buu ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง

รับตรง ภาคตะวันออก 12 จังหวัด และทั่วประเทศ ม.บูรพา ปีการศึกษา 2560

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง ภาคตะวันออก 12 จังหวัด และทั่วประเทศ ม.บูรพา ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ผ่านรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด และรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รับตรง ภาคตะวันออก 12 จังหวัด และทั่วประเทศ ม.บูรพา 2560

มหาวิทยาลัยบูรพา

กำหนดการคัดเลือก

การคัดเลือกเข้าศึกษา ครั้งที่ 1

 • รับสมัครออนไลน์ : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559  – วันที่ 21 ธันวาคม 2559
 • ชำระเงินค่าสมัคร : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559  – วันที่ 22 ธันวาคม 2559
 • ตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการชำระเงิน : หลังการชำระเงิน 5 วันทำการ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 17 มกราคม 2560
 • สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  : วันที่ 21-22 มกราคม 2560
 • ประกาศผลขั้นสุดท้าย : วันที่ 31 มกราคม 2560
 • รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต : วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2560

การคัดเลือกเข้าศึกษา ครั้งที่ 2

 • รับสมัครออนไลน์ : วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2560 – วันที่ 25  เมษายน 2560
 • ชำระเงินค่าสมัคร : วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2560 – วันที่ 26  เมษายน 2560
 • ตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการชำระเงิน : หลังการชำระเงิน 5 วันทำการ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 23 พฤษภาคม 2560
 • สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย : วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560
 • ประกาศผลขั้นสุดท้าย : วันที่ 2 มิถุนายน 2560
 • รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต : วันที่ 6-8 มิถุนายน 2560

จำนวนที่เปิดรับ

1. รับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด รวม 2,777 คน

 • ครั้งที่ 1 ภาคปกติ จำนวน 1,326 คน ภาคพิเศษ จำนวน 172 คน
 • ครั้งที่ 2 ภาคปกติ จำนวน 1,065 คน ภาคพิเศษ จำนวน 214 คน

2. รับตรงทั่วประเทศ รวม 2,555 คน

 • ครั้งที่ 1 ภาคปกติ จำนวน 1,099 คน ภาคพิเศษ จำนวน 188 คน
 • ครั้งที่ 2 ภาคปกติ จำนวน 1,039 คน ภาคพิเศษ จำนวน 229 คน

คณะที่เปิดรับสมัคร

 • คณะพยาบาลศาสตร์ (เปิดรับเฉพาะรับตรง ภาคตะวันออก 12 จังหวัด ครั้งที่ 1)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • คณะการจัดการและการท่องเที่ยว (เปิดรับเฉพาะรับตรง ภาคตะวันออก 12 จังหวัด ครั้งที่ 1)
 • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ (เปิดรับเฉพาะในครั้งที่ 1)
 • คณะดนตรีและการแสดง (เปิดรับเฉพาะในครั้งที่ 1)
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะโลจิสติกส์
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (เปิดรับเฉพาะรับตรง ภาคตะวันออก 12 จังหวัด ครั้งที่ 2)
 • วิทยาลัยนานาชาติ
 • คณะสหเวชศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี)
 • คณะเทคโนโลยีทางทะเล (วิทยาเขตจันทบุรี)
 • คณะอัญมณี (วิทยาเขตจันทบุรี)
 • คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาเขตสระแก้ว)
 • โครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ” (วิทยาเขตสระแก้ว)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ครั้งที่ 1

1. ผู้สมัครประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ประกอบด้วย จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง ลพบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว และสระบุรี (ไม่รับผู้สมัครวุฒิเทียบเท่า)
 • ต้องมีผลคะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 (สอบ 29 ตุลาคม 2559 – 1 พฤศจิกายน 2559) ตามที่สาขาวิชากำหนด

