ทุนการศึกษา เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อไต้หวัน

14 ทุนการศึกษา จากรัฐบาลต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2017

Home / ข่าวการศึกษา / 14 ทุนการศึกษา จากรัฐบาลต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2017

มีมาให้เลือกกันอีกแล้วสำหรับทุนการศึกษา ทุนเรียนฟรีจากต่างประเทศ ซึ่งในครั้งนี้เป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลต่างประเทศ ที่มอบให้กับนักเรียน นักศึกษาไทย ได้มีโอกาสไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และการฝึกอาชีพต่างๆ รวมไปถึงเรายังสามารถได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของแต่ละประเทศอีกด้วย – ทุนการศึกษา จากรัฐบาลต่างประเทศ

14 ทุนการศึกษา จากรัฐบาลต่างประเทศ

สวีเดน

1. The Swedish Institute Study Scholarships (SISS) – ประเทศสวีเดน

โดยที่ Swedish Institute เป็นหน่วยงานของรัฐบาลสวีเดน จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านต่างๆ หนึ่งในนั้นก็คือ การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในประเทศต่างๆ จากทั่วโลก เพื่อเป็นการโปรโมทประเทศและสร้างความสัมพัธ์อันดีงามกับประเทศอื่นๆ อีกด้วย ทุนการศึกษานี้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2016 – วันที่ 16 มกราคม 2017

ซึ่งทุนการศึกษานี้เป็นทุนให้เปล่า (เราไม่ต้องใช้ทุนคืนนนั่นเอง) แต่ว่าผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติที่เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ คือ ต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี มีรายละเอียดที่ครอบคลุมดังนี้

 • ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 9,000 SEK หรือประมาณ 38,000 บาทต่อเดือน (สำหรับค่ากินค่าใช้ต่างๆ)
 • ค่าเดินทาง จ่ายครั้งเดียว 15,000 SEK หรือโดยประมาณ 62,000 บาท
 • ประกันสุขภาพสำหรับการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุในประเทศสวีเดน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://eng.si.se , Studying in Sweeden

อินเดีย

2. The Indian Council for Cultural Relations of Government of India (ICCR) – ประเทศอินเดีย

เปิดรับสมัครทุกสาขาวิชา (ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์) โดยทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงสิ้นมกราคม 2017

ในแต่เดือนจะมีเงินเดือนให้เราเก็บไว้ใช้จ่ายต่อเดือน ดังนี้

 • ปริญญตรี เดือนละประมาณ 3,300 บาท
 • ปริญญาโท เดือนละประมาณ 3,600 บาท
 • ปริญญาเอก เดือนละประมาณ 4,200 บาท
 • หลังปริญญาเอก เดือนละประมาณ 4,500 บาท

ค่าอุปกรณ์การเรียน/ปีการศึกษา ดังนี้

 • ปริญญาตรี 3,000 บาท
 • ปริญญาโท 3,500 บาท
 • ปริญญาเอก 7,500 บาท
 • หลังปริญญาเอก 9,300 บาท

ค่าใช้จ่ายในการทำวิทยานิพนธ์และโปรเจ็ค จ่ายเพียงครั้งเดียเท่านั้น ดังนี้

 • ปริญญาตรี และปริญญาโท โดยประมาณ 4,200 บาท
 • ปริญญาเอก โดยประมาณ 6,000 บาท

ค่าที่พัก เดือนละประมาณ 2,700 – 3,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเมืองที่เลือกไปเรียน)

มีค่ารักษาพยาบาล

มีทริปให้ไปท่องเที่ยวทั่วประเทศอินเดีย ทุกเทอมการศึกษา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : www.iccr.gov.in

