คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี รับตรง สอบรับตรง

รับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง ปีการศึกษา 2560

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง ปีการศึกษา 2560

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบรับตรง (แบบคณะจัดสอบ) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รับตรง 60 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

รับตรง 60 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

สาขาวิชาที่เปิดรับและจำนวนที่รับ (ผู้สมัครสามารถสมัครได้ทั้ง 2 สาขาวิชา)

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 80 คน
  • สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ จำนวน 30 คน

กำหนดการคัดเลือก

รับตรง 60 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • กรณี สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (GPAX )ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • กรณี กำลังศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX ) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

1. การสอบข้อเขียนวิชาความถนัดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • คณิตศาสตร์ และทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
  • ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

2. การสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ

————————————-

เว็บไซต์รับสมัครออนไลน์ : http://www.reg.kmitl.ac.th/directEnt/

เว็บไซต์ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง : http://www.reg.kmitl.ac.th/index/index.php