กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษา มาเลเซีย

มาเลเซีย Block Passport – นักศึกษาที่ไม่จ่ายเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาคืน หลังเรียนจบ

Home / ข่าวการศึกษา / มาเลเซีย Block Passport – นักศึกษาที่ไม่จ่ายเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาคืน หลังเรียนจบ

เพื่อน ๆ เคยสงสัยกันไหมว่า นอกจากประเทศไทยแล้วยังมีประเทศไหนบ้าง ที่มีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ให้กับนักเรียน-นักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อแต่ขาดทุนทรัพย์ ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ จะพามารู้จักกับ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของประเทศมาเลเซีย หรือ PTPTN ที่เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่ขาดทุนทรัพย์ในการเรียน สามารถเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้

มาเลเซีย Block Passport

กองทุนการศึกษาอุดมศึกษาแห่งชาติ (PTPTN)

สำหรับ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของประเทศมาเลเซีย มีชื่อเรียกว่า Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) หรือเรียกเป็นภาษาไทยว่า กองทุนการศึกษาอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยได้มีการเปิดให้บริการนักศึกษาเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2540 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้กู้ยืมแก่นักศึกษาที่เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในประเทศมาเลเซีย อยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซีย โดยจะเป็นการมอบทุนทรัพย์ในการเรียนให้กับนักศึกษาที่เข้าเรียนทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน

กองทุนการศึกษาอุดมศึกษาแห่งชาติ (PTPTN)

ปัญหาที่เกิดขึ้น

ถึงแม้ว่าประเทศมาเลเซียจะมีการจัดตั้งกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาขึ้นมา แต่ก็ยังจะต้องประสบกับปัญหาการไม่ยอมคืนเงินของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วเป็นจำนวนมาก (เช่นเดียวกับประเทศไทย)

ดังนั้นประเทศมาเลเซียจึงได้มีการคิดวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวขึ้นมาคือ เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการบริหารจัดการหนี้ร่วมกับสำนักงานรับรองคุณสมบัติของมาเลเซีย (MQA) ซึ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการบริหารการเงิน สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรในการชำระหนี้ หรือผู้ที่บริหารจัดการเงินไม่เป็น

นอกจากนี้ยังได้มีการออกนโยบายเพิ่มเติมอีกด้วยว่า ถ้าใครไม่ยอมจ่ายเงินจะทำการบล็อกพาสปอร์ต (Block Passport) ทำให้ไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ ซึ่งนักศึกษาที่ได้ทำการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาไปนั้นจะต้องทำข้อตกลงกับ PTPTN ว่าจะเลือกวิธีในการจ่ายเงินอย่างไร จะผ่อนจ่ายเป็นระยะเวลานานเท่าใด และเลือกชำระเงินเป็นจำนวนเงินเท่าใดในแต่ละครั้งที่จ่าย พร้อมทั้งนี้ข้อมูลเหล่านี้ยังถูกเก็บบันทึกเอาไว้ในเครดิตบูโร (Credit Bureau) อีกด้วย…

ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ดีที่นำมาใช้แก้ปัญหาการที่นักศึกษาไม่ยอมจ่ายเงินคืนรัฐบาลหลังเรียนจบ เพื่อเป็นการช่วยทำให้นักศึกษาเหล่านั้นได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการชำระหนี้คืนกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองทุนการศึกษาอุดมศึกษาแห่งชาติ (PTPTN)

การสมัครขอกองทุน

การสมัครขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษาของประเทศมาเลเซีย (PTPTN) ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและทำตามข้อกำหนดในการกู้ยืม ดังต่อไปนี้

1. ผู้สมัครต้องเป็นประชาชนชาวมาเลเซีย และมีอายุไม่เกิน 45 ปี นับจากวันที่ยื่นคำขอ

2. ผู้สมัครต้องลงเรียนเต็มเวลาเรียน (ระดับปริญญาตรี) โดยที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเข้าศึกษาตามที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานรองรับคุณสมบัติของมาเลเซีย (MQA) และกรมสามัญศึกษาแห่งมาเลเซีย (JPT) กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย

3. ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ด้วยเกียรนิยมอันดับ 1

4. ผู้สมัครจะต้องสอบ/จบการศึกษาในระยะเวลาที่ถูกระบุเอาไว้ในหนังสือยืนยอมการกู้ยืมของ PTPTN

5. ผู้สมัครต้องได้รับใบรับรองจากสำนักงานรับรองคุณสมบัติของมาเลเซีย (Agensi Kelayakan Malaysia : MQA) ซึ่งเป็นหน่วยงานอำนวยความสะดวกด้านการรับรองและการพิสูจน์คุณสมบัติของผู้จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา

6. ผู้สมัครต้องทำการยื่นใบสมัครตามกำหนดระยะเวลาที่กำนหนดเอาไว้เท่านั้น โดยแบ่งออกเป็น ภาคเรียนที่ 1 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อยคือ ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. – 29 ก.พ. และ 1 มี.ค. – 31 มี.ค. และภาคเรียนที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 ย่อยคือ วันที่ 1 ก.ค. – 31 ก.ค. และ วันที่ 1 ส.ค. – 31 ส.ค. ของทุกปี

กองทุนการศึกษาอุดมศึกษาแห่งชาติ (PTPTN)

วิธีการชำระเงิน

สำหรับวิธีการชำระหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษามาเลเซียคือ เราสามารถทำการชำระเงินผ่านการหักเงินในบัญชีส่วนตัวได้เลย ซึ่งการชำระเงินจะดำเนินการหลังจากที่ PTPTN ได้รับการยืนยันจากมหาวิทยาลัยว่านักศึกษากำลังเข้าสู่ภาคการศึกษาถัดไปและมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 50% ในคะแนนเฉลี่ย หรือ PASS ในภาคการศึกษาที่แล้ว หรือ เราอาจจะเลิกชำระเงินหลังจากการเรียนจบก็ตาม โดยจะเริ่มชำระเงินภายใน 6 เดือนหลังจากจบการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่เราได้ทำเอาไว้กับ PTPTN ว่าเราจะเลือกชำเงินกู้แบบใด

รายละเอียด กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของมาเลเซีย : www.monash.edu.my

จากข้อมูลข้างต้น เราจะเห็นกันได้ว่าการที่ประเทศมาเลเซียนั้นได้มีการจัดตั้งกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา : PTPTN ขึ้นมานั้น เพื่อช่วยทำให้นักเรียน-นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน และเป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนให้ได้เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งถือได้ว่ามาเลเซียได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษาของประชาชนที่ยากจนหรือมีทุนทรัพย์ไม่พอที่จะเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา (กองทุนกู้ยืมจะมีจำนวนเงินที่ให้กับนักศึกษาไม่เท่ากันขึ้นอยู่คณะ/มหาวิทยาลั ยและความขาดแคลนทุนทรัพย์ในแต่ละบุคคลด้วย)

กยศ.เตรียมหักหนี้ข้าราชการเริ่ม มี.ค.61

Written by : Toey

อ้างอิงข้อมูลจาก : www.monash.edu.my, FB Shantini Arulhttps://en.wikipedia.org

บทความแนะนำ