ฝรั่งเศส

3. Franco -Thai Scholarship – ประเทศฝรั่งเศส

โครงการ Franco -Thai มอบทุนการศึกษาให้คนไทยที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี เพื่อไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของประเทศฝรั่งเศส ระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 • ทุนการศึกษาแบบไม่เต็มจำนวน ผู้ได้รับทุนจะได้รับการคุ้มครองทางสังคมในประเทศฝรั่งเศส การงดเว้นค่าเล่าเรียนในสถาบันของรัฐบางโปรแกรม สิทธิประโยชน์ในฐานะนักเรียนทุน
 • ทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน นอกจากจะได้รับความคุ้มครองทางสังคมแล้ว ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินรายเดือนในเวลาที่ศึกษาอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ตั๋วเครื่องบินไปกลับอีกด้วย

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2017

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : www.francothai-science.com , Studying in France

ทุนการศึกษา จากรัฐบาลต่างประเทศ

ทุนการศึกษา จากรัฐบาลต่างประเทศ

อังกฤษ

4. British Chevening Scholarship – ประเทศอังกฤษ

ทุนการศึกษานี้จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งรายเดือน ค่าเล่าเรียน ค่าเดินทางไป-กลับจากอังกฤษ ค่าเตรียมตัวเมื่อเดินทางถึงอังกฤษ ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ และยังรวมถึงค่าใช้จ่ายสัมภาระส่วนเกินในการโดยสารเครื่องบินอีกด้วย

โดยนักศึกษาไทยสามารถเลือกเรียนได้หลากหลายสาขาวิชา แต่สาขาเหล่านี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเมื่อทำการสมัคร ได้แก่

 • ประชาธิปไตยและธรรมาภิทางการเมือง
 • สิทธิมนุษยชน
 • ปัญหาความขัดแย้ง
 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงาน
 • การค้าและการลงทุน
 • การกำกับดูแลเศรษฐกิจ

ซึ่งทุนการศึกษานี้จะเปิดรับสมัครตั้งแต่ช่วงกลางปี ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนเป็นประจำทุกปี

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.chevening.org , Studying in UK

5. China Scholarship Council (CSC)

สำหรับทุนการศึกษานี้เป็นทุนจากรัฐบาลจีนโดยตรงเลย ซึ่งมีทั้งที่เป็นทุนแบบจำนวนเต็ม ทุนแบบไม่เต็มจำนวน และทุนให้เปล่าที่เราไม่ต้องใช้ทุนคืนเลย เป็นอีกหนึ่งทุนการศึกษาที่เราไม่ควรพลาดเลย ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครจะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จนถึงเดือนเมษายน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.csc.edu.cn

สาธารณรัฐเชค

6. Czech Republic Government Scholarships for Developing Countries – สาธารณรัฐเชค

ทุนการศึกษานี้เปิดรับสมัครผู้ต้องการไปเรียนต่อที่สาธารณรัฐเช็ก ในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ Economics, Agriculture, Informatics, Environment และ Energetics ในกรณีต้องการเรียนหลักสูตรที่เป็นภาษาเช็ก นักศึกษาจำเป็นต้องเข้าเรียนหลักสูตรภาษาเช็กเพิ่มตามที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอน โดย Institute for Language and Preparatory Studies (ILPS) of Charles University จัดสอนเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในชั้นจริงๆ โดยทุนนี้เปิดรับสมัครอีกทีในวันที่ 20 กรกฎาคม 2017

ระยะเวลาแต่ละระดับของปริญญาตรี โท และเอก ที่เรียนในโปรแกรมภาษาอังกฤษ ดังนี้

 • Bachelor’s study programmes 3-4 ปี ได้รับเงินเดือนประมาณ CZK 14,000
 • Master’s study programmes 4-6 ปี ได้รับเงินเดือนประมาณ CZK 14,000
 • Doctoral study programmes 3*4 ปี ได้รับเงินเดือนประมาณ CZK 15,000

