โรงเรียน โรงเรียนหญิงล้วน

10 โรงเรียนหญิงล้วน ที่ยังคงคอนเซ็ปต์ นักเรียนหญิงล้วน อยู่เหมือนเดิม !!

Home / ข่าวการศึกษา / 10 โรงเรียนหญิงล้วน ที่ยังคงคอนเซ็ปต์ นักเรียนหญิงล้วน อยู่เหมือนเดิม !!

เดี๋ยวนี้อะไรๆ ก็เปลี่ยนแปลงไปเสียหมด ไม่เว้นแม้แต่เรื่องการศึกษา เมื่อก่อนเราอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับ ‘โรงเรียนหญิงล้วน’ หรือ ‘โรงเรียนชายล้วน’ มาเยอะ ถือเป็นเรื่องปกติ แต่เดี๋ยวนี้สิ! แทบไม่ได้ได้ข่าวคราวเลย อาจเพราะ โรงเรียนในสมัยนี้ได้เปลี่ยนมาเป็นระบบ ‘สหศึกษา’ หมดแล้ว แต่ก็ยังมีบางโรงเรียนที่ยังคงเส้นคงวาไว้เหมือนเดิม วันนี้ Campus-Star จะพาคุณไปรู้จักกับ 10 โรงเรียนหญิงล้วน คงคอนเซ็ปต์นักเรียนหญิงล้วนเหมือนเดิม จะมีโรงเรียนไหนบ้าง ไปดูกัน…

โรงเรียนหญิงล้วน ที่ยังคงคอนเซ็ปต์เดิม

1. โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เป็นโรงเรียนรัฐบาล เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ถนนอู่ทอง ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจะเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย รับเฉพาะนักเรียนหญิง และเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ตราพระราชเสาวนี
คำขวัญ มีวินัย ใจสะอาด เปรื่องปราดวิชา กีฬาเด่น
สีประจำโรงเรียน สีกรมท่า สีขาว
ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกสารภี

2. โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2468 ตั้งอยู่เลขที่ 92 ซอยมิตรคาม ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย รับเฉพาะนักเรียนหญิง ดำเนินกิจการในรูปแบบของมูลนิธิส่งเสริมการศึกษา คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทย

คำขวัญ ศึกษาดี มีวินัย ใจเมตตา ใฝ่หาคุณธรรม เลิศล้ำการงาน

3. โรงเรียนวาสุเทวี

โรงเรียนวาสุเทวี

โรงเรียนวาสุเทวี เดิมชื่อโรงเรียนพระแม่ฟาติมา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 มีนายมงคล วังตาล เป็นเจ้าของ เมื่อปี พ.ศ. 2498 ซิสเตอร์บุญประจักษ์ ทรรทรานนท์ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคณะอุร์สุลินแห่งประเทศไทย ได้ซื้อโรงเรียนนี้จากคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วาสุเทวี” โดยคุณครูเฉลา ไทยวัฒน์ ครูภาษาไทยรุ่นแรกของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยเป็นผู้แปลจากชื่อภาษาลาติน REGINA MUNDI ซึ่งหมายถึง “พระแม่แห่งสากลโลก”

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน เซอร์เวี่ยม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนอุร์สุลินทั่วโลก เซอร์เวี่ยมควรเป็นตราประจำใจของศิษย์อุร์สุลินตลอดชีวิต
คำขวัญ SERVIAM ข้าฯ ยินดีรับใช้

4. โรงเรียนสตรีนนทบุรี

โรงเรียนสตรีนนทบุรี

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำเนิดขึ้นจากความต้องการให้มีโรงเรียนสำหรับนักเรียนสตรีโดยเฉพาะในจังหวัดนนทบุรี โดยได้รับการประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2500 เมื่อเริ่มก่อตั้งใช้ชื่อว่า “โรงเรียนสตรีประจำสุขาภิบาลนนทบุรี” ใช้อักษรย่อว่า “น.บ.” ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่า ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

โรงเรียนสตรีนนทบุรี

http://www.shabushibuffet.com

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน รูปพลับพลาประดิษฐานอยู่เหนือ หมายถึง วัดพลับพลา ซึ่งที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน

