TCAS61 tu คณะน่าเรียน สาขาน่าเรียน

TOP 5 คณะน่าเรียน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รับตรงร่วมกัน รอบที่ 3 TCAS61)

Home / ข่าวการศึกษา / TOP 5 คณะน่าเรียน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รับตรงร่วมกัน รอบที่ 3 TCAS61)

ผ่านกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษารอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) ของระบบ TCAS ประจำปี 2561 และล่าสุด!! ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ได้ทำการจัดอันดับคณะที่มีผู้สมัครเข้ามามากที่สุด และนี่ก็คือ TOP 5 คณะที่มีคนสมัครเข้ามาศึกษาต่อมากที่สุด ประจำปี 2561 โดยได้มี 2 คณะที่ครองอันดับ 5 ร่วมกัน คือคณะพยาบาลศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ ส่วนในอันดับ 1-4 จะเป็นคณะไหน ตามมาดูกันได้เลย…

5 คณะน่าเรียน ที่มีคนสมัครมากที่สุด

1. คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ (Faculty of Economics) แบ่งหลักสูตรการเรียนการสอนออกเป็นดังต่อไปนี้

ปริญญาตรี

 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศบ.) หลักสูตร 4 ปี ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ (ศบ.ภาคภาษาอังกฤษ) หลักสูตร 4 ปี ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

คณะเศรษฐศาสตร์เรียนเกี่ยวกับอะไร?

สำหรับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอนเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำความทางเศรษฐศาสตร์และนำเครื่องมือทางการวิเคราะห์มาประยุกต์ใช้เข้ากับความรู้ด้านการเงินได้

จึงจำเป็นที่จะต้องเรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์กิจกรรมต่าง ๆ ในตลาดการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศของธรุกิจต่าง ๆ เช่น เรียนเกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์, ภาษาอังกฤษเพื่อนักเศรษฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร, กฏหมายทางการเงินและสถาบันการเงิน, การจัดการทางการเงิน และการเงินธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นต้น

เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก

ระบบรับตรง 

 • สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยน GPAX 2.75
 • ผ่านการสอบของทางคณะ วิชาคณิตศาสตร์และสถิติ, ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

แอดมิชชัน 

 • GPAX 20%
 • O-NET 30%
 • GAT 30%
 • PAT1 (คณิตศาสตร์) 20%

จบมาแล้วทำงานอะไร?

 • นักเศรษฐศาสตร์นักวิจัย
 • นักวิเคราะห์นโยบาย/ข้อมูล
 • นักวิเคราะห์การขาย/สินเชื้อ
 • นักวิเคราะห์การลงทุน/ที่ปรึกษาด้านการเงิน
 • นักธุรกิจ/นักการเมือง
 • เจ้าหน้าที่บริหารกองทุน
 • นายธนาคาร ฯลฯ

เว็บไซต์ คณะเศรษฐศาสตร์ : http://www.econ.tu.ac.th/

4 จุดคณิตศาสตร์ ที่ผิดกันบ่อย

2. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (Thammasat Business School) แบ่งหลักสูตรการเรียนการสอนออกเป็นดังต่อไปนี้

ปริญญาตรี

หลักสูตร 4 ปี ศึกษาที่ศูนย์รังสิต

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

 • สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 7 สาขาวิชา ได้แก่

 • สาขาวิชาการเงิน
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 • สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
 • สาขาวิชาการบริหารการปฏิบัติการ
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง
 • สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

หลักสูตร 4 ปี นานาชาติ (BBA) ศึกษาที่ท่าพระจันทร์

 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการเงิน
 • สาขาวิชาการตลาด

หลักสูตรบูรณาการปริญญาตรี-โท 5 ปี (IBMP) ศึกษาที่ท่าพระจันทร์

 • สาขาวิชาบูรณาการบัญชี
 • สาขาวิชาบูรณาการบริหารธุรกิจ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเรียนอะไร?

