ทักษะด้านภาษา

จันทรเกษม หนุน น.ศ. เก่งภาษา – เพิ่มศักยภาพความสามารถทางการแข่งขัน

Home / ข่าวการศึกษา / จันทรเกษม หนุน น.ศ. เก่งภาษา – เพิ่มศักยภาพความสามารถทางการแข่งขัน

มรภ.จันทรเกษม จัดสอบวัดความรู้วิชาภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Speexx ให้กับนักศึกษา ที่เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากโปรแกรมแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติมด้วยตนเอง

จันทรเกษม หนุน น.ศ. เก่งภาษา เพิ่มศักยภาพความสามารถทางการแข่งขัน

นางสาวพัทธนันท์ รัตนวรเศวต รักษาราชการแทน ผู้อำนวยสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กล่าวว่า การสอบมาตรฐานวัดความรู้วิชาภาษาอังกฤษในครั้งนี้ เป็นการสอบ post-test เพื่อติดตามผลพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลังจากผ่านการสอบ pre-test วัดระดับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษด้วย โปรแกรมออนไลน์ Speexx และได้เรียนรู้พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติมด้วยตนเองผ่านโปรแกรมดังกล่าวมาแล้วในระดับชั้นปีที่ 1

โปรแกรมออนไลน์ Speexx

“โปรแกรมออนไลน์ Speexx เป็นโปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน นักศึกษาสามารถเข้าเรียนที่ไหนก็ได้ ตามเวลาที่สะดวก และสามารถใช้งานได้ทั้งจากเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ สมาร์ทโฟน ซึ่งโปรแกรมนี้ที่จะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถประเมินพัฒนาการของทักษะความรู้ด้าน ภาษาอังกฤษ และระดับของมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ช่วยให้คณะ หรือสาขาวิชา สร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนการสอน ที่จะกระตุ้นและส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาได้อย่างเหมาะสมต่อไป”นางสาวพัทธนันท์ กล่าว

ต้องเตรียมความพร้อมแต่เนิ่นๆ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กล่าวต่อว่า ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีบทบาทและความสำคัญต่อนักศึกษาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน ในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่เนิ่น ๆ

เป้าหมายการจัดสอบโปรแกรม Speexx

“เป้าหมายการจัดสอบโปรแกรม Speexx เป็นการส่งเสริมและสร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยในด้านของภาษา โดยส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ซึ่งสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและตรงตามกรอบมาตรฐาน TQF และยังเป็นการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้นักศึกษา ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีทักษะและความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถติดต่อสื่อสารได้และต่อยอดในการเรียนรู้ อีกทั้งเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดแรงงาน เป็นการเปิดประตูไปสู่อาชีพที่ก้าวหน้าในอนาคต” รักษาราชการแทน ผู้อำนวยสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กล่าว

บทความแนะนำ