AEC ปิดเทอม มหาวิทยาลัย อาเซียน เปิดเทอม

มหาลัยเปิดเทอมวันไหน ? การเปิด-ปิดเทอมแบบใหม่ ของมหาวิทยาลัยในไทย

Home / ข่าวการศึกษา / มหาลัยเปิดเทอมวันไหน ? การเปิด-ปิดเทอมแบบใหม่ ของมหาวิทยาลัยในไทย

ทปอ. มีมติเมื่อปี 2554 ให้เปิดภาคเรียนที่ 1 ช่วงเดือนสิงหาคม-ธันวาคม จากเดิมมิถุนายน-ตุลาคม ภาคเรียนที่ 2 ช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม จากเดิมพฤศจิกายน-เมษายน โดยให้เริ่มนำร่องปีการศึกษา 2557 พร้อมให้เหตุผลว่า

เพื่อให้สอดรับกับการเปิด-ปิดของมหาวิทยาลัยในอาเซียน ทำให้การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ทำได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น รวมถึงการรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของไทยสะดวกมากขึ้น การปิดภาคเรียนในฤดูฝน ช่วยลดปัญหาอุปสรรคในการเดินทาง และมีเวลาเตรียมความพร้อมเพื่อปรับพื้นฐานนักศึกษาก่อนเปิดเทอม.. หลังจากวันนั้นเป็นต้นมา หลายคนสับสนกับวันเปิดปิดเทอมกันถ้วนหน้า สรุปย่อๆ ณ ปี 2561 ดังนี้

มหาลัยเปิดเทอมวันไหน ?

การเปิด-ปิดเทอมแบบใหม่ของมหาวิทยาลัย ในไทย โดยส่วนใหญ่มีกำหนดการคร่าวๆ คือ

ภาคเรียนที่ 1 [ส.ค.-ธ.ค.]

เปิดภาคเรียนที่ 1 คือช่วงเดือน เดือนสิงหาคม-เดือนธันวาคม

ภาคเรียนที่ 2 [ม.ค.-พ.ค.]

เปิดภาคเรียนที่ 2 คือช่วงเดือน เดือนมกราคม-เดือนพฤษภาคม

ปิดเทอม มิ.ย.-ส.ค.

ปิดภาคเรียนเป็นเดือนมิถุนายน – สิงหาคม

//////////////////////

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดวัน เปิด-ปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2561

ระบบทวิภาค : Link

ภาคการศึกษาต้น
เปิดเรียน วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561
ปิดเรียน วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561

ภาคการศึกษาปลาย
เปิดเรียน วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562
วันปิดเรียน วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562

ภาคฤดูร้อน
วันเปิดเรียน วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562
วันปิดเรียนภาคฤดูร้อน วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562
วันสุดท้ายของปีการศึกษา 9 สิงหาคม 2562

ระบบตรีภาค : Link

ภาคการศึกษาที่หนึ่ง
เปิดเรียน วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561
ปิดเรียน วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561

ภาคการศึกษาที่สอง
เปิดเรียน วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2562
วันปิดเรียน วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562

ภาคการศึกษาที่สาม
วันเปิดเรียน วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562
วันปิดเรียนภาคการศึกษาที่สาม วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562
วันสุดท้ายของปีการศึกษา 9 สิงหาคม 2562

** ระบบทวิภาค : 1 ปีการศึกษา เรียน 2 เทอม , ระบบตรีภาค : 1 ปีการศึกษา เรียน 3 เทอม / ที่มา www.reg.chula.ac.th

//////////////////////

เนื้อหาข่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนการเปิดเทอม ปิดเทอม

การแก้ไขระเบียบ ศธ.ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เสนอขอแก้ไขระเบียบ ศธ.ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิด และปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549 ในส่วนของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ตามที่ รมว.ศธ.อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงวันเปิดและปิดภาคเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนี้

ภาคเรียนที่ 1

แบบเดิม : วันเปิดภาคเรียน 16 พฤษภาคม และปิดภาคเรียน 11 ตุลาคม , เปลี่ยนเป็น เปิดภาคเรียน 10 มิถุนายน และ ปิดภาคเรียน 4 พฤศจิกายน

ภาคเรียนที่ 2 

วันเปิดภาคเรียน 1 พฤศจิกายน และปิดภาคเรียน 1 เมษายนของปีถัดไป , เปลี่ยนเป็น เปิดภาคเรียน วันที่ 6 พฤศจิกายน และ ปิดภาคเรียน 26 เมษายน ของปีถัดไป

ปิดภาคเรียนเป็นเดือน มิ.ย.-ส.ค.

โดยเริ่มปรับเปลี่ยนตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2558 เป็นต้นมา รวมทั้งปีการศึกษา 2559 จะเปิดภาคเรียนที่ 1 เดือน ส.ค.-ธ.ค. ภาคเรียนที่ 2 เดือน ม.ค.-พ.ค. ส่วนการปิดภาคเรียนเป็นเดือน มิ.ย.-ส.ค.ตามเดิม

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เห็นว่าการแก้ไขระเบียบ ศธ.ดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อโรงเรียนเอกชน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวันเปิดปิดภาคเรียน ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่า สช.ควรเปลี่ยนแปลงวันเปิดและปิดภาคเรียนให้สอดคล้องกับ สพฐ. เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก

อ้างอิงจาก: www.moe.go.th , ภาพจาก:SGCU Camera : รวมภาพกิจกรรมในรั้วจามจุรี

* ทั้งนี้ในบางมหาวิทยาลัย ยังใช้วันเปิดปิดภาคเรียนแบบเดิมที่เคยใช้มา