THAMMASAT ADMISSIONS 61 tu ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่

มธ. เปิดระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ “THAMMASAT ADMISSIONS 61”

Home / ข่าวการศึกษา / มธ. เปิดระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ “THAMMASAT ADMISSIONS 61”

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดตัวระบบ “THAMMASAT ADMISSIONS 61” เพื่อใช้ในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในรูปแบบใหม่ ปีการศึกษา 2561 รวมแล้วเปิดรับ 5 รอบด้วยกัร ซึ่งสามารถรับสมัครได้ทั้งสิ้น 10,672 คน รอบที่ 1 เป็นการยื่นแฟ้มสะสมผลงาน โดยจะเปิดรับ 2 ครั้ง จำนวนรวม 2,924 คน (27%), รอบที่ 2 โควตารับสมัครนักเรียนในพื้นที่จังหวัดลำปาง และโครงการกระจายโอกาสทางการศึกษา  จำนวน 552 คน (5%), รอบที่ 3 รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ จำนวน 4,591 คน (43%), รอบที่ 4 รับแบบแอดมิชชัน สำหรับนักเรียนทั่วไป จำนวน 2,201 คน (21%) และรอบที่ 5 รับตรงอิสระ จำนวน 404 คน (4%) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระบบรับสมัครใหม่ “THAMMASAT ADMISSIONS 61”

โดยระบบการรับสมัครดังกล่าว จะยึดหลักการให้นักเรียนเรียนอยู่ในห้องเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 และนักเรียนแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์เท่านั้นในการสมัคร เพื่อความเสมอภาค โดยจะเข้าร่วมการรับสมัครในระบบ Clearing house อีกด้วย เพื่อเป็นการลดภาระในการวิ่งรอกสอบของเด็ก พร้อมทั้งยังลดความเหลื่อล้ำของเด็กในเมืองและนอกเมืองด้วย สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองสามารถเข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานทะเบียนนักศึกษา : www.reg.tu.ac.th

นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์วิศเวศวร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการรับสมัครใหม่ให้เป็นไปตามมติของ ทปอ. โดยจะใช้การรับสมัครนักศึกษารูปแบบใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป คือการแบ่งรับการสมัคร 5 รอบด้วยกัน ได้แก่

รอบที่ 1 การรับสมัครสำหรับผู้สมัครทั่วไป ผู้สมัครที่มีความสามารถพิเศษ เช่น ความสามารถพิเศษทางด้านละครเวทีกีฬานักเรียนโควตา โครงการกระจายโอกาสทางการศึกษานักเรียนเครือข่าย ผ่านการยื่นแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

รอบที่ 2 การรับนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ จ .ลำปาง และโครงการกระจายโอกาสทางการศึกษาซึ่งนักเรียนที่สมัครโครงการกระจายโอกาสฯ มีสิทธิ์สมัครได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม มธ. ยังคงให้โอกาสผู้สมัครโครงการนักศึกษาพิการ สามารถสมัครได้มากกว่า 1 โครงการ

รอบที่ 3 การเปิดรับตรงร่วมกันทั่วประเทศสำหรับนักเรียนทั่วไป กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยโครงการพิเศษอื่นๆ

รอบที่ 4 เป็นการรับแบบแอดมิชชัน (Admissions) สำหรับนักเรียนทั่วไป

รอบที่ 5 เป็นการรับตรงอิสระทั้งนี้ ในรอบที่ 1, 2 และ 5 นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับ มธ. ส่วนรอบที่ 3 และ 4 นักเรียนยื่นสมัครกับทปอ.

ส่วนทางด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ เจียศิริพงษ์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ได้กล่าวถึงกำหนดการรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 

THAMMASAT ADMISSIONS61

รอบที่ 1 การยื่นแฟ้มสะสมผลงาน

ครั้งที่ 1/1 นักเรียนสามารถสมัครโดยตรงกับ มธ. ระหว่างวันที่ 2-20 ตุลาคม 2560 ส่วนครั้งที่ 1/2 สามารถสมัครระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2560- 8 มกราคม 2561 และ มธ. จะประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 1/1 ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 และ รอบที่ 1/2 ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561โดยผู้สมัครไม่ต้องสอบข้อเขียน ซึ่งมี 21 คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน และ 3 โครงการกระจายโอกาสทางการศึกษา ประกอบด้วย โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรทุนการศึกษาให้ปีละไม่เกิน 150 ทุน โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จัดสรรทุนการศึกษาจังหวัดละ 3 ทุน ผู้สมัครไม่เสียค่าสมัครแต่อย่างใด และโครงการกีฬา ที่เปิดรับในรอบนี้

THAMMASAT ADMISSIONS61

รอบที่ 2 การรับสมัครโควตา

นักเรียนในพื้นที่ จ. ลำปาง และโครงการกระจายโอกาสทางการศึกษา มี 5 คณะ/วิทยาลัย และ 6 โครงการกระจายโอกาสฯ นักเรียนสามารถสมัครโดยตรง กับ มธ. ระหว่างวันที่ 15-31 มกราคม 2561 และมธ. จะประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 30 เมษายน 2561

THAMMASAT ADMISSIONS61

รอบที่ 3 เป็นการเปิดรับตรงร่วมกันทั่วประเทศ

รับสมัครโดย ทปอ. ระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561 ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกได้ 4 สาขาวิชา แบบไม่มีลำดับ โดยจะเปิดรับทุกคณะยกเว้นคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ให้ ทปอ. ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ clearing house วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2561 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ปฏิทินตามที่ ทปอ. กำหนด

THAMMASAT ADMISSIONS61

รอบที่ 4 เป็นการรับแบบ Admissions

สำหรับนักเรียนทั่วไป รับสมัครโดย ทปอ. ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2561 โดยให้นักเรียนเลือก 4 สาขาวิชาแบบเรียงลำดับและประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

THAMMASAT ADMISSIONS61

รอบที่ 5 เป็นการรับตรงอิสระ

นักเรียนสามารถสมัครโดยตรงกับ มธ. ระหว่างวันที่ 6-20 กรกฎาคม 2561 ซึ่งมี 20 คณะ/วิทยาลัย/สถาบันที่เปิดรับ ส่วนช่วงเวลาการประกาศผลจะประกาศให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ การเปิดรับสมัครในรอบนี้ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ การเปิด/งดรับสมัคร ซึ่งจะประกาศให้ทราบภายหลังหากมีการเปลี่ยนแปลง สำหรับการสมัครสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของมหาวิทยาลัย เพื่อนำคะแนนมาใช้ในการสมัครคัดเลือก จะเปิดให้สมัครช่วงวันที่ 15-31 มกราคม 2561

อย่างไรก็ตามการรับสมัครนักศึกษาในรูปแบบใหม่นี้ ก็ทำให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้องยกเลิกการสอบ TU STAR ออกไป แต่สำหรับผู้ที่สอบไปแล้วนั้น ก็สามารถใช้คะแนนบื่นสมัครได้เฉพาะในปีการศึกษา 2561 เท่านั้น (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง) ทั้งนี้ การรับสมัครในแต่ละรอบจะเป็นไปอย่างโปร่งใส เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพ อันนำไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาสังคมตามปณิธานของมหาวิทยาลัยต่อไป

 

สำหรับผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

เว็บไซต์ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา : www.reg.tu.ac.th

โทรศัพท์ : 091-576-0868, 081-810-7783

Facebook Fanpage : Thammasat Admissions61

———–

ที่มา : blog.eduzones.com