5. โรงเรียนศึกษานารี

โรงเรียนศึกษานารี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สังกัดกระทรวงศึกษาธิการเริ่มก่อตั้งขึ้นในวัดอนงคาราม โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม พุทฺธสโร) เจ้าอาวาสวัดอนงคาราม รูปที่ 6 กล่าวคือ เมื่อครั้งท่านเป็นพระอันดับ เรียกกันว่า พระอาจารย์นวม ท่านได้เริ่มจัดระบบการสอนลูกศิษย์ของท่านเป็นการส่วนตัวขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2432 ต่อมามีผู้เห็นประโยชน์แห่งการศึกษา จึงมีการนำบุตรหลานที่เป็นชายมาฝากเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี

cr : https://www.dek-d.com

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน อักษร ศน อยู่ในวงกลม ด้านบนเป็นรูปอุณาโลมและรัศมี ด้านล่างมีคติพจน์ของโรงเรียน
คำขวัญ ธมฺโม วิชฺชา จ ปญฺญา จ นิจฺจภิยฺโย ปวทฺฒเต คุณธรรม ความรู้ และปัญญา ยังบุคคลให้เจริญรุ่งเรืองถาวร
สีประจำโรงเรียน น้ำตาล สีเหลือง
ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกตะแบก

6. โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนสตรีในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2461 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ในปี พ.ศ. 2551 ได้ฉายานามว่าเป็น “โรงเรียนหมายเลขสอง” โดยผู้ที่เข้าเรียนจะเรียกว่า “พลเมืองหมายเลขสอง” โดยฉายานี้มีที่มาจากโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่บุตรี เผือดผ่องศึกษาอยู่

7. โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง เป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 248/9 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2457 เป็นโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร แต่เดิมเป็นกระทรวงทหารเรือ ได้รับอนุญาตจากวัดให้สร้างอาคารไม้จำนวน 3 หลัง เป็นโรงพยาบาลทหารเรือชั่วคราว เมื่อกระทรวงทหารเรือสร้างโรงพยาบาลทหารเรือถาวรที่ปากคลองมอญเรียบร้อยแล้ว จึงยกอาคารเดิมให้แก่วัด และ ได้รายงานไปยังกระทรวงธรรมการ

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ตราระฆังประดับรัศมี
คำขวัญ มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสารความเป็นไทย ใส่ใจสังคมโลก
สีประจำโรงเรียน สีน้ำเงิน  สีเหลือง
ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกบัวหลวง

8. โรงเรียนสายน้ำผึ้ง

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา (หญิงล้วน) ขนาดใหญ่ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยดำริของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล โดยซื้อที่ดินจากมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย จำนวนเนื้อที่ 12 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา ก่อตั้งวันที่ 20 สิงหาคม 2504 ณ เลขที่ 186 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน เป็นตราพระราชทาน “มงกุฎเพชรรัตนครอบอักษร ส.น.”
คำขวัญ  ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
สีประจำโรงเรียน สีน้ำตาล สีเหลือง
ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกสายน้ำผึ้ง

9. โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

cr : http://www.sstb.ac.th

โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ (อักษรย่อ: ส.ศ.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประเภทหญิงล้วน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เดิมเป็นโรงเรียนสหศึกษามีชื่อว่า “โรงเรียนประจำจังหวัดมีนบุรี” เริ่มทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2467 โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดแสนแสบ (วัดแสนสุขในปัจจุบัน) เป็นสถานที่เรียน

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน รูปขนมกง
คำขวัญ  เรียนดี มีวินัย น้ำใจนักกีฬา จรรยางาม
สีประจำโรงเรียน สีแดง  สีขาว
ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกพิกุล

10. โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1 ซอยเจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2465 เป็นโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับ โรงเรียนวัดสุทธิวรารามในปัจจุบัน เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2465

cr : https://www.dek-d.com/

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน สมเด็จพระสุริโยทัยทรงพระคชาธาร
คำขวัญ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ ประกอบกรรมดี มีวินัย
สีประจำโรงเรียน สีน้ำตาล สีชมพู
ดอกไม้ประจำโรงเรียน ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์

บทความแนะนำ