o-net ข้อสอบ โอเน็ต

ศธ. เล็งยกเลิกสอบวิชาสังคมศึกษาในการสอบ O-NET ปี 2560

Home / ข่าวการศึกษา / ศธ. เล็งยกเลิกสอบวิชาสังคมศึกษาในการสอบ O-NET ปี 2560

นพ.ธีระเกียรติ เตรียมเสนอ สทศ. ยกเลิกสอบวิชาสังคมศึกษาออกจากโอเน็ต (O-NET) เหตุออกข้อสอบและเฉลยคำตอบกำกวมไม่ตรงประเด็น และดันให้ สสวท. ออกข้อสอบโอเน็ต วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เอง โดยมีรายละเอียดดังนี้

เตรียมดัน!! สสวท. ออกข้อสอบโอเน็ต วิทย์-คณิต ยกเลิกสอบวิชาสังคม

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของศธ. เมื่อเร็วๆ นี้ มีข้อเสนอให้ตัดวิชาสังคมศึกษาออกจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต (O-NET) ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) แล้วแยกให้โรงเรียนเป็นผู้ประเมินวิชาดังกล่าวเอง

เนื่องจากในการสอบโอเน็ตเกือบทุกปี สทศ. จะถูกต่อว่าว่าข้อสอบและเฉลยคำตอบมีความกำกวม ไม่ตรงประเด็นรวมถึงอาจไม่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กได้ตรงตามเนื้อหาสาระการเรียนรู้ ดังนั้นที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ไปวางระบบประเมินที่ได้มาตรฐาน มีความเป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย รวมถึงจะต้องประเมินให้ได้ว่าเด็กเรียนวิชานี้แล้วได้ผลตามที่ต้องการหรือไม่

รัฐมนตรีว่าการศธ. กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามที่ประชุมเห็นว่ายังไม่ควรยกเลิกการจัดสอบวิชาสังคมศึกษาในปีการศึกษา 2559 ทันที เพราะห่วงว่าเมื่อไม่มีการประเมินแล้วเด็กจะไม่ตั้งใจเรียน แต่คิดว่าจะมีความชัดเจนภายในกลางปีการศึกษา 2560 ซึ่งหากสพฐ. และ สป.ศธ. ทำให้ตนมั่นใจว่า ระบบประเมินที่ออกแบบมามีคุณภาพและได้มาตรฐาน ตนก็พร้อมเสนอไปยังสทศ. ให้ยกเลิกการสอบวิชาดังกล่าวทันที

ทั้งนี้นอกจากมีแนวคิดให้โรงเรียนเป็นผู้ประเมินวิชาสังคมศึกษาเองแล้ว ยังอยากให้ดูแนวทางการประเมินวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา วิชาศิลปะ และวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งทั้ง 3 วิชาได้ตัดออกจากการสอบโอเน็ตไปเมื่อปี 2558 ตนอยากให้การประเมินได้มาตรฐานเดียวกันทั้งหมดด้วย ทั้งนี้การจะมาเปลี่ยนให้โรงเรียนประเมินเอง ต้องวางระบบให้พร้อม โดยข้อสอบจะต้องวัดได้ทั้งในส่วนของความจำและส่วนของการคิดวิเคราะห์ รวมถึงครูจะต้องติดตามประเมินพฤติกรรมเด็กจากการเรียนในห้องเรียนด้วย

“ซึ่งในขณะเดียวกัน ยังมีข้อเสนอว่าต่อไปควรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ เป็นผู้ออกข้อสอบเอง โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นผู้จัดทำหลักสูตร เพื่อแก้ปัญหาออกข้อสอบให้ตรงกับหลักสูตรการเรียนการสอนและสอดคล้องกับการประเมิน ไม่ใช่สอนม้าออกลิงอย่างที่คนเขาว่ากัน เรื่องนี้ศธ. พยายามแก้ไขมาโดยตลอด ส่วนสทศ. ให้ทำหน้าที่จัดสอบ ตรวจกระดาษคำตอบและดูแลระบบป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือข้อสอบรั่วเท่านั้น” นพ.ธีระเกียรติกล่าว

—————————————–

ที่มา : http://www.matichon.co.th/news/399129