Webometrics การจัดอันดับ มหาวิทยาลัยราชภัฎชั้นนำของโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏ

10 อันดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏชั้นนำที่ติดอันดับโลก ปี 2017 โดย Webometrics

Home / ข่าวการศึกษา / 10 อันดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏชั้นนำที่ติดอันดับโลก ปี 2017 โดย Webometrics

จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ของ Webometrics Ranking of World Universities หรือ Ranking Web of World Universities เว็บไซด์การจัดอันดับจากประเทศสเปน ได้ทำการสำรวจมาตรฐานของมหาวิทยาลัยทั่วโลก จากความสามารถในการเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university) ซึ่งจะจัดอันดับ 2 ครั้ง/ปี คือในเดือนมกราคมและกรกฎาคมของทุกปี โดยผลจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศไทย ซึ่งในวันนี้เราได้รวบรวมเฉพาะ “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” มาให้เพื่อนๆ ได้ดูกันว่า 10 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏจะมีสถาบันใดบ้าง?

TOP 10 มหาวิทยาลัยราชภัฎชั้นนำของโลก

เกณฑ์การจัดอันดับของ Webometrics ประกอบไปด้วยดังนี้

  1. PRESENCE 10 % = จำนวนการแสดงผลของ webdomain หลักของสถาบันการศึกษา ซึ่งจะรวมถึงโดเมนย่อยทั้งหมด : สืบค้นได้จาก Google
  2. VISIBILITY  50 % = จำนวนการมองเห็นครือข่ายภายนอกที่มีต้นกำเนิดย้อนกลับไปยังสถาบันการศึกษาหน้าเว็บ : สืบค้นได้จาก Ahrefs,Majestic
  3. TRANSPARENCY (OR OPENNESS) 10 % = จำนวนการอ้างอิงจากนักเขียนยอดนิยมตามแหล่งที่มา ดูการจัดอันดับใส่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม : สืบค้นได้จาก Google Scholar, Citations, Citations
  4. EXCELLENCE 30% = จำนวนบทความวิชาการและการอ้างอิงบทความทางวิชาการ 10% ที่อ้างมากที่สุดใน 26 สาขาวิชา (ข้อมูลสำหรับระยะเวลา5 ปี 2010-2014)  : สืบค้นได้จาก Scimago

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Suan Sunandha Rajabhat University) : อันดับที่ 24 ของประเทศ

เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีรากฐานมาจากการสถาปนา “โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย” เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2480 เปิดสอน ประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.) ต่อมาจึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ในปี พ.ศ. 2518 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และต่อมาในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ยังผลให้สถาบันราชภัฏสวนสุนันทายกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” นับแต่นั้นเป็นต้นมา

มรภ.สวนสุนันทา ถูกจัดอันดับมหาวิทยาลัยอยู่ที่ 24 ของประเทศไทยจากเดิม อันดับที่ 18 ตกลงมา 7 อันดับ และได้อันดับ 1 ของราชภัฏ 5 ปีติดต่อกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่วังสวนสุนันทา เคยเป็นเขตพระราชฐานของพระราชวังดุสิตในรัชกาลที่ 5 มาก่อนอีกด้วย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (Buriram Rajabhat University) : อันดับที่ 32 ของประเทศ

เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในปี พ.ศ. 2547 ในหลวงรัชกาลที่ 9 โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งส่งผลให้สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Buriram Rajabhat University”

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

อันดับ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (Nakhon Pathom Rajabhat University) : อันดับที่ 34 ของประเทศ

เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2479 มีการจัดการศึกษา 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาพยาบาลศาสตร์ การจัดการศึกษาจะเน้นทางทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบของ Active Learning มุ่งให้นักศึกษาได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สามารถสร้างสรรค์และพัฒนางานของตนเองได้อย่างมีคุณภาพ นอกจากนั้นยังเสริมด้วยกิจกรรมอันหลากหลายที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม ปัจจุบัน มีหลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างประเทศ และมีนักศึกษาจีน นักศึกษาเวียดนาม จำนวนกว่า 200 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อันดับ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University) : อันดับที่ 41 ของประเทศ

เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก เริ่มก่อนตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2464 ในนาม “โรงเรียนพิษณุโลกวิทยายน” มีประวัติการเปลี่ยนแปลงหลายต่อหลายครั้ง และเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในการผลิตบุคคลากรทางการศึกษาของประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

อันดับ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) : อันดับที่ 42 ของประเทศ

ตั้งอยู่ ณ จังหวัดภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เดิมชื่อว่า “วิทยาลัยครูภูเก็ต” เกิดขึ้นจากการที่กระทรวงศึกษาธิการมีโครงการจัดตั้งวิทยาลัยครูในส่วนภูมิภาคเพิ่มอีก 3 แห่ง เพื่อให้การผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515 – พ.ศ. 2519)

ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 ในหลวงรัชกาลที่ 9 โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวิทัชยาลัยครูใหม่ว่า “สถาบันราชภัฏ” วิทยาลัยครูภูเก็ตจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏภูเก็ต” และมีผลบังคับใช้ พ.ร.บ.สถาบันราชภัฏภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 และเปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต” เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ทำการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาโท

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

อันดับ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani Rajabhat University) : อันดับที่ 44 ของประเทศ

สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นสถาบันการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และมีการจัดการศึกษา และการค้นคว้าวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยปัจจุบันนี้ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยจำปาศักดิ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / ภาพจาก http://www.ubru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

อันดับ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (Rajabhat Maha Sarakham University) : อันดับที่ 49 ของประเทศ

สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดสอนในระดับอนุบาล อนุปริญญา ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก มีทั้งหลักสูตรทั่วไปและหลักสูตรภาคสมทบ ประกอบด้วยคณะทั้งหมด 8 คณะ และ 1 โรงเรียนด้วยกัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

อันดับ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (Phranakhon Rajabhat University) : อันดับที่ 50 ของประเทศ

เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งอยู่ในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เริ่มทำการสอนเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2435 มรภ.พระนคร เป็นมหาวิทยาลัยด้านการฝึกหัดครูที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย ได้รับการสถาปนาในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในนาม “โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์” สังกัดกระทรวงธรรมการ ทำหน้าที่ผลิตครูเพื่อรองรับการขยายตัวของการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อันดับ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (Roi-Et Rajabhat University) : อันดับที่ 52 ของประเทศ

สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการและกระจายโอกาสทางการศึกษาของประชากรในระดับภูมิภาค โดยจัดตั้งพร้อมกับสถาบันราชภัฏอีก 4 แห่ง อันได้แก่ สถาบันราชภัฏชัยภูมิ, สถาบันราชภัฏศรีสะเกษ, สถาบันราชภัฏนครพนม (ปัจจุบัน ได้รวมเข้ากับ มหาวิทยาลัยนครพนม แล้ว) และ สถาบันราชภัฏกาฬสินธุ์ (ปัจจุบันได้ควบรวมเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์แล้ว)

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

อันดับ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (Rajabhat Institute Chandrakasem) : อันดับที่ 53 ของประเทศ

เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ตั้งอยู่ที่เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2483 โดยในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ภาคในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ และเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโท และปริญญาเอก เน้นการผลิตบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของสังคมในทุกสถานการณ์ คณาจารย์และบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานสากล

—————————————–

ที่มา :
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, webometrics, admissionpremium,

ภาพ :
pr.prd.go.th, www.bru.ac.th
Facebook : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มรภ.บร., ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏนครปฐม PR NPRU , มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, งานประชาสัมพันธ์ จันทรเกษม, บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University)