นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง โควตา

รับตรง 60 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล (หลักสูตรนานาชาติ)

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล 2560

สาขาที่เปิดรับสมัคร

1. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)

เรียนเกี่ยวกับ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล การสื่อสารข้อมูล การออกแบบและพัฒนาระบบงาน คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง เป็นต้น

2. ระบบเชิงข้อมูลและระบบเชิงปัญญา (Databases and Intelligent Systems)

เรียนเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล และระบบฐานความรู้ คลังข้อมูล ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศในองค์กร การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่องและระบบเชิงฉลาด การประมวลผลและรู้จำภาพ ตัวอักษร และเสียง ฯลฯ เป็นต้น

3. ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (E- Business Systems)

เรียนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ ICT ในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆ ในองค์กร และที่ใช้สำหรับการทำธุรกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์

4. ระบบสื่อผสม (Multimedia Systems)

เรียนเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยี Multimedia และการประยุกต์ใช้งาน Multimedia ในงานต่างๆ อาทิ การประมวลผลข้อมูลภาพแบบดิจิตอล การทำภาพเคลื่อนไหวโดยคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน

5. วิศวกรรมซอฟแวร์ (Software Engineering)

เรียนเกี่ยวกับระบบและวิธีการพัฒนา software อย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นพัฒนา software เป็นทีมหรือขนาดใหญ่ สาขานี้มีความจำเป็นมากต่อการพัฒนา software ที่มีคุณภาพ

6. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบสุขภาพ (Health Information Technology)

เรียนเกี่ยวกับระบบและวิธีการพัฒนา software เพื่อนำไปใช้ในทางสาธารณสุขสุขภาพ เช่นระบบในโรงพยาบาลต่างๆ และระบบการบริหารจัดการสาธารณสุขของประเทศ

7. ระบบเครือข่ายสื่อสาร (Computer Network)

ทุกองค์กรในปัจจุบันต้องเชื่อมต่อกับ Internet และมีระบบเครือข่ายภายใน นักศึกษาจะสามารถเรียนเกี่ยวกับการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันโดยอาศัยช่องทางการสื่อสารข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ และการใช้ทรัพยากรของระบบร่วมกัน (Shared Resource) ในเครือข่ายนั้น จะเน้นในเรื่องของการศึกษาวิธีการสื่อสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งแบบมีสายและไร้สาย การติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบการเชื่อมต่อกับ Internetการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการเชื่อมต่อสื่อสาร และระบบเครือข่ายสื่อสารในอนาคต

8. การจัดการระบบสารสนเทศ (Management Information System)

ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการนำระบบสารสนเทศ มาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการเนื้อหาวิชาครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ การออกแบบ และองค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น บทบาทและหน้าที่ของระบบสารสนเทศต่างๆ เพื่อช่วยการจัดการภายในองค์การ สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร และผลกระทบต่อสารสนเทศเพื่อการจัดการ รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจงานต่าง ๆ รวมถึงระบบสำนักงานอัตโนมัติด้วย

กำหนดการรับสมัคร

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. รอบสอบตรง

– เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2559

– มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50

2. รอบโควตาเรียนดี (รายชื่อโรงเรียนที่มีสิทธิ์สมัครรอบโควตาเรียนดี)

– กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

– ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่โรงเรียนเสนอชื่อมา (ติดต่ออาจารย์แนะแนวที่โรงเรียน) โดยเสนอชื่อนักเรียนได้โรงเรียนละไม่เกิน 5 คน

– มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.50

3. รอบโควตาความสามารถพิเศษ Sci /Com

– กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

– ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์หรือมีความสามารถที่โดดเด่นด้านการศึกษา

– มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00

สามารถทำการสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ : http://admission.ict.mahidol.ac.th/online/

2. สมัครด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ มาที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 วงเล็บมุมซอง (เอกสารสมัครสอบคณะ ICT)

วิธีการชำระเงินค่าสมัคร (ค่าสมัคร 600 บาท)

1. ชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา โดยพิมพ์แบบฟอร์มจากระบบสมัคร

2. ชำระเงินสดด้วยตนเอง ที่คณะ ICT วิทยาเขตศาลายา หรือวิทยาเขตพญาไท

เอกสารประกอบการสมัคร แบ่งออกเป็นดังนี้ 

1. รอบสอบตรง

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

– สำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ หรือ อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา สำหรับการสมัครรอบ 1 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50

– สำเนาใบรับรองนักเรียน (ปพ.7)

– รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

2. รอบโควตาเรียนดีและรอบโควตาความสามารถพิเศษ Sci /Com

– ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ หรืออย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา (ม. 4 – ม. 5 ภาคการศึกษาปลาย)

– สำเนาใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7)

– รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

– สำเนาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัคร (ถ้ามี)

*** สำเนาเอกสารทุกชุด ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองว่าเป็นสำเนาถูกต้อง

วิชาที่ใช้สอบข้อเขียน

1. วิชาคณิตศาสตร์

2. วิชาภาษาอังกฤษ

3. วิชาเคมี

4. วิชาฟิสิกส์

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.ict.mahidol.ac.th/thai/thaiadmission/index.html

—————————————————–

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

>>  รับตรง 60 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

>> รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล (ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท)

>> รับตรง 60 โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

ขอบคุณภาพจาก : https://www.facebook.com/freshymahidol/timeline