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.msmt.cz

ประเทศเยอรมนี

7. Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD) – ประเทศเยอรมนี

โดยทุนการศึกษานี้ เป็นทุนจากรัฐบาลเยอรมันที่มอบให้กับนักศึกษาต่างชาติทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก ในทุกสาขาวิชา เช่น ด้านศิลปะ ดนตรี และศิลปะการแสดง เป็นต้น ทุนการศึกษาที่ DAAD มอบให้กับนักศึกษาไทยนั้นในแต่ละปีมีจำนวนไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมถึงทุนการทำวิจัยทั้งในระยะสั้น 1-3 เดือน และในระยะยาว 1-3 ปี นอกจากนี้ยังมีทุนในการเรียนภาษาเยอรมันให้กับนักศึกษาต่างชาติทุกคนอีกด้วย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.study-in.de , Studying in Germany

ออสเตรเลีย

8. Endeavour Scholarships – ประเทศออสเตรเลีย

เป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย ที่มอบโอกาสให้กับผู้ที่มีความสามารถ ได้ไปทำการศึกษาเรียนรุ้ ทำการวิจัย หรือพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพให้มากยิ่งขึ้น แน่นอนว่าเป็นทุนเต็มจำนวนแบบให้เปล่าเยอะเลยทีเดียว ซึ่งมีรายละเอียดโดยประมาณดังนี้

 • ค่าเดินทาง AUD$ 4,500
 • เงินตั้งหลัก AUD$ 4,000
 • ค่าใข้จ่ายรายเดือน AUD$ 2,500/เดือน
 • ค่าเทอม AUD$ 12,500/เทอม
 • ประกันสุขภาพ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางเข้าออกประเทศออสเตรเลีย

ซึ่งทุนนี้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

 • ทุนระดับบัณฑิตศึกษา (Endeavour Postgraduate Scholarship)
 • ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship)
 • ทุนระดับอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (Vocational Education and Training Scholarships)
 • ทุนสำหรับศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร (Executive Fellowships)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://internationaleducation.gov.au , Studying in Australia

สหภาพยุโรป EU

9. Erasmus Mundus – สหภาพยุโรป 

อีราสมุส มุนดุส (Erasmus Mundus) คือ โครงการทุนการศึกษาของสหภาพยุโรป (อียู) สำหรับนักศึกษาและนักวิชาการจากประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกอียู รวมทั้งประเทศไทย โดยทุนที่มอบให้นั้นเป็นทุนให้เปล่าครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตั้งแต่ค่าเดินทางไปจนถึงค่าที่พักและอาหาร ตลอดจนค่าเล่าเรียน และประกันต่างๆ นอกจากจะได้เรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกหลายแห่งแล้ว ทุนอีราสมุส มุนดุส ยังเปิดโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอันหลากหลายของยุโรปอีกด้วย ซึ่งจะทำการเปิดรับสมัครในระหว่างเดือนพฤศจิกายน จนถึงเดือนมกราคมของทุกปี

จำนวนทุนการศึกษาที่มอบให้ มีดงนี้

 • หลักสูตรปริญญาโทสูงสุดอยู่ที่ 24,000 ยูโรต่อปี
 • หลักสูตรปริญญาเอกอยู่ระหว่าง 60,000 ถึง 130,000 ยูโรต่อระยะเวลาหลักสูตรสามปี

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://eacea.ec.europa.eu/

รายละเอียดทุนการศึกษาอื่นๆ ของโครงการนี้ : http://eeas.europa.eu/archives/delegations/thailand/more_info/erasmus-mundus/index_th.htm

สหรัฐอเมริกา

10. Fulbright Scholarship – ประเทศสหรัฐอเมริกา

สำหรับทุนการศึกษานี้ เป็นการมอบทุนให้กับนักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาโทและเอก ในสหรัฐอเมริกา และยังเป็นทุนการศึกษาที่ติดอันดับว่าดีที่สุดสำหรับนักศึกษาต่างชาติอีกด้วย ซึ่งทุนจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครจะขึ้นอยู่กับประเภทของทุนย่อยๆ แต่โดยรวมแล้วมีเปิดรับอยู่ตลอดทั้งปี

