นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง

อัพเดทเพิ่มเติม รับตรงมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

Home / ข่าวการศึกษา / อัพเดทเพิ่มเติม รับตรงมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

น้องๆ เตรียมตัวพร้อมกันหรือยังเอ่ย?! มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศเริ่มเปิดรับตรงประเภทต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2560 กันแล้วนะคะ ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน ทั้งหลักสูตรปกติ หลักสูตรนานาชาติ อาทิเช่น คณะแพทยศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ฯลฯ จะมีสถาบันไหนบ้างมาดูรายละเอียดกันได้เลย อ้อ!! แล้วก็อย่าลืมดูวันที่หมดเขตรับสมัครกันด้วย เพราะเดี๋ยวจะสมัครไม่ทันกันนะ

รวมรับตรง มหาวิทยาลัยรัฐฯ-เอกชนทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2560

รวมรับตรงทั่วประเทศ 2560

1. รับตรง โควตานักศึกษาเรียนดี คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ. ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี / 5 ปี โดยทำการเปิดรับ 3 หลักสูตร 5 สาขาวิชา จำนวนที่รับ 100 คน ดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ : http://www.admission.kmutnb.ac.th/ และ https://campus.campus-star.com/acnews/18029.html
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม – วันที่ 14 ตุลาคม 2559)

2. รับตรง โควตาเรียนดี/พื้นที่ 3 คณะ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2560

โดยเปิดรับทั้งหมด 3 คณะด้วยกัน ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูรายละเอียดได้ที่ : http://www.fitm.kmutnb.ac.th / http://www.kmutnb.ac.th และ https://campus.campus-star.com/acnews/17926.html
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม – วันที่ 14 ตุลาคม 2559)

3. รับตรงโควตาพิเศษ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินมินทราธิราช ปีการศึกษา 2560

สามารถดูรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครได้ที่ : http://reg1.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp และ https://campus.campus-star.com/acnews/21193.html
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ วันที่ 28 กันยายน – 25 ตุลาคม 2559)

4. รับตรง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ประจำปีการศึกษา 2560

สามารถดูรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครได้ที่ : http://application.eastern-asia.net/ และ https://campus.campus-star.com/acnews/20984.html
(เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป)

5. รับตรง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : www.edu.cmu.ac.th และทำการยื่นใบสมัคร ณ หน่วยทะเบียนปริญญาตรี อาคาร 2 ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : http://www.edu.cmu.ac.th/news/?newsid=547 และ https://campus.campus-star.com/acnews/20577.html
(เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 3- 14 ตุลาคม 2559)

6. รับตรง 2 โครงการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2560

ได้แก่ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) รับจำนวน 40 คน และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) รับจำนวน 20 คน สมัครออนไลน์ได้ที่ : http://www.med.msu.ac.th/web/
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.med.msu.ac.th/web/?page_id=821&lang=th และ https://campus.campus-star.com/acnews/20506.html
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2559)

7. รับตรง ประเภทโควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปีการศึกษา 2560

สามารถดูรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครได้ที่ : http://www.admissions.rmutk.ac.th/ และ https://campus.campus-star.com/acnews/19725.html
(เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 10 พฤศจิกายน 2559)

8. รับตรง สถาบันวาแตล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาศิลปากร ปีการศึกษา 2560

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) สามารถยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเอง ที่สถาบันวาแตล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาคาร กสท โทรคมนาคม วิทยาเขตบางรัก
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook : https://www.facebook.com/vatelthailand และ https://campus.campus-star.com/acnews/19636.html
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 – 28 ตุลาคม 2559)

9. รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560

โดยแบ่งออกเป็น 6 โครงการด้วยกัน ดังนี้

1. โครงการโควตาพิเศษ
2. โครงการรับตรง
3. โครงการสเพิ่มพิเศษ
4. โครงการร้านยาคุณภาพ
5. โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น
6. โครงการโควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

สมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ : http://develop.su.ac.th/pharm/
ดูรายละเอียดระเบียบการทั้งหมดที่ : https://drive.google.com/file/d/0B-eGEpPKog9hSmlHeEo3NmZRbzQ/view และ https://campus.campus-star.com/acnews/18389.html
(วิธีการเปิดรับสมัครจะแบ่งออกเป็นรอบที่ 1 และรอบที่ 2 เข้าไปดูได้ตามลิงค์ด้านบนเลยค่ะ)

10. รับตรง โควตาทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2560

ซึ่งจะแบ่งวิธีการรับสมัครออกเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 การรับสมัครโดยใช้คะแนนจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) และรูปแบบที่ 2 การรับสมัครด้วยการจัดสอบวัดความรู้พื้นฐาน โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครและรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : http://entry.wu.ac.th/ และ https://campus.campus-star.com/acnews/19554.html
(เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป)

11. รับตรง พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง โดยใช้คะแนน GAT/PAT ปีการศึกษา 2560

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง ใช้คะแนน GAT/PAT จำนวน 8 คณะ และวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ : http://www.reg.kmitl.ac.th/directEnt/ และ https://campus.campus-star.com/acnews/19047.html
(เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป)

12. รับตรง แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชฯ มหาวิทยาลัยรังสิต (รอบที่ 1) ปีการศึกษา 2560

สามารถสมัครได้วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. (หยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ณ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ชั้น 1 ห้อง 103 อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก1) หรือสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ : https://www2.rsu.ac.th/Home
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://campus.campus-star.com/acnews/19137.html
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 9 พฤศจิกายน 2559)

13. รับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2)

ม.บูรพา ประกาศปฎิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/0B48tzWzZW88nMjk1TjlkM3pFRGM/view และ https://campus.campus-star.com/acnews/18860.html
สมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ : http://regservice.buu.ac.th/
(รอบที่ 1 รับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 – วันที่ 21 ธันวาคม 2559)
(รอบที่ 2 รับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 – วันที่ 25 เมษายน 2560)

14. รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ผ่านระบบรับตรง มีทั้งหมด 14 คณะด้วยกัน สมัครได้ผ่านทางเว็บไซต์ : http://web.reg.tu.ac.th/registrar/apphome.asp ดูรายละเอียดได้ที่ : https://campus.campus-star.com/acnews/18622.html
(เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559 )

15. รับตรง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ผ่านระบบรับตรง 2560 ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ : http://admission.swu.ac.th/ และ https://campus.campus-star.com/acnews/18535.html โดยแบ่งวิธีการรับสมัครออกเป็น 5 วิธีด้วยกัน ดังนี้

1. ประเภทรับตรงทั่วไป รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2559 – วันที่ 29 มกราคม 2560 วิธีการคัดเลือก ใช้ผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 และ/หรือผลการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2560 ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

2. ประเภทรับตรงโครงการต่างๆ แบ่งการรับสมัครออกเป็นดังนี้

– วิธีการคัดเลือก จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย รับสมัครระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – วันที่ 14 ธันวาคม 2559
– วิธีการคัดเลือก ใช้ผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 และ/หรือผลการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2560 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2559 – วันที่ 29 มกราคม 2560

3. โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล และหลักสูตรนานาชาติ รับสมัครระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2560 – วันที่ 1 มีนาคม 2560 วิธีการคัดเลือก จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย

4. โครงการเพชรในตม รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2560 – วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 วิธีการคัดเลือก ใช้ผลการสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560

5. โครงการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร) รับสมัครวันที่ 15 สิงหาคม 2559 – วันที่ 14 ธันวาคม 2559 วิธีการคัดเลือก จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย ติดตามรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครทั้งหมดได้ที่ : http://admission.swu.ac.th/home.php และ https://campus.campus-star.com/acnews/18564.html

16. รับตรง โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ สกลนคร ปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ผ่านระบบรับตรง ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา 2560 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครได้ที่ : http://dbs.csc.ku.ac.th:8080/Admission-60/openregister.jsp?p=2
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https://campus.campus-star.com/acnews/18563.html
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม – 30 ธันวาคม 2559)

