คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี รับตรง โควตา

โควตานักศึกษาเรียนดี คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ. ปีการศึกษา 2560

Home / ข่าวการศึกษา / โควตานักศึกษาเรียนดี คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ. ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี / 5 ปี ผ่านรับตรง โควตานักศึกษาเรียนดี คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โดยทำการเปิดรับ 3 หลักสูตร 5 สาขาวิชา จำนวนที่รับ 100 คน ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

รับตรง 60 โควตาเรียนดี คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ.

กำหนดการคัดเลือก

– สามารถสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 – วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ได้ที่ : http://www.admission.kmutnb.ac.th/

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ทางเว็บไซต์ : http://archd.kmutnb.ac.th/

– สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 5 พฤศจิการยน 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น.

– ประกาศผลสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ทางเว็บไซต์ : http://archd.kmutnb.ac.th/

หลัดสูตรที่เปิดรับ

หลักสูตรศิลปบัณฑิต

ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม

– สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ รับ 10 คน
– สาขาวิชาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ รับ 10 คน

ภาควิชาสถาปัตยกรรม

– สาขาวิชาออกแบบภายใน รับ 55 คน

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาสถาปัตยกรรม

– วิชาสาขาสถาปัตยกรรม รับ 15 คน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ

– สาขาวิชาการออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ รับ 10 คน

**** ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช. ชั้นปีสุดท้าย ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00 (ถึงเทอม 2/2558)

3. มีใบรับรองผลการเรียนและความประพฤติจากโรงเรียนเดิม

———————————————–

ติดตามรายละเอียดมทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : http://www.admission.kmutnb.ac.th/

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง >> รับตรง 60 โควตาเรียนดี/พื้นที่ 3 คณะ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

ภาพประกอบ เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ campus-star.com