gat-pat นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง

รับตรง 60 วิทยาลัยนานาชาติ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง โดยใช้คะแนน GAT/PAT

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 วิทยาลัยนานาชาติ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง โดยใช้คะแนน GAT/PAT

วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ผ่านระบบรับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง ปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาที่เปิดรับและจำนวนที่รับ (ผู้สมัครสามารถสมัครได้ทั้ง 2 หลักสูตร)

  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 30 คน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 40 คน

กำหนดการคัดเลือก

รับตรง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • กำลังศึกษา ม.6 สายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือศิลป์-คำนวณ  หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 สายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือศิลป์-คำนวณ หรือเทียบเท่า
  • กำลังศึกษา ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ สำเร็จการศึกษา ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • ไม่กำหนดผลการเรียนขั้นต่ำในการสมัคร

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

  • ผู้ที่กำลังศึกษา ใช้คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 (สอบวันที่ 29 ตุลาคม 2559 – วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)
  • ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ใช้คะแนน GAT/PAT คะแนนที่ดีที่สุดที่ยังมีอายุ ไม่เกิน 2 ปี

รับตรง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เว็บไซต์รับสมัครออนไลน์ : http://www.reg.kmitl.ac.th/directEnt/

เว็บไซต์ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง : http://www.reg.kmitl.ac.th/index/index.php