นักเรียน รับสมัครนักเรียน โรงเรียนการไปรษณีย์

มีงานทำแน่นอน!! โรงเรียนการไปรษณีย์ เปิดรับนักเรียน 202 คน ปีการศึกษา 2560

Home / ข่าวการศึกษา / มีงานทำแน่นอน!! โรงเรียนการไปรษณีย์ เปิดรับนักเรียน 202 คน ปีการศึกษา 2560

เตรียมตัวให้พร้อมเลย สำหรับน้องๆ คนไหนที่อยากเรียนต่อที่โรงเรียนการไปรษณีย์ เพราะล่าสุด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโรงเรียนการไปรษณีย์ เป็นระยะเวลาการศึกษา 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เปิดรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

 

กำหนดการเปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครในช่วงวันที่ 18 เมษายน – วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เท่านั้น

จำนวนที่เปิดรับสมัคร 202 คน โดยแบ่งออกเป็น ดังนี้

 1. ชาย 122 คน
 2. หญิง 80 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6)
 2. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 (6 เทอม)
 3. มีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
 4. มีสัญชาติไทย
 5. เพศหญิงโสด เพศชายต้องพ้นจากการรับราชการทหารประจำการแล้ว
 6. ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 7. เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญไทย
 8. มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือโรคต่อไปนี้ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม และโรคยาสเพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
 9. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ พักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ออกจากกงานไว้ก่อนหรือต้องคดีอาญาอันมิใช่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้ กระทำโดยประมาท
 10. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 11. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินจนเกินตัว
 12. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยร้ายแรงจากหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือบริษัท
 13. ไม่เคยถูกลงโทษให้อก ไล่ออกจากสถานศึกษาใดๆ ทั้งสิ้น

วิธีการสมัครสอบ

น้องๆ สามารถเดินทางมาสมัครได้ที่ ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง (ในเวลาทำการ) หรือผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ : www.thailandpost.com

การสอบคัดเลือก

 1. สอบข้อเขียน วิชาที่ใช้สอบ มีดังนี้ คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 2. การทดสอบทัศนคติและการสอบสัมภาษณ์ เมื่อผู้สมัครสอบผ่านการสอบข้อเขียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

 • ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ประมาณ 18,000 บาท

ข้อควรรู้เพิ่มเติมในการสมัครเรียนที่โรงเรียนการไปรษณีย์

เมื่อเราเรียนจบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานระดับ 2 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด อัตราเงินเดือน 11,350 บาท

สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก : โรงเรียนการไปรษณีย์ – ศิษย์ปัจจุบัน

เว็บไซต์ บริษัทไปรษณีย์ไทย : www.thailandpost.com

————————–

ภาพประกอบจาก เฟซบุ๊ก : โรงเรียนการไปรษณีย์ – ศิษย์ปัจจุบัน