สำหรับคณะบัญชีฯ ของม.ธรรมศาสตร์ เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างนักศึกษาที่สามารถคิดและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้เองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยทำให้ปรับตัวกับการทำงานจริง ๆ ได้ในอนาคต หลักสูตรนี้ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนในห้องเรียนควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมในภาคปฎิบัติงานกับองค์กรของรัฐ ผู้ประกอบการธุรกิจเอกชน

วิชาที่เราจะเรียน เช่น ความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาไทยและอังกฤษ, ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการ, ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฏหมายการประกอบธุรกิจ หน้าที่พลเมือง, บัญชีการเงิน สถิติ การบริหาร เศรษฐศาสตร์ และการวิเคราะห์ธรุกิจ, และยังรวมถึงหลักการตลาด การจัดการความเสี่ยงขององค์กร การนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในงานบัญชี อีกด้วย ฯลฯ

เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก

ระบบรับตรงผ่าน TU STAR

 • จบแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ให้เลือกสอบเมนู STAR 03 : 100 (ทักษะความพร้อมอุดมศึกษา), 201 (คณิตศาสตร์1)
 • จบแผนการเรียนศิลปะ ให้เลือกสอบเมนู STAR 07 : 100 (ทักษะความพร้อมอุดมศึกษา), 202 (คณิตศาสตร์2)

** TU STAR จะมีอายุ 2 ปีนับจากวันสอบ

แอดมิชชัน

 • GPAX 20%
 • O-NET 30%
 • GAT 30%
 • PAT1 (คณิตศาสตร์) 20%

จบมาแล้วทำงานอะไร?

 • นักวิชาการ
 • นักวิจัย
 • นักทำบัญชี
 • นักสอบบัญชี
 • นักบริหารบัญชี
 • นักวางระบบบัญชี
 • นักบัญชีภาษีอากร
 • นักวิจัยเทคโนโลยีการบัญชี
 • นักตรวจสอบบัญชีภายใน ฯลฯ

เว็บไซต์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี : http://www.tbs.tu.ac.th/

การใช้ Apology vs Apologise ต่างกันอย่างไร?

3. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (Faculty of Sociology and Anthropology) แบ่งหลักสูตรการเรียนการสอนออกเป็นดังต่อไปนี้

ปริญญาตรี

หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต (สม.บ.)

 • สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ)
 • สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเรียนอะไร?

สังคมวิทยา เป็นศาสตร์ที่ศึกษาและอธิบายเกี่ยวหับพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ โดยเป็นการศึกาารูปแบบกระบวนการและผลของการกระทำระหว่างกันของคนในสังคม ชุมชน องค์กร กลุ่มคน รวมไปจนถึงสถาบันต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสังคม ซึ่งได้มีการแบ่งกลุ่มการศึกษาสังคมวิทยาออกเป็น กลุ่มวิชาทฤษฎีและระเบียบวิธี กลุ่มวิชาจิตวิทยาสังคม กลุ่มวิชาประชากรชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม กลุ่มการจัดระเบียบทางสังคม กลุ่มความเบี่ยงเบนและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ฯลฯ

มานุษยวิทยา เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับตัวของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ เช่น ภาษา วัฒนธรรม ตลอดจนพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมต่าง ๆ โดยได้มีการแบ่งกลุ่มการศึกษาออกเป็น กลุ่มวิชาทฤษฎีและระเบียบวิธี กลุ่มวิชาวัฒนธรรมและสังคมวิเคราะห์ กลุ่มวิชาของชาติพันธุ์วิทยา กลุ่มวิชาโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ และกลุ่มวิชามานุษยวิทยาชีวภาพ ฯลฯ

เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก

 • GPAX 20%
 • O-NET 30%
 • GAT 50%

จบมาแล้วทำงานอะไร?

