นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง โควตา

รับตรง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2560

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ผ่านระบบรับตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โควตา มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2560

คณะที่เปิดรับสมัคร

1. คณะแพทยศาสตร์ (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท)

2. คณะทันตแพทยศาสตร์

3. คณะเภสัชศาสตร์

4. คณะพยาบาลศาสตร์

5. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

6. คณะสหเวชศาสตร์

7. คณะสาธารณสุขศาสตร์

8. คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9. คณะวิทยาศาสตร์

10. คณะวิศวกรรมศาสตร์

11. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

12. คณะนิติศาสตร์

13. คณะมนุษยศาสตร์

14. คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

15. คณะศึกษาศาสตร์

16. คณะสังคมศาสตร์

17. วิทยาลัยนานาชาติ

*** รวมเปิดรับจำนวนทั้งหมด 3,239 คน (ผู้สมัครเลือกสมัครได้ 1 อันดับ)

คุณสมบัติของผู้สมัคร (ทั่วไป)

1. เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

2. ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดังนี้ คือ

2.1 กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือ

2.2 กำลังศึกษาในปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2544 หรือ

2.3 กำลังศึกษาในชั้นเรียนปีการศึกษาสุดท้ายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

2.4 โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ต้องตั้งอยู่ในจังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี

3.  เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการ น่ารังเกียจ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง

4.  เป็นผู้ที่มีผู้รับรองว่าสามารถชำระเงินค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมการศึกษาได้

5.  ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่ในกรณีความผิดอันกระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

6.  เป็นผู้ที่มีคะแนนการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดสอบครั้งที่ 1/2560 (เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2559)

7.  เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2559 แล้ว นักเรียนต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ที่ โรงเรียนกำหนด และนักเรียนจะต้องเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และนำผลการสอบที่ได้มารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย

8.  เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

9. เมื่อเข้าศึกษาเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 จะต้องพักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น ยกเว้นนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ จะต้องพักอาศัยภายในมหาวิทยาลัยจนสำเร็จการศึกษา

กำหนดการคัดเลือก

รับตรง 60 (โควตา) มหาวิทยาลัยนเรศวร

เกณฑ์การคัดเลือก

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน + คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560

2. ผลการสอบวิชาเฉพาะ จากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) (เฉพาะหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต)

สามารถติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ที่

เว็บไซต์ ระเบียบการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี : http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission/publish/2560/QU_Manual_60.html

เว็บไซต์ ระบบรับสมัครนักศึกษา : https://admission.nu.ac.th/

เว็บไซต์ หน่วยรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร : http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission/

——————————————————–

ภาพประกอบ เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ campus-star.com