลาคม 2559
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
– สอบสัมภาษณ์ โควตาพื้นที่ สอบสัมภาษณ์วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 / โควตาเรียนดี สอบสัมภาษณ์วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559
– ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือก ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
– ยืนยันสิทธิ์ด้วยการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภายในวันที่ 1 – 25 ธันวาคม 2559

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– โควตาเรียนดี

1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีสุดท้ายที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 (ถึงเทอม 2/2558)

– โควตาพื้นที่

1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีสุดท้ายที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
2. ต้องมีภูมิลําเนา หรือศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด และสระบุรี มาอย่างน้อย 1 ปี นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์ ยกเว้นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) จะมีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดใดก็ได้

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

งานวิชาการ สำนักงานคณบดี คณะบริหารุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 129 ม. 21 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037 -217300- 9 ต่อ 6603 หรือ 037-217344 มือถือ 092-0415234
เว็บไซต์ http://www.kmutnb.ac.th และ https://sites.google.com/site/bsaprachin

—————————————————–

2. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

สาขาวิชาที่เปิดรับ (3 สาขาวิชา รวม 240 คน)

1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (FSM)
2. สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (IPD)
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (FSN)

กำหนดการคัดเลือก

– สามารถทำการสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 – วันที่ 7 ตุลาคม 2559
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559
– สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559
– ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือก ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
– ชำระค่าธรรมเนียมและบำรุงการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 1 – 25 ธันวาคม 2559

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– โควตาเรียนดี

1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 (ถึงเทอม 2/2558)

– โควตาพื้นที่

1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. ต้องศึกษาอยู่ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระบุรี ลพบุรี ปทุมธานี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ชลบุรี ระยอง ตราด และจันทบุรี

—————————————————–

3. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

สาขาที่เปิดรับ (7 สาขาวิชา รวม 560 คน)

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (รับรวมแขนง)
2. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

กำหนดการคัดเลือก

โควตาเรียนดี

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม – วันที่ 14 ตุลาคม 2559
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559
– สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559
– ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือก ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
– ยืนยันสิทธิ์ด้วยการชำระเงินค่าธรรมเนียมฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 ธันวาคม 2559

โควตาพื้นที่

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม – วันที่ 14 ตุลาคม 2559
– ประกาศผังที่นั่งสอบข้อเขียน วันที่ 26 ตุลาคม  2559
– สอบข้อเขียน ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559
– ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
– สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559
– ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือก ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
– ยืนยันสิทธิ์ด้วยการชำระเงินค่าธรรมเนียมฯ ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 ธันวาคม 2559

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– โควตาเรียนดี

1. ต้องเป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีสุดท้ายที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา 3.00 ขึ้นไป (ถึงเทอม 2/2558)

– โควตาพื้นที่

1. ต้องเป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีสุดท้าย ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
2. ต้องมีภูมิลําเนา หรือศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด และสระบุรี มาอย่างน้อย 1 ปี นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์ (วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559) ยกเว้นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) จะมีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดใดก็ได้

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

งานวิชาการ หรืองานประชาสัมพันธ์สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 129 หมู่ 21 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 0-3721-7310 ต่อ 7032, 7034 หรือ 0-3721-7339
เว็บไซต์ http://www.fitm.kmutnb.ac.th หรือ http://www.kmutnb.ac.th

—————————————————–

ดาวน์โหลดใบสมัครและติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : http://www.admission.kmutnb.ac.th/

ภาพประกอบ เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ campus-star.com