คณะน่าเรียน จบแล้วทำงานอะไร ศิลป์ภาษา สาขาน่าเรียน สายศิลป์ อาชีพทำเงิน แนะแนวการศึกษา

เรียนจบสายศิลป์ เรียนต่อคณะอะไรได้บ้าง จบมาแล้วทำงานอะไร ?

Home / ข่าวการศึกษา / เรียนจบสายศิลป์ เรียนต่อคณะอะไรได้บ้าง จบมาแล้วทำงานอะไร ?

สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังจะเรียนจบระดับชั้นมัธยมศึกษา ในแผนการเรียนศิลป์คำนวณ / ศิลป์ภาษา / ศิลป์สังคม / ศิลป์ธุรกิจ ฯลฯ แต่ไม่รู้ว่า ตนเองสามารถที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในคณะ/สาขาวิชาใดได้บ้าง ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ มีคำตอบ จบสายศิลป์ เรียนต่อคณะอะไรได้บ้าง มาบอกกันแล้วค่ะ พร้อมทั้งมีรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน และอาชีพน่าทำเมื่อเรียนจบไปแล้วมาฝากด้วย ไปค้นหาตัวเองกันค่ะ

จบสายศิลป์ เรียนต่อคณะอะไรได้บ้าง …

คณะสำหรับเด็กสายศิลป์ มีดังนี้

(ศิลป์คำนวณ ศิลป์ภาษา ศิลป์สังคม ศิลป์ธุรกิจ ฯลฯ)

1. ด้านเศรษฐศาสตร์

– คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
– สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
– คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
– คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เชียงใหม่
– คณะการจัดการ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง

จบสายศิลป์ ต่อคณะอะไรได้บ้าง

จบสายศิลป์ เรียนต่อคณะอะไรได้บ้าง

2. ด้านพาณิชยศาตร์และการบัญชี / บริหารธุรกิจ / การจัดการฯ

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์
 • วิทยาลัยนวัตกรรม สาขาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุสาหกรรมสร้างสรรค์ (BMCI), สาขาบริการนวัตกรรม อินเตอร์ (BSI) ม.ธรรมศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต, หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ม.เกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
 • คณะบริหารธุรกิจ (ทุกสาขาวิชา) ม.แม่โจ้
 • คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ม.ศิลปากร
 • คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต, หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะการจัดการและการท่องเที่ยว หลักสูตรบัญชีบัณฑิต, หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ม.บูรพา
 • คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ม.บูรพา
 • สำนักวิชาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต, หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ม.แม่ฟ้าหลวง
 • สำนักวิชาการจัดการ ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบินคณะศิลปศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
 • คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต, หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ม.เชียงใหม่
 • คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

3. ด้านนิติศาสตร์ / สังคมสงเคราะห์ / รัฐศาสตร์

 • คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น
 • คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • คณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่
 • สำนักวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
 • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา
 • คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์ ม.เชียงใหม่
 • คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ม.ศิลปากร
 • คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ม.เกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
 • คณะสังคมศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
 • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
 • คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์
 • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียว

4. ด้านนิเทศศาสตร์ / วารสารศาสตร์ / เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

 • คณะนิเทศศาสตร์ จุฬลงกรณ์ม.
 • คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน ม.เกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
 • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย, สาขาวิชาการถ่ายภาพ ฯลฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ + ภาคพิเศษ) ม.บูรพา
 • คณะการสื่อสารมวลชน ม.เชียงใหม่
 • คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (หลักสูตรไทย + นานาชาติ) ม.ธรรมศาสตร์
 • คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ
 • คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ ม.กรุงเทพ
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.ศิลปากร

เทคนิคการจำคำศัพท์ สไตล์ครูเพชรในเวลาเพียง 4 นาที!!

