คณะครุศาสตร์ ครู มหาวิทยาลัย รับตรง

รับตรง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครและการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

อยากเรียนครูสมัครเลย คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกาาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตามที่กำหนดดังนี้

  • ผู้ที่กำลังศึกาษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 66 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00

Cu-1

กำหนดการสมัครคัดเลือก

  1. การรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1-15 มีนาคม 2560 ทางเว็บไซต์ http://www.atc.chula.ac.th
  2. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสถานะการสมัครสมบูรณ์ ระหว่างวันที่ 2-16 มีนาคม 2560 ที่เว็บไซต์ http://www.atc.chula.ac.th
  3. ผู้สมัครทักท้วงสถานะการสมัครในระบบ กรณีไม่ถูกต้องได้ ตั้งแต่วันที่ 16-17 มีนาคม 2560 ทางเว็บไซต์ http://admission3.atc.chula.ac.th/ChkStat1.aspx
  4. ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนในระบบกรณีไม่ถูกต้อง ตั้งแต่วันที่ 21-22 มีนาคม 2560 ทางเว็บไซต์ http://admission3.atc.chula.ac.th/ChkStat1.aspx
  5. การสอบสัมภาษณ์และรายงานตัวเข้าศึกาษา วันที่ 3 เมษายน 2560 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
  6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 11 เมษายน 2560 ที่เว็บไซต์ http://www.atc.chula.ac.th และ http://www.admissions.chula.ac.th
  7. การยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริงเฮาส์ ที่เว็บไซต์ http://www.cuas.or.th

คณะ/สาขาวิชา และจำนวนที่รับ 291 คน รับตรง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

** หมายเหตุ ผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) จะต้องไม่เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ต่อโครงการ/คณะ/สาขาวิชาในการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) และไม่สามารถสมัครโครงการรับตรง (แบบปกติ) อื่นๆ ของจุฬาฯ ได้อีก หากสมัครมากกว่า 1 โครงการจะถือเอาโครงดารที่สมัครและชำระเงินครั้งล่าสุด

ผู้สมัครโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท) โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) แล้ว ยังสามารถเลือกสมัครโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาฯ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ได้อีก 1 โครงการ

ทั้งนี้ หากผู้สมัครรายใดที่เลือกสมัครโครงการจุฬาฯ-ชนบท และโครงการรับตรง (แบบปกติ) อีก 1 โครงการ ได้รับการประกาศชื่อให้เป็นผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการจุฬาฯ-ชนบท ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 แล้ว จุฬาฯ จะตัดรายชื่อผู้สมัครออกจากผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโครงการรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560 โดยจุฬาฯ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/EDU.pdf