การออกแบบชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม

เส้นทางสู่การประกอบวิชาชีพ การออกแบบชุมชนเมือง สถาปัตยกรรม

Home / วาไรตี้ / เส้นทางสู่การประกอบวิชาชีพ การออกแบบชุมชนเมือง สถาปัตยกรรม

การประกอบวิชาชีพ การออกแบบชุมชนเมือง หากมองในแง่ขอบเขตการทำงานด้านวิชาชีพแล้ว มีมากมายหลายด้าน ซึ่งรวมไปถึงการเขียนแผนนโยบายสำหรับการพัฒนาโครงการออกแบบชุมชนเมือง การวางแผนการดำเนินการเพื่อศึกษาความเป็นไปได้โครงการและการประเมินผล

โดยยังรวมถึงการเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำและอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งแนวทางสำหรับการประกอบวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง จำเป็นจะต้องได้รับการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญในวิชาชีพ

การออกแบบชุมชนเมือง สถาปัตยกรรม

เส้นทางสู่การประกอบวิชาชีพ การออกแบบชุมชนเมือง สาขา สถาปัตยกรรม

โดยปกติผู้ที่จะประกอบอาชีพจะต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีใน สาขา สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ระดับประกาศนียบัตร (Diploma) ด้านการออกแบบชุมชนเมือง หรือศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในสาขาด้านการวางแผนเมือง

และภายหลังการศึกษาจะต้องสอบเพื่อขอรับใบรับรองประกอบวิชาชีพในสาขาการออกแบบชุมชนเมือง เพื่อประกอบอาชีพตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด โดยขั้นตอนของการเป็นนักออกแบบชุมชนเมือง มี 10 ขั้นตอน ประกอบด้วย

1. การประเมินผล (Assess)

ในเบื้องต้น ผู้ที่จะประกอบอาชีพจะต้องมีความสามารถและความถนัดที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนักออกแบบชุมชนเมือง ได้แก่ ทักษะทางด้านการวางผังและออกแบบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดกลุ่มอาคารและการแบ่งแยกประเภทตามรหัส (Codes Building)

ทักษะด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ทักษะความสามารถในการสื่อสารและการเขียน โดยเกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้นำประชาสังคม และทักษะการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องในงานวางผังและออกแบบชุมชนเมือง รวมถึง เช่น การใช้ระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการจัดทำแผนที่ฐานข้อมูล เป็นต้น

2. การรับรอง (Get)

การได้รับรองรับรองทางด้านปริญญา โดยเฉพาะสาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง ควรผ่านการเรียนรู้และศึกษาในรายวิชาที่ครอบคลุมในสาขาวิชาดังต่อไปนี้ตลอดหลักสูตร ได้แก่ การออกแบบสถาปัตยกรรม การผังเมือง ภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์ และภูมิสถาปัตยกรรม เป็นต้น

3. การตัดสินใจ (Decide)

การตัดสินใจในการเลือกประกอบวิชาชีพ โดยเฉพาะความเชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ ในสายงานออกแบบชุมชนเมืองนั้นมีหลากหลายแนวทาง ขึ้นอยู่กับความสนใจพิเศษเฉพาะด้าน โดยอาจารย์สามารถส่งเสริมให้นักศึกษามุ่งเน้นในสาขานั้น ๆ ตามความสนใจและเลือกประกอบอาชีพตามแนวทางนั้น ๆ

4. การเตรียมการ (Arrange)

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในระหว่างการศึกษา ในบริษัทที่ปรึกษาด้านการวางผังและออกแบบ ถือเป็นขั้นตอนแรกของการฝึกฝนเพื่อเรียนรู้ทักษะที่สำคัญสำหรับการออกแบบชุมชนเมืองจากการปฏิบัติการภาคสนาม

5. การพิจารณา (Consider)

การวางแผนเพื่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในสาขาการออกแบบชุมชนเมือง จะมีความสำคัญมากสำหรับความก้าวหน้าในการทำงานในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นตามตำแหน่งงานนั้น ๆ

เส้นทางสู่การประกอบวิชาชีพ การออกแบบชุมชนเมือง สาขา สถาปัตยกรรม

6. การเตรียมพร้อม (Become)