17. รับตรง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2560

สามารถติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษา : https://admission.nu.ac.th/ และ https://campus.campus-star.com/acnews/18534.html
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2559)

18. รับตรง (โควตา) คณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2560

โครงการคัดเลือกนักเรียนโดยวิธีพิเศษ (โควตา) ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล จำนวน 20 คน ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโครงการทั้งหมดได้ที่ : www.fms.psu.ac.th / www.entrance.psu.ac.th และ https://campus.campus-star.com/acnews/18418.html
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2259)

19. รับตรง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2560

รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบรับตรง ซึ่งมีสาขาวิชาที่เปิดรับทั้งหมด 9 สาขาด้วยกัน ได้แก่ สาขาวิชาปฏิบัติดนตรีคลาสสิค สาขาวิชาดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม สาขาวิชาการประพันธ์ดนตรี สาขาวิชาละครเพลง สาขาวิชาดนตรีศึกษาและการสอน สาขาวิชาธุรกิจดนตรี และสาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี ดาวน์โหลดใบสมัครและอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : http://www.music.mahidol.ac.th/ และ https://campus.campus-star.com/acnews/17781.html
(เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป)

20. รวมรับตรง (แบบปกติ) 9 โครงการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) 2560 รวม 9 โครงการ (ผู้สนใจสามารถเลือกสมัครได้ 1 โครงการเท่านั้น) ซึ่งสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของแต่ละโครงการได้ที่ : https://campus.campus-star.com/acnews/18284.html
อ่านระเบียบการสมัครทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : http://www.admissions.chula.ac.th/normal-match.html
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 15 มีนาคม 2560)

21. รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลัดสูตรที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ ธุรกิจการบิน การจัดการท่องเที่ยว การจัดการโรงแรม และบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/0BypJiaMJOR1-aHZuOXFBMEMyWG8/view
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://campus.campus-star.com/acnews/17100.html
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน – 31 ตุลาคม 2559)

22. รับตรง สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น พร้อมมอบทุนการศึกษา 50 ทุน ปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา สามารถเข้าไปกรอกใบสมัครได้ที่ : http://www.tni.ac.th/e-admission/main/application_form.php?year=2560&type=11
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : http://www.tni.ac.th/register/new/main/ และ https://campus.campus-star.com/acnews/16364.html
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559)

23. รับตรง 60 นักเรียนนายร้อยตำรวจ (หญิง) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) และโครงการสิทธิพิเศษแก่นักเรียน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://www.rpca.ac.th/ และ https://campus.campus-star.com/acnews/21734.html
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน – วันที่ 6 ธันวาคม 2559)

24. รับตรงทั่วประเทศ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบรับตรง โครงการรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560
สามารถเข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : http://www.finearts.cmu.ac.th/ และ https://campus.campus-star.com/acnews/21786.html
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559)

25. รับตรง 60 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ผ่านระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้ที่ : http://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp และ https://campus.campus-star.com/acnews/21948.html
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม – วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

26. รับตรง 60 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รอบที่ 2 (MFU Admission)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบรับตรง (MFU Admission) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.admission.mfu.ac.th/ และ https://campus.campus-star.com/acnews/21860.html
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559)

27. รับตรง 60 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สามารเข้าไปดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ : http://www.reg.kmitl.ac.th/index/index.php และ https://campus.campus-star.com/acnews/21902.html
(เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2559)

28. รับตรง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง ปีการศึกษา 2560

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แบบรับตรง (ดำเนินการจัดสอบ) ซึ่งเป็นการที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดสอบเอง ประจำปีการศึกษา 2560
เข้าไปดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ : http://www.reg.kmitl.ac.th/directEnt/ และ https://campus.campus-star.com/acnews/22206.html
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 – วันที่ 2 มกราคม 2560)

————————————————————————-

ปล. เราจะมาอัพเดทมหาวิทยาลัยที่เปิดรับตรง 60 ให้กันเรื่อยๆ นะคะ
สามารถดูข่าวสารรับตรงเพิ่มเติมได้ที่ : https://campus.campus-star.com/academy_news