Nnet Onet Vnet กองทัพอากาศ ทหาร นักเรียนจ่าอากาศ นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ แนะแนวการศึกษา

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัคร นร.ดุริยางค์ทหารอากาศ + นร.จ่าอากาศ พร้อมบรรจุรับราชการ

Home / ข่าวการศึกษา / กองทัพอากาศ เปิดรับสมัคร นร.ดุริยางค์ทหารอากาศ + นร.จ่าอากาศ พร้อมบรรจุรับราชการ

โอกาสดี ๆ มาถึงแล้ว สำหรับน้อง ๆ ที่มีความฝันอยากจะเป็นทหาร ในปีการศึกษา 2562 กองทัพอากาศได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ และโรงเรียนจ่าอากาศ (รับทั้งบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รับตรง กองทัพอากาศ ประจำปี 2562

นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี 2562 โดยมีระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือก ดังนี้

หลักสูตรการศึกษา

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ มีระยะเวลาการศึกษา 3 ปี ศึกษาวิชาการต่าง ๆ ตามหลักสูตร ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ได้แก่ วิชาดุริยางคศาสตร์ วิชาสามัญ และวิชาทหาร

2. ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศเทียบความรู้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาการดนตรี (ปวช.) และมีศักดิ์และสิทธิ์ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

3. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการยศจ่าอากาศตรี อัตราเงินเดือนและมีสิทธิ์อื่น ๆ ตามที่ทางราชการกำหนด

กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ปี 2562

** ย้ำเปิดรับสมัคร 3 ธ.ค. 61 – 27 ม.ค. 62

เว็บไซต์รับสมัครโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ : https://rtafband.thaijobjob.com

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า โดยมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในภาควิชาการไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีพื้นฐานความรู้ด้านวิชาดนตรีในภาควิชาทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นและสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้เป็นอย่างดี โดยผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบภาควิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีและข้อเขียน

2. เป็นเพศชาย และประเภทเครื่องดนตรีที่เปิดรับ ได้แก่ Flute/Piccolo, Oboe, Clarinet, Bassoon, Alto Saxophone, Tenor Saxophone, Trumpet, French Horn, Euphonium, Trombone, Tuba, Percussion, Electric Guitar, Electric Bass, Keyboard, Drum set, Violin, Viola และ Cello

3. มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 18 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

4. เป็นโสดและไม่เคยมีภรรยา ไม่ว่าจะถูกต้องตามกฏหมายหรือไม่ก็ตาม มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด (เกิดในประเทศไทย) แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร, นายตำรวจสัญญาบัตร หรือนายทหารชั้นประทวน, นายตำรวจชั้นประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้ (แต่ ณ วันที่สมัครต้องเปลี่ยนเป็นสัญชาติไทยแล้ว)

5. ไม่เป็นผู้อยู่ในสมณเพศ

6. เป็นผู้ไม่มีรอยสักใด ๆ ที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและต้องไม่เจาะหู

7. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการเนื่องจากกระทำความผิด

โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ

วิธีการสอบคัดเลือก

1. การสอบรอบแรก

  • สอบภาควิชาปฏิบัติเครื่องดนตรี (60 คะแนน)
  • สอบข้อเขียน (30 คะแนน)

2. การสอบรอบสอง

  • การทดสอบความถนัดและวิภาววิสัย (ผ่าน/ไม่ผ่าน)
  • การสอบพลศึกษา (ผ่าน/ไม่ผ่าน)
  • การสอบสัมภาษณ์ (10 คะแนน)

หลักฐานและเอกสารประกอบการรับสมัคร

1. ใบประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือใบรับรองคุณวุฒิซึ่งแสดงว่าสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือโรงเรียนที่กระทรวงศึกษารับรองวิทยฐานะ หรือเทียบเท่า

2. รูปถ่ายปัจจุบันของผู้สมัครขนาด 2*3 ซม. แสดงหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ติดกระดาษแข็ง ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 3 รูป

3. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของผู้สมัครและของบิดามารดา เพื่อแสดงสัญชาติของผู้สมัครและของบิดามารดา ผู้ให้กำเนิด ซึ่งคัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน หากผู้สมัครที่บิดามารดาที่มีนามสกุล หรือนามสกุลไม่ตรงกันกับในทะเบียนบ้าน และ/หรือ นามสกุลของบิดามารดา แสดงว่าน่าจะเป็นนามสกุลของชาวต่างประเทศ ต้องนำหลักฐานทางกระทรวงมหาดไทยรับรองการเป็นบิดามารดาและหรือผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดมาแสดงประกอบด้วย

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร (ถ้ามี)

5. สำเนาหลักฐานแสดงความสามารถทางดนตรีจากโรงเรียนหรือสถาบัน

6. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.๙) หรือใบแทน (ถ้ามี)

