คณะการบิน คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ เปิดรับนักศึกษา

ม.อีสเทิร์นเอเชีย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะการบินและคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561

Home / ข่าวการศึกษา / ม.อีสเทิร์นเอเชีย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะการบินและคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561

ข่าวดีสำหรับผู้ที่สนใจและมีความฝันอยากที่จะเป็นนักบินหรือทำงานในสนามบินและพยาบาล เพราะมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะการบินและคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยต้องสมัครภายในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เท่านั้น

ม.อีสเทิร์นเอเชีย รับสมัครนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เป็นมหาวิทยาลัยที่มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานเพื่อการผลิตบัณฑิตรองรับภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยได้งานทำภายในหนึ่งปีนับจากสำเร็จการศึกษา ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ90 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ปัจจุบันเปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 22 สาขาวิชา มีนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติประมาณ 4,500 คน มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้วกว่า 10,000 คน

คณะการบิน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.00
 3. ส่วนสูง ชาย ไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร /หญิง ไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร โดยมีน้ำหนักเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมกับส่วนสูง
 4. ผ่านการตรวจร่างกายตามที่คณะกำหนด

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
 2. ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
 3. ส่วนสูง หญิง ไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร / ชาย ไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร
 4. หญิงหรือชายน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ไม่เกินกว่า 70 กิโลกรัม
 5. หญิงหรือชาย อายุระหว่าง 16 – 26 ปี บริบูรณ์
 6. ผ่านการตรวจร่างกายตามเกณฑ์ที่คณะกำหนด

กำหนดการรับสมัคร เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 28 มีนาคม 2561

วิธีการสมัคร

 1. คลิ๊กเพื่อขอระเบียบการสมัคร เพจ admissionEAU หรือ Line : @MUQxKmuYSk
 2. สมัครด้วยตนเอง ติดต่อ อ.น้ำเพชร ยางโชติ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ณ ศูนย์แนะแนวและรับสมัครนักศึกษา ชั้น 1 อาคารชวน ชวนิชย์

เอกสารประกอบการสมัคร (อย่างละ 2 ฉบับ)

 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาวุฒิการศึกษา
 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ( ถ้ามี )

**เอกสารจัดเตรียมอย่างละ 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ**

วิธีการส่งเอกสารการสมัคร

 1.  ส่งด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ติดต่อ อ.น้ำเพชร ยางโชติ
 2.  ส่งทางไปรษณีย์
  ถึง อ.น้ำเพชร ยางโชติ
  ศูนย์แนะแนวและรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  เลขที่ 200 หมู่ 1 ถนนรังสิต – นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

สอมถามเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์น้ำเพชร ยางโชติ โทร. 087-797-1963 , 02-577-1055

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก เพจรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียadmission.eastern-asia.netth.wikipedia.orgwebeau.eastern-asia.net

บทความแนะนำ