ทุนการศึกษา Fulbright จะเน้นการสนับสนุนหลักสูตรในสาขาวิทยาศาสตร์และสังคมเป็นหลัก เช่น ภาษาและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : www.fulbrightthai.org , Studying in US

ไต้หวัน

11. International Cooperation and Development Fund (ICDF) – ประเทศไต้หวัน

เป็นทุนการศึกษาด้านความร่วมมือระหว่างประเทศของไต้หวัน ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกอย่างและมีหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาจีนให้ด้วย ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครจะอยู่ช่วงประมาณปลายเดือนมกราคม ถึงกลางเดือนมีนาคม และสาขาที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ เกษตร, เภสัช, วิศวะ, การบริหารจัดการ, เทคโนโลยี

เงินเดือนแต่ละระดับปริญญา มีดังนี้

 • ปริญญาตรี: NT$12,000 (สูงสุด 4 ปี)
 • ปริญญาโท: NT$15,000 (สูงสุด 2 ปี)
 • ปริญญาเอก: NT$17,000 (สูงสุด 4 ปี)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.icdf.org.tw

ทุนอื่นๆ ที่น่าสนใจของประเทศไต้หวัน : http://www.tec.mju.ac.th

ประเทศญี่ปุ่น

12. Japanese Studies Students & Teacher Training Students – ประเทศญี่ปุ่น

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ประกาศรับสมัครทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น ประเภททุนญี่ปุ่นศึกษา (Japanese Studies Students) และ ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครู (Teacher Training Students) ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 – 27 มกราคม พ.ศ. 2560 มีเงินเดือนให้ทุกเดือน (143000 เยน) และนอกจากนี้ยังสามารถทำงานได้ (ไม่เกิน 28 ชม./อาทิตย์)

ทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่

 • ทุนระดับนักศึกษาปริญญาตรี
 • ทุนระดับนักศึกษาวิจัย
 • ทุนญี่ปุ่นศึกษา
 • ทุนนักศึกษาอบรมวิชาชีพครู
 • ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี
 • ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ
 • ทุนนักศึกษาประเภท Young Leaders Program (YLP)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.th.emb-japan.go.jp

เกาหลีใต้

13. Korean Government Scholarship Program for International Students (KGSP) – ประเทศเกาหลีใต้

KGSP สำหรับปริญญาตรี เรียนภาษาเกาหลี 1 ปี + การศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 ปี (ไม่รวมคณะแพทยศาสตร์/ทันตแพทยศาสตร์/สถาปัตยกรรมศาสตร์)

KGSP สำหรับปริญญาโทและเอก เรียนภาษาเกาหลี 1 ปี + การศึกษาในระดับปริญญาโท 2 ปี หรือ เรียนภาษาเกาหลี 1 ปี + การศึกษาในระดับปริญญาเอก 3 ปี

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://tha.mofa.go.kr

สิงคโปร์

14. Singapore International Graduate Awards (SINGA) – ประเทศสิงคโปร์

สำหรับทุนการศึกษาปริญญาเอกนี้ เป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจาก 3 สถาบันที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสิงคโปร์ และสถาบันระดับโลก มีดังนี้

 • Nanyang Technological University (NTU)
 • Technology & Research (A*STAR)
 • National University of Singapore (NUS)

สาขาวิชาที่เปิดสอนได้แก่ Sciences และ Engineering ซึ่งทุนการศึกษานี้เปิดรับสมัครช่วงปลายปีของทุกปี

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.a-star.edu.sg/singa-award/

ทุนอื่นๆ ที่น่าสนใจของประเทศสิงคโปร์ : https://www.moe.gov.sg/admissions/scholarships#header

ที่มา : เฟซบุ๊ก Creative C

บทความที่น่าสนใจ