Link : seeme.me/ch/petchsworld

5. ด้านอักษรศาสตร์ / ศิลปศาสตร์ / มนุษยศาสตร์

 • คณะอักษรศาสตร์ สารนิเทศศึกษา, ประวัติศาสตร์, ภาษาฝรั่งเศส, ศิลปการละคร ฯลฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา, สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์, สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ฯลฯ ม.ธรรมศาสตร์
 • วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ หลักสูตรจีนศึกษา, หลักสูตรไทยศึกษา, หลักสูตรอินเดียศึกษา ม.ธรรมศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาการท่องเทียว, ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา ฯลฯ ม.เชียงใหม่
 • ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสาร) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม, สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ฯลฯ ม.บูรพา
 • คณะศิลปศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
 • คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ม.เกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
 • สำนักวิชาจีนวิทยา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  ม.แม่ฟ้าหลวง
 • สำนักวิชานวัตกรรมสังคม หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง
 • คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร
 • คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.มหิดล
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์, สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ, สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ ม.ขอนแก่น
 • คณะศิลปศาสตร์ อังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ ม.ขอนแก่น (วิทยาเขตหนองคาย)

6. ด้านครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ / ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา ม.เกษตรศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. หลักสูตร 5 ปี) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี), สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี), สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต ฯลฯ ม.ศิลปากร
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษา (หลักสูตร 5 ปี), าขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ฯลฯ ม.เกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
 • คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตร 5 ปี) ม.เกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
 • คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ม.บูรพา
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ฯลฯ ม.ขอนแก่น
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ, สาขาวิชาธุรกิจศึกษา, สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฯลฯ ม.เชียงใหม่
 • คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย, สาขาวิชาสังคมศึกษา ฯลฯ ม.ทักษิณ
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา, การวัดและประเมินทางการศึกษา ฯลฯ ม.ทักษิณ
 • คณะครุศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า – วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (ค.อ.บ. 5 ปี), วิศวกรรมไฟฟ้า – วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ค.อ.บ. 5 ปี) ฯลฯ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ วิศวกรรมอุตสาหการ (ค.อ.บ. 5 ปี), วิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.บ. 5 ปี) ฯลฯ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม (หลักสูตร 5 ปี), สาขาวิชาการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน (หลักสูตร 5 ปี) ฯลฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา กฏหมายอิสลาม, ภาษาอาหรับ (นานาชาติ) ฯลฯ ม.นราธิวาสราชนครินทร์
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  (หลักสูตร 5 ปี), สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย (หลักสูตร 5 ปี) ฯลฯ ม.นเรศวร
 • คณะจีนวิทยา การสอนภาษาจีน (หลักสูตร 5 ปี) ม.แม่ฟ้าหลวง

7. ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์, ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม, ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน, ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ฯลฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม, สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ม.ศิลปากร
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ), สาขาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ) ฯลฯ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก, สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน, สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ, สาขาวิชาประติมากรรม ฯลฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรม, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ ม.ธรรมศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก, สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร, สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ม.เกษตรศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์, สาขาวิชาออกแบบภายใน, สาขาวิชาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ง๊ายง่าย!! 10 เทคนิคเขียน “เรียงความ”

Link : seeme.me/ch/tutorpearmai

8. ด้านจิตวิทยา

 • คณะจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี วิชาเอกจิตวิทยา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนว ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาบูรพา
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ม.บูรพา
 • คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ม.เกษตรศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยาคลีนิค, สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม ม.เชียงใหม่
 • คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา ม.ธรรมศาสตร์

ศิลป์ภาษาจบมาทํางานอะไร

9. ด้านศิลปกรรมศาสตร์ / วิจิตรศิลป์ / มัณฑนศิลป์ / ดุริยางคศิลป์

– คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศิลป์, ทัศนศิลป์, นาฏยศิลป์, นฤมิตศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการละคอน, สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ ฯลฯ ม.ธรรมศาสตร์

– คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์, สาขาวิชาศิลปะการแสดง, สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร, สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ฯลฯ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

– คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต, สาขาวิชาทัศนศิลป์ ฯลฯ ม.บูรพา

– คณะดนตรีและการแสดง สาขาวิชาดนตรี, สาขาวิชาศิลปะการแสดง ม.บูรพา

– คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ ม.ขอนแก่น

– คณะมัณฑนศิลป์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร

– คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ม.ศิลปากร

– คณะวิจิตรศิลป์ สาขาจิตรกรรม, สาขาภาพพิมพ์, สาขาสหศาสตร์ศิลป์, สาขาการออกแบบสื่อและมัลติมีเดีย ฯลฯ ม.เชียงใหม่

– วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาวิชาปฏิบัติดนตรีคลาสสิก, สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส, สาขาวิชาละครเพลง ฯลฯ ม.มหิดล

