นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง โควตา

รับตรง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2560 (โควตาทั่วประเทศ)

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2560 (โควตาทั่วประเทศ)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญตรี ผ่านโควตาทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โควตาทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2560

รูปแบบที่ 1 การรับสมัครโดยใช้คะแนนจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.)

กำหนดการคัดเลือก

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สาขาวิชาที่เปิดรับ พร้อมองค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือก

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศ แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ที่กระทรวงศึกษาได้รับรองแล้ว

2. หลักสูตรวิศวกรรมซอฟแวร์ และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ รับนักเรียนในแผนการเรียนวิทย์-คณิต และศิลป์คำนวณ

3. หลักสูตรนิเทศศาสตร์ หลักสูตรจัดการสารสนเทศดิจดทัล และหลัดสูตรเทคโนโลยมัลติมีเดียและแอนิเมชัน รับนักเรียนทุกแผนการเรียน

รูปแบบที่ 2 การรับสมัครด้วยการจัดสอบวัดความรู้พื้นฐาน โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กำหนดการคัดเลือก

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สาขาวิชาที่เปิดรับ พร้อมองค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือก

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2. ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตสมบูรณ์

3. ไม่เป็นผู้ที่ติดยาเสพติด หหรือมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท

————————————————-

ติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : http://entry.wu.ac.th/

ภาพประกอบ เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ campus-star.com

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง

>> รับตรง 60 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ <<