ตำรวจ นักเรียนนายร้อย นักเรียนนายร้อยตำรวจ รับตรง สอบคัดเลือก

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอก เป็น นร.นายร้อยตำรวจ (หญิง) ปี 2561

Home / ข่าวการศึกษา / โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอก เป็น นร.นายร้อยตำรวจ (หญิง) ปี 2561

น้องๆ คนไหน ที่อยากเป็นตำรวจ วันนี้ แคมปัส-สตาร์ มีข่าวดีมาบอกกันค่ะ… โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2561 และรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) ในโครงการสิทธิพิเศษแก่นักเรียน 4 จังหวัดชายแดนใต้ เข้าเป็นนักเรียนนายร้อย ประจำปีการศึกษา 2561 รวมทั้งสิน 60 คน ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

เปิดสอบ นักเรียนนายร้อยตำรวจ หญิง

รับบุคคลทั่วไป

การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ปี 2561

จำนวนที่รับ

รับจากบุคคลภายนอกทั่วไป เพศหญิง จำนวน 57 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร (ปิดรับสมัครในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 คือ ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2539 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2544)

2. สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า

3. มีสัญชาติโดยการเกิด จากบิดามารดาผู้ให้กำเนิดมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรหรือชั้นประทวน หรือเป็นข้าราชการตำรวจ ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

4. เป็นหญิงโสด ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อได้เสียกับชาย ถึงขั้นพอที่จะถือได้ว่าเป็นผู้มีสามี

5. มีขนาดร่างกายสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร

สมารถเข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : https://goo.gl/aHZZoF

สมัครสอบ นักเรียนนายร้อยตำรวจ (หญิง) ประจำปี 2561

รับในโครงการพิเศษ

การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) โครงการพิเศษ แก่นักเรียน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ปี 2561

จำนวนที่รับ 

รับจากบุคคลภายนอกทั่วไป เพศหญิง ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3 คน (โควตารวม) แบ่งเป็น

  • ชายไทยมุสลิม จำนวน 2 คน
  • ชายไทยพุทธ จำนวน 1 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นชายไทยมุสลิม หรือชาวไทยพุทธ

2. ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอนาทวี และอำเภอจะนะ รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี

3. ต้องได้รับการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในพื้นที่ 4 จังชายแดนภาคใต้

4. ต้องมีประวัติการศึกษาดี โดยมีเกรดเฉลี่ยในขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไม่ต่ำกว่า 2.5

5. ไม่จำเป็นที่จะต้องพูดภาษายาวีได้ แต่ถ้าผู้สมัครคนใดสามารถที่จะพูดได้ก็จะได้รับคะแนนเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

6. มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร (ปิดรับสมัครในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 คือ ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2539 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2544)

7. สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า

8. มีสัญชาติโดยการเกิด จากบิดามารดาผู้ให้กำเนิดมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรหรือชั้นประทวน หรือเป็นข้าราชการตำรวจ ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

9. เป็นหญิงโสด ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อได้เสียกับชาย ถึงขั้นพอที่จะถือได้ว่าเป็นผู้มีสามี

10. มีขนาดร่างกายสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร

** ทั้งนี้ ในกรณีที่บุคคลภายนอก (หญิง) โครงการสิทธิพิเศษ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สอบได้ไม่ครบจำนวน 3 คน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จะถือว่าเป็นโควตาของบุคคลภายนอก (หญิงทั่วไป) ตามที่ได้ขึ้นบัญชีสำรองเอาไว้จนครบจำนวนแทน

สมารถเข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : https://goo.gl/iEufcm

กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร 
กำหนดการรับสมัคร นักเรียนนายร้อยตำรวจ (หญิง) หน้าที่ 1

 

กำหนดการรับสมัคร 
กำหนดการรับสมัคร นักเรียนนายร้อยตำรวจ (หญิง) หน้าที่ 2

วิธีการสมัครสอบ

สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ได้ทางเว็บไซต์ www.admission.rpca.ac.th ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 โดยผู้สมัครสอบสามารถเข้าระบบการสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

** ยกเว้น วันสุดท้ายที่รับสมัครวันที่ 4 ธันวาคม 2560 จะรับสมัครถึงเวลา 16.00 น. (รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตช่องทางเดียว ไม่รับสมัครที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจหรือสถานที่อื่นใด)

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

จำนวน 350 บาท โดยแบ่งออกเป็น ค่าระเบียบการ ใบสมัครและแนวข้อสอบ จำนวน 140 บาท และค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 120 บาท ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าบริการเคาเตอร์เซอร์วิส

หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสอบข้อเขียน

1. บัตรประจำตัวผู้สอบ ที่ปรากฏรูปถ่ายของผู้สมัครสอบ ระบุเลขลำดับสมัคร รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ-ชื่อสกุล วัน-เดือน-ปีเกิด เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และลงลายมือชื่อ จึงจะถือว่าสมบูรณ์

2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ โดยต้องมีรูปถ่ายของผู้สมัครสอบติดอยู่ และมีตราของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประทับรับรอง

สมัครสอบ นักเรียนนายร้อยตำรวจ (หญิง) ประจำปี 2561

การสอบคัดเลือก แบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังนี้

1. การสอบรอบแรก เป็นการสอบข้อเขียน วิชาที่สอบได้แก่

  • วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม 200 คะแนน
  • วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเต็ม 200 คะแนน
  • วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 200 คะแนน
  • วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 200 คะแนน

2. การสอบรอบสอง เป็นการตรวจร่างกาย การทดสอบบุคลิกภาพ (เมื่อได้รับการอนุมัติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) การสอบพลศึกษา การวัดขนาดของร่างกายและการสอบสัมภาษณ์ เป็นการสอบไม่มีคะแนน ถือเกณฑ์ ได้ หรือ ตก เท่านั้น

การประกาศผลสอบการคัดเลือก

1. การประกาศผลสอบรอบแรก (ข้อเขียน) จะประกาศในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ที่เว็บไซต์ www.admission.rpca.ac.th และ www.rpac.ac.th และรายงานตัวด้วยตนเองในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

2. การประกาศผลการสอบรอบสุดท้าย จะประกาศในวันที่ 15 มีนาคม 2561 ที่เว็บไซต์ www.admission.rpca.ac.th และ www.rpac.ac.th และรายงานตัวด้วยตนเองในวันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ขอบข้อมูลและภาพจาก Facebook : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

บทความแนะนำ