– คณะดุริยางคศาสตร์ สาขาวิชาการแสดงดนตรี, สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส, สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง ฯลฯ ม.ศิลปากร

– คณะวิจิตรศิลป์ สาขาดนตรีและการแสดง ม.เชียงใหม่

10. ด้านโบราณคดี

– คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร

11. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ได้แก่ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์, สาขาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ, สาขาการพัฒนาสื่อประสมและเกม, สาขาอัจฉริยะทางธุรกิจ

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล เช่น สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาระบบฐานข้อมูลและระบบเชิงปัญญา, สาขาระบบสื่อผสม, สาขาระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์, สาขาระบบเครือข่ายสื่อสาร เป็นต้น

– หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ ได้แก่ สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์, สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาแอนิเมชัน

จบสายศิลป์ เรียนต่อคณะอะไรได้บ้าง ..

เรียนจบสายศิลป์เรียนต่อคณะอะไรได้บ้าง จบมาแล้วทำงานอะไร

เด็กสายศิลป์ภาษาควรรู้ … ศิลป์ภาษาจบมาทํางานอะไร

สายศิลป์ภาษา เรียนจบมาแล้ว ทำงานด้านไหนได้บ้าง?

ด้านพาณิชยศาตร์และการบัญชี / ด้านบริหารธุรกิจ

 1. ผู้ทำบัญชี
 2. ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
 3. ผู้ตรวจสอบภาษีอากร (Tax Auditor)
 4. รับทำบัญชี / รับตรวจสอบบัญชี / รับวางระบบบัญชี
 5. ที่ปรึกษาภาษีอากร
 6. เป็นวิทยากร / ผู้สอน วิชาบัญชี-ภาษีอากร
 7. เปิดสถาบันอบรมบัญชี-ภาษีอากร
 8. รับเขียนโปรแกรมบัญชี
 9. เปิดบริษัทผลิต / จำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 10. นักธุรกิจ / ทำธุรกิจส่วนตัว
 11. นักการธนาคารและนักลงทุน
 12. นักการตลาด
 13. พนักงานฝ่ายบุคคล ฯลฯ

ด้านเศรษฐศาสตร์

 1. อาจารย์ในสาขาเศรษฐศาสตร์
 2. นักวิชาการ / นักวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจ
 3. นักเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
 4. นักวิเคราะห์และวางแผนการตลาด
 5. นักวิเคราะห์สินเชื่อ / นักวิเคราะห์ข้อมูล
 6. นักลงทุน / นายธนาคาร / เจ้าหน้าที่บริหารกองทุน
 7. ที่ปรึกษาด้านการเงิน
 8. นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ / ตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์

ด้านจิตวิทยา

 1. นักจิตวิทยาคลินิกในโรงพยาบาลจิตเวช
 2. ทำงานที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ / มูลนิธิต่าง ๆ
 3. เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์
 4. อาจารย์ม.นักวิจัย
 5. นักวางแผนในองค์กร
 6. นักการสื่อสาร / นักประชาสัมพันธ์ / นักพูด
 7. นักจิตวิทยาการปรึกษา / นักจิตวิทยาบำบัด / นักกระตุ้นพัฒนาการ ฯลฯ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ / นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
 2. ผู้ทดสอบโปรแกรม
 3. นักวิเคราะห์ระบบ
 4. นักออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
 5. นักออกแบบระบบเครือข่าย / นักพัฒนาระบบเครือข่าย / ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
 6. นักพัฒนาเกม
 7. นักออกแบบ UI/UX
 8. นักผลิตสื่อดิจิทัล
 9. นักวิเคราะห์ความปลอดภัยด้านไอที
 10. ผู้จัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
 11. นักพัฒนาฐานข้อมูล ฯลฯ

ด้านโบราณคดี

 1. นักโบราณคดี
 2. ภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑ์ (คนดูแลพิพิธภัณฑ์)
 3. นักอนุรักษ์โบราณวัตถุ
 4. นักอักษรศาสตร์
 5. มัคคุเทศก์
 6. อาจารย์สอนทางด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว
 7. นักวิชาการอิสระ / นักเขียนสารคดี ฯลฯ

การใช้ Apology vs Apologise ต่างกันอย่างไร?