2. ผู้สมัครประเภทรับตรงทั่วประเทศ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ไม่รับผู้สมัครวุฒิเทียบเท่า)
 • กรณีผู้สมัครที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีผลคะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 (สอบ 29 ตุลาคม 2559 – 1 พฤศจิกายน 2559) ตามที่สาขาวิชากำหนด
 • กรณีผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีผลคะแนน GAT/PAT ที่ยังมีอายุ ตามที่สาขาวิชากำหนด

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ครั้งที่ 2

1. ผู้สมัครประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ประกอบด้วย จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง ลพบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว และสระบุรี (ไม่รับผู้สมัครวุฒิเทียบเท่า)
 • ต้องมีผลคะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 (สอบ 29 ตุลาคม 2559 – 1 พฤศจิกายน 2559) หรือครั้งที่ 2/2560 (สอบ 11-14 มีนาคม 2560) ระบบจะนำคะแนนที่ดีที่สุดของแต่ละวิชาไปใช้ประมวลผล และ/หรือ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560 (สอบ 24-25 ธันวาคม 2559) ตามที่สาขาวิชากำหนด
 • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1 สามารถสมัคร ครั้งที่ 2 ได้

2. ผู้สมัครประเภทรับตรงทั่วประเทศ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ไม่รับผู้สมัครวุฒิเทียบเท่า)
 • กรณีผู้สมัครที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีผลคะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 (สอบ 29 ตุลาคม 2559 – 1 พฤศจิกายน 2559) หรือครั้งที่ 2/2560 (สอบ 11-14 มีนาคม 2560) ระบบจะนำคะแนนที่ดีที่สุดของแต่ละวิชาไปใช้ประมวลผล และ/หรือ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560 (สอบ 24-25 ธันวาคม 2559) ตามที่สาขาวิชากำหนด
 • กรณีผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีผลคะแนน GAT/PAT ที่ยังมีอายุ และ/หรือ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560 (สอบ 24-25 ธันวาคม 2559) ตามที่สาขาวิชากำหนด
 • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1 สามารถสมัคร ครั้งที่ 2 ได้

** หมายเหตุ ผู้สมัครที่สมัครคัดเลือกรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัดแล้ว ไม่สามารถสมัครคัดเลือกรับตรงทั่วประเทศได้ หากตรวจสอบพบว่า ผู้สมัครได้สมัครทั้งสองประเภท มหาวิทยาลัยบูรพาจะยึดข้อมูลการสมัครครั้งหลังสุดที่มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเป็นข้อมูลในการประมวลผล

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ครั้งที่ 1

 • GPAX (5 ภาคเรียน) ร้อยละ 10-20
 • คะแนนสอบ GAT / PAT ร้อยละ 80-90

การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ครั้งที่ 2

 • GPAX (5 ภาคเรียน) ร้อยละ 10-20
 • คะแนนสอบ GAT / PAT และ/หรือคะแนน 9 วิชาสามัญ  ร้อยละ 80-90

ข้อควรรู้

1. รับตรงภาคตะวันออก 12 จังหวัด และรับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 1 จะตัดสิทธิ์ Admission เมื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวในระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2560 ว่าได้เข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2. รับตรงภาคตะวันออก 12 จังหวัด และรับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 2 จะไม่ตัดสิทธิ์ Admission

3. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ไม่เกิน 4 อันดับ แบ่งเป็น อันดับ 1-3 ภาคปกติ และอันดับ 4 ภาคพิเศษ และเลือกคณะเดียวกันทั้งหมด หรือเลือกหลายคณะคละกันก็ได้

4. การเลือกคะแนน GAT/PAT ในกรณีต้องการเปลี่ยนแปลง อันดับ/สาขาที่สมัคร ผู้สมัครสามารถสมัครใหม่ได้ มหาวิทยาลัยบูรพาจะยึดข้อมูลการสมัครครั้งหลังสุดที่มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเป็นข้อมูลในการประมวลผล

———————————————–

เว็บไซต์สมัครออนไลน์ : ระบบรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://regservice.buu.ac.th/admissions.html