คณะเภสัชศาสตร์ นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง

รับตรง 5 โครงการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 5 โครงการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รับตรง 60 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

กำหนดการคัดเลือก

รับตรง 60 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการและจำนวนที่เปิดรับ

รับตรง 60 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. โครงการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สำหรับบุคคลทั่วไป

 • สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ กำลังศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า
 • ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำในการสมัคร

2. โครงการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ตามโครงการพัฒนากำลังคนทางเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม

 • สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ กำลังศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า
 • ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำในการสมัคร
 • เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือคู่สมรส ของผู้รับใบอนุญาตประกอบร้านขายยาแผนปัจจุบัน ทั้งนี้ผู้รับใบอนุญาตประกอบร้านขายยาแผนปัจจุบัน ต้องเป็นสมาชิกชมรมเภสัชกรชลบุรี ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย สมาคมร้านขายยา หรือชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี องค์กรใดองค์กรหนึ่ง หรือหน่วยงานที่มีข้อตกลงความร่วมมือ เป็นผู้รับรอง

3. โควตาจัดสรรสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • กำลังศึกษา ม.6 โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ
 • มี GPAX 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
 • มีคุณสมบัติโดดเด่นด้านความเป็นผู้นำ ด้านวิชาการ กีฬา ภาษาอังกฤษ ชุมชนสัมพันธ์ อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มจำนวนรับเป็นกรณีพิเศษ

4. โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา สำหรับนักเรียนโรงเรียนในภาคตะวันออก 12 จังหวัด

 • กำลังศึกษา ม.6 ของโรงเรียนในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง ลพบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว และสระบุรี
 • ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำในการสมัคร

5. โครงการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่นที่ไม่ใช่เภสัชศาสตร์

 • ใช้วุฒิการศึกษา ม.ปลาย ในการสมัครคัดเลือก
 • ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำในการสมัคร
 • เป็นผู้สําเร็จการศึกษาได้รับปริญญาในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มิใช่หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต จากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือ ก.พ. รับรอง หรือเป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในสถาบันอุดมศึกษา

เกณฑ์การคัดเลือก

รับตรง 60 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เว็บไซต์ ระบบรับสมัครออนไลน์ มหาวิทยาลัยบูรพา : http://e-admission.buu.ac.th/

เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ : http://pharm.buu.ac.th/