Link : seeme.me/ch/englishafternoonz

ด้านมนุษยศาสตร์ / ศิลปศาสตร์ / อักษรศาสตร์

 1. ทำงานที่สถานทูต หรือองค์กรระหว่างประเทศ
 2. นักแปล / นักเขียน ที่สำนักพิมพ์ หรือดูแลบทความออนไลน์บนเว็บไซต์
 3. งานด้านสื่อมวลชนหรืองานด้านวงการบันเทิง ทั้งงานเบื้องหน้าและงานเบื้องหลัง
 4. ทำงานในสำนักงาน เช่น HR เลขานุการ งานด้านประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
 5. ทำงานในสายการบิน เช่น แอร์โฮสเตส สจ๊วต เป็นต้น
 6. งานด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม / ไกด์ / ล่าม
 7. อาจารย์ / นักวิชาการ ประจำโรงเรียนหรือม.หรือสถาบันการวิจัย
 8. นักประวัติศาสตร์ / นักโบราณคดี
 9. บรรณารักษ์ / ทำงานที่ศูนย์ข้อมูล ห้องสมุดองค์กรระหว่างประเทศ โรงเรียนนานาชาติ และอื่น ๆ

ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์

 1. สถาปนิก
 2. นักออกแบบอิสระ
 3. นักออกแบบโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์
 4. นักออกแบบตกแต่งภายใน
 5. นักออกแบบและอนุรักษ์ภูมิสถาปัตยกรรม
 6. รับราชการ / อาจารย์ ฯลฯ

ด้านนิติศาสตร์ / รัฐศาสตร์

 1. นิติกร
 2. เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
 3. ครู / อาจารย์พิเศษ
 4. ทนายความ / ที่ปรึกษากฎหมาย / พนักงานอัยการ
 5. นักวิชาการ
 6. นายอำเภอ
 7. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / เจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล (HR)
 8. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน / นักวิเคราะห์โครงการ / นักวิเคราะห์ระบบงาน
 9. นักบริหารองค์การระดับสูง ฯลฯ

ด้านสังคมสงเคราะห์

 1. นักสังคมสงเคราะห์ตามมูลนิธิต่าง ๆ
 2. นักสังคมสงเคราะห์ตามสถานพยาบาล โรงพยาบาล
 3. นักสังคมสงเคราะห์ในกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4. นักพัฒนาสังคมและชุมชน ฯลฯ

ด้านครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ / ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 1. เป็นครูโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชน / ครูสอนพิเศษ
 2. เจ้าหน้าที่ประเมินคุณภาพโรงเรียน หลักสูตรการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 3. นักวิชาการด้านการศึกษา ทำหน้าที่วิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน
 4. ล่าม / นัแปล / ไกด์
 5. เจ้าหน้าที่ออกแบบรายการโทรทัศน์ด้านการศึกษา หรือสื่อเพื่อการศึกษา

ด้านศิลปกรรมศาสตร์ / วิจิตรศิลป์ / มัณฑนศิลป์ / ดุริยางคศิลป์

 1. จิตรกร / มัณฑนากร
 2. ช่างเขียนแบบโฆษณา (ศิลปะไทย)
 3. นักออกแบบนิเทศศิลป์
 4. ช่างตกแต่งหน้าร้าน (นฤมิตศิลป์)
 5. นักแสดง / นักร้อง / นักดนตรี
 6. นักออกแบบผลิตภัณฑ์
 7. นักออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา
 8. นักออกแบบเครื่องแต่งกาย ฯลฯ

ด้านนิเทศศาสตร์ / วารสารศาสตร์ / เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

 1. นักข่าว / นักเขียน / นักวิจารณ์
 2. กองบรรณาธิการการพิมพ์และออกแบบสิ่งพิมพ์
 3. ผู้ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
 4. ผู้กำกับแสง เสียง และการแสดง
 5. นักโฆษณาในองค์กรต่าง ๆ
 6. ช่างภาพ
 7. ผู้ผลิตภาพยนตร์และเขียนบทภาพยนตร์
 8. นักประชาสัมพันธ์ในองค์กรของรัฐและเอกชน เช่น กรมประชาสัมพันธ์, กรมวิเทศสหการ ฯลฯ

บทความที่น่าสนใจ

ที่มา FB : MyLearnVille ติวอังกฤษออนไลน์https://th.jobsdb.com/th

Written by : Toey