ทุนการศึกษา นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง

รับตรง 60 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร (รอบแรก)

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร (รอบแรก)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบแรก) พร้อมมีทุนการศึกษาให้สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีอีกด้วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ + ทุนการศึกษา ม.ศิลปากร (รอบแรก)

กำหนดการคัดเลือก

– สมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – วันที่ 30 กันยายน 2559 (พร้อมส่งเอกสารการสมัคร) ทางเว็บไซต์ : http://202.28.75.249/engineering3_2560/

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนวิชาเคมี พร้อมสถานที่สอบ ภายในวันที่10 ตุลาคม 2559

– สอบข้อเขียนวิชาเคมี ในวันที่ 16 ตุลาคม 2559

สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ เวลา 10.00-11.45 น.

สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี เวลา 13.00-14.45 น.

– ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2559

– สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาต่อ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 259

*** ค่าสมัครสอบ สาขาวิชาละ 500 บาท ชำระได้ที่ธนาคารทหารไทย หรือไปรษณีย์ หรือด้วยตัวเอง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

2. ต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)

3. เฉพาะสาขาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ต้องสอบได้ลำดับที่ 1-35 ของสายวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน

สาขาที่เปิดรับ

1. สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ จำนวนรับ 50 คน

2. สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี จำนวนรับ 35 คน

เกณฑ์การคัดเลือก

1. ใบสมัครและคุณสมบัติ

2. สอบข้อเขียน

3. สอบสัมภาษณ์

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย

2. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร

3. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา  1 ฉบับ

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

5. หนังสือรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน เป็นผู้สอบได้ที่ 1-35 ของสายวิทยาศาสตร์เฉพาะสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

รายละเอียดทุนการศึกษา

1. สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ต้องมีคะแนนสอบสูงสุด อยู่ลำดับ 1-3

2. สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี ต้องมีคะแนนสอบสูงสุด อยู่ลำดับ 1-2

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับทุนเรียนดีได้ที่ : http://202.28.75.249/engineering3_2560/

ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการรับตรงนี้ได้

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร : http://www.su.ac.th/index.php/th/

เว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : http://www.eng.su.ac.th/_2012/

—————————————-

ภาพประกอบ เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ campus-star.com