มศว รับตรง รับตรง 60

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับตรง 60 รอบที่ 4 (จำนวน 5 คณะ 260 ที่นั่ง)

Home / ข่าวการศึกษา / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับตรง 60 รอบที่ 4 (จำนวน 5 คณะ 260 ที่นั่ง)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มีความประสงค์ที่จะเปิดรับคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ามาเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ปีการศึกษา 2560 ประเภทรับตรงทั่วไป ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2560 โดยใช้ผลการสอบ GAT/PAT และ/หรือ ผลการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ที่จัดสอบโดย สทศ. ซึ่งมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

รับตรง 60 มศว รอบที่ 4

คณะที่เปิดรับ/จำนวนที่รับ

คณะที่เปิดรับ/จำนวนที่รับ

กำหนดการต่างๆ

 • วันที่ 20-23 กรกฎาคม 2560 เปิดรับสมัคร สามารถเข้าไปสมัครได้ที่ : http://admission.swu.ac.th/
 • วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2560 ผู้ทำการตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน
 • วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณารับการคัดเลือก (ขั้นที่ 1 : ยื่นคะแนน)
 • วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 สอบวิชาเฉพาะด้าน/สอบสัมภาษณ์ (ขั้นที่ 2) แต่ละสาขาวิชาให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ได้ประกาศเอาไว้
 • วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
 • วันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 รายงานตัวนิสิต (จะแจ้งให้รายละเอียดให้ทราบในวันประกาศผลสอบ)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. มีผลคะแนน GPAX ไม่น้อยกว่าที่แต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา ที่ได้กำหนดเอาไว้
 3. มีผลคะแนนสอบ GAT/PAT และ/หรือ วิชาสามัญ 9 วิชา ที่จัดสอบโดย สทศ. ตามองค์ประกอบและเกณฑ์ขั้นต่ำที่แต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา ได้ทำการกำหนดเอาไว้

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว และลงลายมือชื่อ-นามสกุลของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี)
 6. สำเนาใบแสดงผลสอบ GAT/PAT
 7. สำเนาใบแสดงผลสอบวิชาสามัญ
 8. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (เฉพาะกรณีที่ชื่อ/นามสกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน)
 9. เอกสารที่แสดงความสามารถ หรือวัสดุอื่นๆ ตามที่แต่ละสาขาวิชา/วิชาเอก ระบุ (ถ้ามี)

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 2. คะแนน GPAX
 3. ผลคะแนนสอบ GAT/PAT
 4. ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา
 5.  สอบวิชาเฉพาะ/สอบสัมภาษณ์

ดาวน์โหลดระเบียบการสมัครได้ที่ : http://admission.swu.ac.th/data/news/th/2560/600063.pdf

เว็บไซต์ ระบบรับสมัครนิสิตใหม่ มศว : http://admission.swu.ac.th

บทความแนะนำ