การเป็นนักออกแบบชุมชนเมือง จำเป็นต้องได้รับการทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้น โดยต้องผ่านการทำงานและเรียนรู้เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณสมบัติของการรับใบรับรองการประกอบวิชาชีพใน สาขา การออกแบบชุมชนเมือง โดยมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ถือเป็นการการันตีและสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ

7. การได้รับการยอมรับ (Recognize)

ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นจะต้องทำการทดสอบความรู้ความสามารถ โดยทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบวิชาชีพ เพื่อขอรับ ใบรับรองประกอบวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง โดยสถาบันรับรองวิชาชีพการวางแผนเมืองอเมริกา (AICP) และสามารถประกอบวิชาชีพนักออกแบบชุมชนเมืองได้

8. การสำรวจ (Explore)

การสำรวจตำแหน่งงานที่ต้องการ โดยสามารถสอบถามได้จากสมาคมวิชาชีพ ซึ่งอาจเป็นความต้องการที่ไม่ได้แจ้งอย่างเป็นทางการภายนอก ซึ่งตำแหน่งนักออกแบบชุมชนเมืองจะเป็นตำแหน่งที่รับรู้ภายในมากกว่า

9. การเรียกดู (Browse)

การสมัครตำแหน่งนักออกแบบชุมชนเมือง นั้นจำเป็นต้องใช้เทคนิคการเขียนประวัติให้มีความน่าสนใจ และบรรยายถึงคุณสมบัติที่โดดเด่นโดยเฉพาะ

10. การลงทะเบียน (Register)

การลงทะเบียนเพื่อสมัครงาน ถือเป็นเทคนิคที่ได้รับความนิยม โดยการลงทะเบียนหางานในตำแหน่งนั้น ๆ ซึ่งมีความสะดวกและสามารถเลือกงานได้ตรงตามความเหมาะสมกับงานมากขึ้น

โดยทั่วไปความต้องการเบื้องต้น สำหรับอาชีพนักออกแบบชุมชนเมือง จะต้องมีพื้นฐานปริญญาตรีใน สาขาสถาปัตยกรรม ,ภูมิสถาปัตยกรรม หรือการวางผังเมือง ซึ่งในระดับปริญญาตรีนั้นจะทำงานในระดับปฏิบัติการ

โดยปกติผู้ที่จบสาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง หลังผ่านประสบการณ์ทำงานมักจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ซึ่งอาจศึกษาต่อในสาขาวิชาอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง ได้แก่ สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม อสังหาริมทรัพย์ และนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม

ในขั้นต้น

นักออกแบบชุมชนเมืองจะต้องสอบเพื่อขอรับ ใบรับรองประกอบวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง จึงสามารถประกอบอาชีพได้

สำหรับการทำงานในระยะแรก

นักออกแบบชุมชนเมืองจะทำงานในบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ด้านการวางผังและออกแบบเมือง บริษัททางด้านอสังหาริมทรัพย์ หรือการทำงานภาครัฐ ในเทศบาลนครหรือเทศบาลเมือง (ขนาดใหญ่)

รายได้ของนักออกแบบชุมชนเมือง

จะถูกจัดหมวดหมู่เดียวกันกับนักผังเมือง (Urban Planner) ซึ่งในต่างประเทศรายได้โดยเฉลี่ยอยู่ประมาณ 2,310,700 บาทต่อปี

สำหรับประเทศไทย

อัตราเงินเดือนพื้นฐานในกลุ่มวิชาชีพสถาปัตยกรรม อยู่ที่ 24,500 – 32,800 บาท ต่อเดือน ในระดับปริญญาตรีที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ 5-10 ปี

และสำหรับปริญญาโทขึ้นอยู่กับประสบการณ์ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 31,100 – 41,200 บาทต่อเดือน

ที่มา : หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ณ ปี พ.ศ.2546

เส้นทางสู่การประกอบวิชาชีพ การออกแบบชุมชนเมือง สาขา สถาปัตยกรรม

เขียนโดย ผศ.ศิวพงศ์ ทองเจือ
ราคาเล่มละ 300 บาท

ติดต่อสั่งซื้อได้โดยตรง
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขาทั่วประเทศ

บทความอื่น ๆ