Soft Skills การผลิตสื่อ

KKU Production House บริการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เต็มรูปแบบ

Home / วาไรตี้ / KKU Production House บริการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เต็มรูปแบบ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเปิด KKU Production House โดยศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ให้บริการสถานที่พร้อมอุปกรณ์ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน และสนับสนุนกิจกรรมของส่วนงาน หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ผศ.ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณบดีจากคณะต่าง ๆ และบุคลากรเครือข่ายผลิตสื่อดิจิทัล เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ชั้น 7 อาคาร ศูนย์สารสนเทศ

KKU Production House

บริการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวในพิธีเปิด KKU Production House ว่า Production house จะเป็นหนึ่งในกลไกของการขับเคลื่อนให้เกิด Education Transformation คือจะเป็นส่วนที่จะสนับสนุนและรองรับการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ซึ่งต้องเป็นสื่อที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อ Learning Style ของผู้เรียนซึ่งมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่ผู้ที่จบมัธยม 6 เท่านั้นที่เป็นผู้เรียน หากแต่ขยายขอบเขตช่วงอายุอย่างไม่จำกัด

Production house ที่มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนและผลักดันให้เกิดขึ้นนี้ หวังให้เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง ที่อาจารย์และนักศึกษาสามารถมาใช้เพื่อผลิตสื่อการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ ในการเรียนรู้ผ่านสื่อใหม่ ๆ ได้ ซึ่งเป้าหมายสูงสุดของ Production house ไม่ใช่เป็นแต่เพียงการมีสื่อการเรียนรู้ที่คุณภาพเท่านั้นแต่เป็นการสร้างแรงกระเพื่อมในการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ที่อนุญาตให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ตามความสนใจ และอนุญาตให้ผู้สอนจัดการสอนได้ตามความเชี่ยวชาญของตนเอง ผ่านสื่อและเทคโนโลยีใหม่ “KKU Production House” จึงเป็นการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อ Learning Style ของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน

ผศ.ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล กล่าวถึงการบริการ KKU Production House ว่า รูปแบบการศึกษาในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากเดิมที่มีการจัดการเรียนในห้องเรียนเป็นหลักได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นแบบผสมการเรียนออนไซต์ร่วมกับการเรียนออนไลน์ และมีการนำระบบการจัดการเรียนการสอนด้วยแพลตฟอร์มต่าง ๆ ซึ่งมีแพลตฟอร์มให้บริการให้แก่สถานศึกษา ทั้งในรูปแบบฟรีและจัดเก็บค่าบริการ และแพลตฟอร์มที่สถานศึกษาได้ทำการพัฒนาขึ้นมา เพื่อให้บริการแก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้มีการกำหนดการจัดตั้ง KKU Production House ในแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563-2566 โดยมีศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนฝ่ายดิจิทัล เป็นหน่วยงานที่ดูแลในการจัดทำสถานที่ KKU Production House ที่เป็นสถานที่ให้บริการผลิตสื่อการเรียนการสอน ให้แก่อาจารย์และนักศึกษา 3 รูปแบบ คือ Self-Service Studio, Mini Studio และ Main Studio พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากรในด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนออนไลน์ (Online learning production house)

ด้านผศ.ดร. อนุชา โสมาบุตร รักษาการผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายและความสำคัญของ KKU Production House ว่า กลุ่มเป้าหมายกลุ่มแรก คืออาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ที่ต้องการทำ Content หรือเนื้อหา ให้เข้ากับ Learning Style ของผู้เรียน

ซึ่งไม่ใช่แค่การผลิตสื่อวิดีโอเท่านั้น KKU Production House ให้บริการทั้งสื่อ Interactive Content ไม่ว่าจะเป็น E-book หรือ Interactive Book รวมไปถึง Interactive Video ในรูปแบบต่าง ๆ ก็สามารถทำได้ กลุ่มที่ 2 กลุ่มของนักศึกษา เนื่องจากนักศึกษาทุกวันนี้จะต้องเจอกับสื่อใหม่ คือสื่อดิจิทัล ดังนั้นทักษะทางด้านดิจิตอลเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็น Soft Skills ที่นักศึกษาต้องสามารถทำได้ เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนจึงต้องมีการเปลี่ยน Skill Sets เช่นกัน

หากนักศึกษาไม่ได้ถูกฝึกหรือไม่มีประสบการณ์ในด้านนี้ เมื่อเข้าสู่การทำงานจริงนักศึกษาอาจจะต้องเรียนรู้ใหม่ทั้งหมด ดังนั้นจะทำอย่างไร ให้นักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ สามารถพร้อมที่จะทำงานได้ทันทีหลังจากจบการศึกษา นั่นคือ เราต้องสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษาในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ เพราะฉะนั้น KKU Production House จะเป็นอีกหนึ่ง Ecology ที่ให้นักศึกษาสามารถใช้งานเพื่อสร้างประสบการณ์ได้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาที่เกี่ยวข้อง ในการทำคอนเทนต์ต่าง ๆ โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาตลอดกระบวนการ ก่อน และหลังการผลิต Content กล่าวคือ สำหรับอาจารย์และบุคลากรจะเน้นการผลิตสื่อที่หลากหลาย และสำหรับนักศึกษาเน้นการสร้างประสบการณ์การทำงาน ให้นักศึกษาพร้อมที่จะทำงานทันทีหลังจากจบการศึกษา

การใช้บริการ

สำหรับขั้นตอนการจองห้อง สามารถทำได้โดยเข้าไปที่ ltic.kku.ac.th/booking/login

1.เข้าสู่ระบบด้วย KKU LOGIN
2. อ่านหลักเกณฑ์การใช้ห้อง
3. เลือกห้อง วัน-เวลา ที่ต้องการ
4. เมื่อจองเสร็จสิ้น ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการจอง (รอเจ้าหน้าที่อนุมัติ)
5. เมื่อเจ้าหน้าที่อนุมัติแล้วจะได้รับอีเมลยืนยันการจองภายใน 1-2 วัน

ผศ.ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล

ผศ.ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล

บทความแนะนำ