dek62 กองทัพบก ทหาร นักเรียนนายสิบทหารบก นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ แนะแนวการศึกษา

กองทัพบก เปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก + นายสิบเหล่าทหารราบ ปี 2562

Home / ข่าวการศึกษา / กองทัพบก เปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก + นายสิบเหล่าทหารราบ ปี 2562

แคมปัส-สตาร์ มีข่าวดีมาบอกค่ะ สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังรอประกาศรับสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2562 อยู่ ตอนนี้ได้เปิดรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2562 ซึ่งมีข้อน่ารู้ ดังต่อไปนี้

เปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก + นายสิบเหล่าทหารราบ

เนื่องจากกองทัพบกมีความประสงค์เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกและนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ตามหลักสูตรของกองทัพบก ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตรการเรียนการสอน มีรายละเอียดดังนี้

1. หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก จำนวนรับรวมทั้งสิ้น 1,980 นาย โดยแบ่งออกเป็นประเภทบุคคลต่าง ๆ ได้แก่ บุคคลพลเรือน จํานวน 1,188 นาย และทหารกองประจําการ จํานวน 792 นาย

2. หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ จำนวนรับรวมทั้งสิ้น 700 นาย

กำหนดการ + วิธีการสมัคร

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ : www.radd-atc.com ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 – วันที่ 25 มกราคม 2562 (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

เปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก + นายสิบเหล่าทหารราบ

ประเภทผู้สมัครทั้ง 2 หลักสูตร

 • บุคคลพลเรือน อายุ 18 ปี ถึง 22 ปีบริบูรณ์
 • ทหารกองประจำการใน สังกัดกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อายุไม่เกิน 24 ปี
 • พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี
 • อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี
 • ทหารกองหนุน เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษา สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ สายอาชีพหรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 • เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณะเพศก่อนสอบภาควิชาการ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมไม่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือหนีราชการ
 • มีสัญชาติไทย และบิดามารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
 • มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกายไม่มีแผลเป็นที่ดูน่าเกลียด ไม่เป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
 • ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน
 • ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรืออยู่ในระหว่างเป็นจําเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคําพิพากษาโทษจําคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท

เปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก + นายสิบเหล่าทหารราบ

การสอบคัดเลือก

สำหรับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อนักเรียนนายสิบทหารบกและนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ แบ่งออกเป็นดังต่อไปนี้

1. การสอบภาควิชาการ

 • หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ที่หมายเลขประจำตัวการเข้าสอบที่ขึ้นด้วยเลข 1 ทำการสอบในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก และมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
 • หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบกและนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ที่หมายเลขประจำตัวการเข้าสอบที่ขึ้นด้วยเลข 9 ทำการสอบในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก

2. การสอบรอบที่ 2 

 • การสอบรอบที่ 2 ครั้งที่ 1 การรับเอกสารผู้สอบผ่านภาควิชาการ, การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม, การสัมภาษณ์, การตรวจโรค ให้มารายงานตัวด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 5-8 และ 11-12 มีนาคม 2562 (ตามกลุ่ม ลำดับ วัน เวลา ที่กำหนดในประกาศฯ)
 • การสอบรอบที่ 2 ครั้งที่ 2 การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และการว่ายน้ำ ให้มารายงานตัวเข้ารับการทดสอบฯ ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2562 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก เขตดุสิต กรุงเทพฯ (ตามกลุ่ม ลำดับ วัน เวลา ที่กำหนดในประกาศฯ)

การประการผลการสอบ

 • ประการศผลสอบภาควิชาการ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศผลการสอบรอบสุดท้าย วันที่ 4 เมษายน 2562
 • การประกาศผลสอบ ทางอินเทอร์เน็ต ช่องทางเดียวคือ atc-rta.thaijobjob.com หรือ www.radd-atc.com

น้อง ๆ สามารถเข้ามาดูรายละเอียดการรับสมัครทั้งหมด : คลิกที่นี่

ขอบคุณภาพจาก FB : โรงเรียนนายสิบทหารบก

บทความที่น่าสนใจ