นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง โควตา

รับตรง 60 โควตาสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 โควตาสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ผ่านระบบรับตรง ประเภทโควตาสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มทร. ธัญบุรี เปิดรับสมัครโควตาสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560

กำหนดการคัดเลือก

เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – วันที่ 9 กันยายน 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ : http://www.quota.rmutt.ac.th/

– ทำการชำรเงินค่าสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – วันที่ 9 กันยายน 2559 จำนวน 300 บาท (ที่ธนาคารตามที่ได้กำหนดไว้)

– ส่งใบสมัครได้ไม่เกินวันที่ 12 กันยายน 2559 (ยึดวันที่ไปษณีย์ประทับตราหากพ้นกำหนดถือว่าโมฆะ)

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และสถานที่สอบ วันที่ 23 กันยายน 2559

– ทำการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และสอบปฎิบัติ เริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. ในวันที่ 8 ตุลาคม 2559

– ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา วันที่ 19 ตุลาคม 2559

– บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติผ่านทางเว็บไซต์ : http://www.oreg.rmutt.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 21 – 31 ตุลาคม 2559

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือปวช. หรือปวส. ในสถานศึกษาที่สถาบันกำหนด

2. มีผลการเรียนตามที่คณะ/สาขาได้ระบุไว้ ดูเพิ่มเติม : http://www.quota.rmutt.ac.th/

จำนวนที่เปิดรับทั้งหมด

รวม 2,408 คน

คณะ/สาขาที่เปิดรับ

1. คณะศิลปศาสตร์

หลักสูตศิลปศาสตร์บัณฑิต

– การท่องเที่ยว
– การจัดการการโรงแรม
– ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
– การจัดการการโรงแรม

2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 5 ปี

– วิศวกรรมโยธา
– วิศวกรรมไฟฟ้า
– วิศวกรรมเครื่องกล
– วิศวกรรมอุตสาหกรรม
– วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
– วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต

– เทคโนโลยีการผลิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต

– วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต

– เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
– เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
– คอมพิวเตอร์ศึกษา

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาตร์บัณฑิต

– วิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร
– ประมง
– การผลิตพืช
– วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
– วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
– สัตวศาสตร์
– เทคโนโลยีภูมิทัศน์

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิสวกรรมศาสตร์บัณฑิต

– วิศวกรรมโยธา
– วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
– วิศวกรรมไฟฟ้า
– วิศวกรรมเครื่องกล -วิศวกรรมเครื่องกล
– วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมการผลิต
– วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ
– วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคาม-วิศวกรรมโทรคมนาคม
– วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคาม-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
– วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
– วิศวกรรมเคมี
– วิศวกรรมสิ่งทอ-สิ่งทอ
– วิศวกรรมสิ่งทอ-เครื่องนุ่งหุ่ม
– วิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย-เคมีและสิ่งทอ
– วิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย-พอลิเมอร์และเส้นใย
– วิศวกรรมอิเล็กทรอสิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย
– วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก
– วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์
– วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
– วิศวกรรมชลประมานและการจัดการน้ำ
– วิศวกรรมอาหาร

5. คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

– การตลาด
– การจัดการ-การจัดการทั่วไป
– การจัดการ-การจัดการทรัพยาการมนุษย์
– คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
– การเงิน

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

– บัญชีบัณฑิต ภาคปกติ
– บัญชีบัณฑิต ภาคพิเศษ

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต

– เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
– เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

หลักสูตรนานาชาติ

– Marketing
– International Business Administration
– Business English

6. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

หลักสูตรคหกรรมศาสตร์บัณฑิต

– การออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
– อาหารและโภชนาการ
– เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์
– อุตสาหกรรมบริหาร

หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต

– การศึกษาปฐมวัย

7. คณะศิลปกรรมศาสตร์

หลักสูตรศิลปบัณฑิต

– จิตรกรรม
– ประติมากรรม
– ศิลปะการพิมพ์
– ศิลปะไทย
– ออกแบบนิเทศศิลป์
– ออกแบบผลิตภัณฑ์
– ออกแบบภายใน
– นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย
– ดนตรีสากล

หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต

– นาฏศิลป์ไทยศึกษา
– ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
– ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา

8. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

– เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
– เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุการกระจายเสียง
– เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
– เทคโนโลยีสื่อดิจิตอล
– เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิดอลและบรรจุภัณฑ์
– เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต

– สถาปัตยกรรม
– สถาปัตยกรรมภายใน

10. วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

– การแพทย์แผนไทยประยุกต์

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

– สุขภาพความงามและสปา

เกณฑ์การคัดเลือก

1. ใบสมัครและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ได้กำหนดเอาไว้

2. การสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ

ดูรายละเอียดทั้งหมด พร้อมขั้นตอนการสมัครได้ที่ 

เว็บไซต์ มหาวิทยาลัย : https://www.rmutt.ac.th/

เว็บไซต์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี : http://www.oreg.rmutt.ac.th/

เว็บไซต์ รับสมัครโควตา มทร. ธัญบุรี : http://www.quota.rmutt.ac.th/

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ โทร 02-549-3613 ถึง 5

————————————————

ภาพประกอบ เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ campus-star.com