7. หลักฐานเพิ่มเติมเพื่อขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม (ทางราชการจะไม่รับพิจารณาผู้ที่นำมายื่นภายหลัง) ได้แก่

  • สำเนาหลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือลูกจ้างสังกัดกระทรวงกลาโหม
  • สำเนาหลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือลูกจ้างสังกัดกระทรวงกลาโหม
  • สำเนาหลักฐานการฝึกวิชาทหาร (รด.) ของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกระทรวงกลาโหม (เพิ่มให้ 3 ใน 100 ของคะแนนรวมทั้งสิ้น)

สิทธิ์ประโยชน์ที่ได้รับขณะเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

1. ได้รับจ่ายสิ่งของจากราชการตามอัตราจ่ายที่ทางราชการกำหนด

2. ได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ 96 บาท (เบี้ยเลี้ยงสนาม วันละ 120 บาท)

3. ได้รับเงินเดือนตามอัตราที่ทางราชการกำหนด

4. โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศประกอบเลี้ยงอาหารทุกวัน วันละ 3 มื้อ โดยใช้เงินเบี้ยเลี้ยงบางส่วนเป็นค่าอาหารส่วนที่เหลือนำฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ให้กับนักเรียน และส่งคืนให้เมื่อสำเร็จการศึกษาเพื่อใช้ระหว่างรอคำสั่งบรรจุเป็นข้าราชการต่อไป

ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร : คลิกที่นี่

โรงเรียนจ่าอากาศ กองทัพอากาศ

นักเรียนจ่าอากาศ

โรงเรียนจ่าอากาศ กองทัพอากาศ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนสังกัด กองทัพอากาศ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

กำหนดการรับสมัคร

1. สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ : http://www.atts.ac.th/

2. ทำการสอบวิชาการ ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อำเภอคลองหลวง จ.ปุทมธานี โดยจะมีการแจ้งห้องสอบและเวลาสอบ ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ : http://www.atts.ac.th/

จำนวนที่รับสมัคร

รวมทั้งสิ้น 443 นาย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

  • กลุ่มที่ 1 ประเภทบุคคลพลเรือน จำนวน 425 นาย เพื่อบรรจุเข้าศึกษาในเหล่าทหารจำนวน 7 เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารต้นหน (จำพวกควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน และจำพวกบังคับการบิน) เหล่าทหารอุตุนิยมวิทยา เหล่าทหารช่างอากาศ เหล่าทหารสื่อสาร เหล่าทหารสรรพาวุธ เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารสารวัตร
  • กลุ่มที่ 2 ประเภททหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ จำนวน 18 นาย เพื่อบรรจุเข้าศึกษาในเหล่าทหาร จำนวน 2 เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารสารวัตร

โรงเรียนจ่าอากาศ กองทัพอากาศ

คุณสมบัติของผู้สมัครทั้ง 2 กลุ่ม

1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไม่ต่ำกว่า 2.00

2. หรือ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศน.) เทียบเท่าคุณวุฒิการศึกษาตอนปลาย มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีผลการทดสอบการศึกษารายบุคคลตามสาระระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ระดับคะแนน “ผ่านหรือสูงกว่า” ทุกสาระ

3. หรือ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับคะแนน “ผ่านหรือสูงกว่า” ทุกวิชา/องค์ประกอบ

4. มีสัญชาติไทย และบิดารมารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวนซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดามิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

5. ประเภทบุคคลพลเรือน เป็นชายโสด อายุ 18-20 ปี (ผู้ที่เกิด 1 มกราคม 2542 ถึง 31 ธันวาคม 2544)

6. ประเภททหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ (เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจำการ) เป็นชายโสด อายุ 21-24 ปี (ผู้ที่เกิด 1 มกราคม 2538 ถึง 31 ธันวาคม 2541) ต้องมีระยะเวลาประจำการไม่น้อยกว่า 1 ปี ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ชั้นที่ 1 ไม่เกินวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ระหว่างรับราชการไม่เคยต้องโทษถึงขั้น “ขัง”

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

1. ในสมัครฉบับจริง (พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์)

2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร

3. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร หรือใบรับรองของสถานศึกษา ซึ่งแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตร

4. ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นทหารกองหนุน ในส่วนกองทัพอากาศ ต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา ระดับผู้บังคับกองพันขึ้นไป จำนวน 2 ฉบับ

ดูรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนจ่าอากาศทั้งหมด : คลิกที่นี่

เว็บไซต์ โรงเรียนจ่าอากาศ : http://www.atts.rtaf.mi.th/

ขอบคุณภาพจาก FB : โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศรับสมัครนักเรียนจ่าอากาศ

บทความที่น่าสนใจ