ทุนการศึกษา ปริญญาตรี มรภ.สวนสุนันทา

มรภ.สวนสุนันทา มอบทุนการศึกษา โครงการทุนเพชรสุนันทา 2561

Home / ข่าวการศึกษา / มรภ.สวนสุนันทา มอบทุนการศึกษา โครงการทุนเพชรสุนันทา 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา ในโครงการทุนเพชรสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 18 ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พร้อมทั้งยังมีสิทธิ์รับทุนเรียนต่อจนจบปริญญาเอก อีกด้วย

ทุนการศึกษา โครงการทุนเพชรสุนันทา 2561

โดยมีคณะที่เปิดรับระดับปริญญาตรี ดังนี้

หลักสูตร 5 ปี

  • คณะครุศาตร์

หลักสูตร 4 ปี

  • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิทยาการจัดการ
  • วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
  • วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เฉพาะบางสาขาวิชา)

คุณสมบัติของผู้สมัคร (โดยรวม)

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ (ไม่รับเทียบเท่า) ซึ่งมีผลการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป ของผู้สมัครคัดเลือกเข้าโครงการทุนเพชรสุนันทา คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 (ไม่รับเทียบเท่า) ซึ่งมีผลการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป ของผู้สมัครคัดเลือกเข้าโครงการทุนเพชรสุนันทา คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร)

3. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ (ไม่รับเทียบเท่า) ในโรงเรียนและวิทยาลัยต่างๆ ในเขตภูมิภาค ดังนี้

ภาคกลาง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กำแพงเพชร ชัยนาท นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานีพระนครศรีอยุธยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ลพบุรีสมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรีสิงห์บุรีสุโขทัย สุพรรณบุรีอ่างทอง และอุทัยธานี

ภาคตะวันตก ได้แก่ตาก กาญจนบุรีราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น บุรีรัมย์ อุดรธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ สกลนคร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม นครพนม เลย ยโสธร หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ อำนาจเจริญ และมุกดาหาร

ภาคใต้ตอนบน ได้แก่ สุราษฎร์ธานีชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช ภูเก็ต พังงา และกระบี่

4. เป็นผู้มีสัญชาติไทย

5. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

6. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรและมีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพดี

7. เป็นผู้ที่จะศึกษาในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จนจบหลักสูตร

8. ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น

กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร 

Portfolio ที่ผู้สมัครต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดใน Portfolio ที่ผู้สมัครต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์ 

รายละเอียดใน Portfolio ที่ผู้สมัครต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์ 

รายละเอียดใน Portfolio ที่ผู้สมัครต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์ 

รายละเอียดการสมัครโครงการทุนเพชรสุนันทาทัังหมด : https://reg.ssru.ac.th

เว็บไซต์สมัครขอรับทุนเพชรสุนันทา : www.ssru.ac.th, www.reg.ssru.ac.th

ขอบคุณภาพจาก Facebook : www.facebook.com/SuanSunandhaUniversity

บทความแนะนำ