 • นักวิจัย/พัฒนา
 • นัก
ประมวลข้อมูลสถิติ
 • เจ้าหน้าที่ด้านผังเมือง
 • นักวางแผนหรือวิเคราะห์นโยบาย
 • เจ้าหน้าที่สอนหรือฝึกอบรม ฯลฯ

เว็บไซต์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา : http://socanth.tu.ac.th/

พิชิตแนวข้อสอบชีววิทยา PAT 2 ตอนที่ 2 การย่อยอาหาร Digestive System

4. คณะสหเวชศาสตร์

คณะสหเวชาสาสตร์ (Faculty of Allied Health Science) แบ่งหลักสูตรการเรียนการสอนออกเป็นดังต่อไปนี้

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

 • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
 • สาขาวิชากายภาพบำบัด
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
 • สาขาวิชารังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ)

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต

 • สาขาวิชาการจัดการกีฬา (โครงการพิเศษ)
 • สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ)

คณะสหเวชาศาสตร์เรียนอะไร?

สำหรับคณะสหเวชศาสตร์ จะเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนออกเป็น สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ที่เรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในสาขาต่าง ๆ เพื่อการวินิจฉัย รักษา ป้องกัน และควบคุมโรค โดยที่ผู้เรียนจะต้องศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์, สาขาวิชากายภาพบำบัด จะเรียนเกี่ยวกับการตรวจ ประเมินการวินิจฉัย และการบำบัดข้อบกพร่องของร่างกายที่เกิดจากโรคต่าง ๆ หรือความผิดปกติของร่างกาย ศึกษาวิธีการป้องกัน การแก้ไข และการฟื้นฟูความเสื่อมสภาพความพิการทางร่างกาย ร่วมทั้งการส่งเสริมสุขภาพและจิตใจ ด้วยวิธีการทางการภาพบำบัด, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา เน้นการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬา สามารถนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเองและการกีฬา เป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย โดยจะต้องมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ และนอกจากนี้ยังมีสาขาวิชารังสีเทคนิคเพิ่มเข้ามาอีกด้วย

เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก

 • GPAX 20%
 • O-NET 30%
 • GAT 20%
 • PAT1/PAT2 30%

จบมาแล้วทำงานอะไร?

 • นักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน
 • นักวิจัย/อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษา
 • ทำธุรกิจด้านการขายสารเคมีและอุปกรณ์การแพทย์
 • นักกายภาพบำบัดประจำโรงพยาบาล/ทีมนักกีฬาต่าง ๆ ฯลฯ

เว็บไซต์ คณะสหเวชาศาสตร์ : http://allied.tu.ac.th/

แจก!! เทคนิคการจำ เรื่องการทดสอบสารชีวโมเลกุล

5. คณะพยาบาลศาสตร์ (อันดับร่วม)

คณะพยาบาลศาสตร์ (Faculty of Nursing) แบ่งหลักสูตรการเรียนการสอนออกเป็นดังต่อไปนี้

ปริญญาตรี

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะพยาบาลศาสตร์เรียนอะไร?

คณะพยาบาลศาสตร์ มธ. เริ่มเปิดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 โดยที่นักศึกษาพบายาลจะเริ่มเรียนตั้งแต่วิชาพื้นฐานทั่วไปในปีที่ 1 ได้แก่ วิชาสังคมศาสตร์ จริยธรรม เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ หลังจากขึ้นมาเรียนต่อในปีที่ 2 จะเริ่มเน้นด้านวิทยาศาสตร์และวิชาชีพการเป็นพยาบาลมากขึ้น เช่น จิตวิทยา จุลชีวะ ชีวเคมี โภชนาการ และการดูแลผู้ป่วยในวัยต่าง ๆ

