กองทัพอากาศ ข้าราชการ

กองทัพอากาศ ประกาศรับสมัคร และสอบเข้ารับราชการ ปี 2562 กว่า 417 อัตรา

Home / บทความการทำงาน / กองทัพอากาศ ประกาศรับสมัคร และสอบเข้ารับราชการ ปี 2562 กว่า 417 อัตรา

ด้วยกองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน พลอาสาสมัคร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจําปี 2562 จํานวน 417 อัตรา รายละเอียดดังนี้

กองทัพอากาศ ประกาศรับสมัคร และสอบเข้ารับราชการ ปี 2562

1. ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.1 บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จํานวน 17 อัตรา โดยมีคุณวุฒิปริญญาและสาขาวิชาที่กําหนด ตามผนวก ก ดังนี้

1.1.1 คุณวุฒิปริญญาโท 1 อัตรา
1.1.2 คุณวุฒิปริญญาตรี 16 อัตรา

1.2 บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จํานวน 400 อัตรา โดยมีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีและสาขาวิชาที่กําหนด ดังนี้

1.2.1 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 17 อัตรา
1.2.2 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 221 อัตรา
1.2.3 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย 155 อัตรา
1.2.4 คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย 7 อัตรา

2. คุณสมบัติผู้สมัคร

อ่านได้ในเอกสาร DOWNLOAD ประกาศรับสมัครสอบฯ

3. การสมัครสอบ

3.1 วิธีการสมัครและการชําระค่าสมัครสอบ

3.1.1 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ทางเว็บไซต์ job.rtaf.mi.th ตั้งแต่วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

3.1.2 ดําเนินการสมัครตามขั้นตอนที่กําหนด กรอกข้อมูลลงในใบสมัคร Online ด้วยตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน แล้วพิมพ์ใบชําระค่าสมัครลงในกระดาษ A4 สีขาว

3.1.3 นําใบชําระค่าสมัครไปชําระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชําระเงินทางระบบอินเทอร์เน็ตผ่าน KTB Online (ต้องเปิดบัญชีของธนาคารกรุงไทย) หรือชําระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย (ต้องเป็นบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย) ภายในเวลา 3 วันทําการ นับจากวันที่ส่ง ใบสมัคร Online ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครสอบได้ชําระค่าธรรมเนียมการสอบแล้วเท่านั้น

3.1.4 ค่าสมัครสอบอัตราเดียวกันทั่วประเทศ โดยเมื่อทําการชําระค่าสมัครแล้ว จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น จํานวน 400 บาท ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการสอบ 370 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต 30 บาท

3.1.5 เมื่อชําระค่าสมัครสอบแล้ว 3 วันทําการ นับจากวันที่ชําระค่าสมัคร สามารถตรวจสอบสถานะการชําระเงิน ทางระบบรับสมัคร Online ได้

3.1.6 สามารถทําการพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบลงในกระดาษ A4 สีขาว ที่ระบุหมายเลขประจําตัวผู้สอบ สถานที่สอบ และที่นั่งสอบ ได้ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ผู้สมัครสอบจะมีสิทธิ์ เข้าสอบก็ต่อเมื่อชําระค่าสมัครสอบ และคณะกรรมการออกเลขประจําตัวผู้สอบให้แล้วเท่านั้น

3.2 เงื่อนไขการสมัครสอบ

3.2.1 การสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต โดยถือว่าผู้สมัครสอบได้รับทราบและเข้าใจในประกาศรับสมัครรวมถึงผนวกท้ายประกาศ ต้องตรวจสอบตำแหน่งที่จะสมัครและรับรองตนว่ามีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดทุกประการ

3.2.3 ต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครออนไลน์ให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยตนเอง

3.2.3 ผู้สมัครสอบต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ของกองทัพอากาศ ตลอดจนประกาศของคณะกรรมการอย่างใกล้ชิด

3.2.4 ผู้สมัครสอบต้องใช้คุณวุฒิและสาขาตรงตามที่ประกาศรับสมัครเท่านั้น โดยไม่สามารถใช้คุณวุฒิที่สูงกว่ามาสมัครในคุณวุฒิที่ต่ำกว่าได้ และไม่รับคุณวุฒิเทียบเท่า เช่น ไม่สามารถนํา คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มาสมัครสอบในตําแหน่งที่รับเฉพาะคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นต้น

3.2.5 ผู้สมัครสอบที่เป็นข้าราชการ สังกัดกองทัพอากาศ สามารถสมัครสอบได้ ในตําแหน่งที่ระดับชั้นสูงกว่าเท่านั้น เช่น ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรสามารถสมัครสอบในตําแหน่ง ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรเท่านั้น เป็นต้น หากสมัครสอบในระดับเดียวกัน จะถือว่าผู้นั้นไม่มีสิทธิ์สอบตั้งแต่ต้น และจะไม่บรรจุเข้ารับรับราชการ หากผ่านการสอบคัดเลือก

3.2.6 ผู้สมัครสอบหนึ่งคนสามารถสมัครได้หลายตําแหน่ง แต่มีสิทธิ์สอบเพียง หนึ่งตําแหน่งเท่านั้น

3.2.7 ผู้สมัครสอบต้องรับรองเอกสารหลักฐานทุกฉบับที่นํามาแสดงต่อ คณะกรรมการในทุกขั้นตอนว่าเป็นเอกสารที่ทางราชการหรือสถานศึกษาออกให้จริง หากตรวจสอบแล้วปรากฏ ว่าเป็นเอกสารเท็จที่ทางราชการมิได้ออกให้จริงจะถูกดําเนินตามกฎหมาย

3.2.4 ผู้สมัครสอบที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร ไม่ว่าจะพบใน ขั้นตอนใด เช่น การสมัครสอบ การสอบคัดเลือกทุกขั้นตอน การประกาศผล การรายงานตัว เมื่อคณะกรรมการ ตรวจพบในขั้นตอนใด คณะกรรมการมีสิทธิ์ที่จะระงับการเข้าสอบคัดเลือก หรือการดําเนินการขั้นต่อไป หรือแม้จะ ส่งหลักฐานหรือสัญญาแล้วก็ตาม ให้ถือว่าผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้น ไม่มีสิทธิ์เข้ารับราชการหรือ หากมีคําสั่งบรรจุเข้ารับราชการแล้วก็สามารถยกเลิกการบรรจุเข้ารับราชการได้ โดยถือว่าค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือก ค่าที่พัก หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

ทั้งนี้ อ่านรายละเอียดทั้งหมดที่ : DOWNLOAD ประกาศรับสมัครสอบฯ

เว็บไซต์ : rtafrecruitment.thaijobjob.com

Facebook : RTAF Recruitment การรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