ส่วนในปีที่ 3 จะเรียนรู้เกี่ยวกับกฏหมายและจริยธรรมการพยาบาลเบื้องต้น การฝึกปฏิบัติงานพยาบาลชุมชน ผู้สูงอายุ และวิกฤตฉุกเฉิน โดยที่เราจะเริ่มทำงานวิจัยของตนเองในปีนี้และทำต่อเนื่องไปจนถึงปี 4 การเรียนพยาบาลนอกจากจะต้องเรียนรู้วิธีการดูแลรักษาผู้ป่วยให้หายจากอาการบาดเจ็บแล้ว เรายังจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับจิตใจของผู้ป่วยด้วย โดยเริ่มจากกระบวนการสังเกต สอบถาม การจดบันทึกอาการ และคอยให้ความช่วยเหลือแพทย์ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลต่าง ๆ

เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก

ระบบรับตรง (พฤศจิกายน)

 • กำลังศึกษาในระดับชั้นม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • ผลเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการสอบ GAT/PAT2 (วิทยาศาสตร์)
 • มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและ ปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ระบบรับตรง โครงการช้างเผือก (ตุลาคม)

 • กำลังศึกษาในระดับชั้นม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • ผลเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการสอบ GAT/PAT2 วิทยาศาสตร์
 • มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและ ปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

แอดมิชชัน

 • GPAX 20%
 • O-NET 30%
 • GAT 20%
 • PAT2 (วิทยาศาสตร์) 30%

จบมาแล้วทำงานอะไร?

 • พยาบาลวิชาชีพ
 • พยาบาลกุมารเวช
 • การพยาบาลผู้สูงอายุ
 • พยาบาลผดุงครรภ์
 • พยาบาลบริหารการพยาบาล
 • พยาบาลสาธารณสุขและชุมชน
 • พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 • พยาบาลอาชีวอนามัย
 • พยาบาลอุบัติหตุฉุกเฉิน
 • พยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
 • พยาบาลศัลยกรรม ฯลฯ

เว็บไซต์ คณะพยาบาลศาสตร์ : http://nurse.tu.ac.th/

สอนการใช้ who whom whose ใน 3 นาที!!!

5. คณะศิลปศาสตร์ (อันดับร่วม)

คณะศิลปศาสตร์ (Faculty of Liberal Arts) แบ่งหลักสูตรการเรียนการสอนออกเป็นดังต่อไปนี้

ปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) : ภาคปกติ

 • สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
 • สาขาวิชาจิตวิทยา
 • สาขาวิชาประวัติศาสตร์
 • สาขาวิชาภาษาศาสตร์
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาปรัชญา
 • สาขาวิชาภูมิศาสตร์
 • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
 • สาขาวิชาภาษาจีน
 • สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
 • สาขาวิชาภาษารัสเซีย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) : โครงการพิเศษ

 • สาขาวิชาอังกฤษ–อเมริกันศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
 • สาขาวิชารัสเซียศึกษา
 • สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะศิลปศาสตร์เรียนอะไร?

มุ่งเน้นจะสอนให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ทางด้านศิลปศาสตร์เพื่อให้เข้าใจมนุษย์และสังคม เข้าใจในคุณต่าของศิลปวัฒนธรรม สามารถใช้เหตุผลวิเคราะห์ได้อย่างสร้างสรรค์และนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก

 • GPAX
 • O-NET
 • GAT/PAT (ภาษาต่างประเทศ)
 • 9 วิชาสามัญ

** ทั้งนี้สัดส่วนคะแนนที่นำมาใช้ในการคัดเลือกนั้น จะมีสัดส่วนที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่แต่ละสาขาวิชาที่เราจะเข้าเรียนต่อ

จบมาแล้วทำงานอะไร?

 • มัคคุเทศก์
 • นักวิเทศสัมพันธ์
 • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 • ล่าม
 • นักแปล /นักเขียน
 • เจ้าหน้าที่โรงแรม/การบิน
 • นักสารสนเทศในห้องสมุด ฯลฯ

เว็บไซต์ คณะศิลปศาสตร์ : http://arts.tu.ac.th/

Written by : Toey

ข้อมูลจาก FB : https://www.facebook.com/thammasat.uni/