dpu พิธีประสาทปริญญาบัตร ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ รับปริญญา

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ มีพิธีรับปริญญา 24-25 ก.พ. 61 (ผู้สำเร็จการศึกษา 3,499 คน) DPU

Home / วาไรตี้ / ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ มีพิธีรับปริญญา 24-25 ก.พ. 61 (ผู้สำเร็จการศึกษา 3,499 คน) DPU

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 9 มหาบัณฑิต รุ่นที่ 31 ประกาศนียบัตรบัณฑิต รุ่นที่ 5 และ บัณฑิต รุ่นที่ 45

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ มีพิธีรับปริญญา 24-25 ก.พ. 61

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

ในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 3,499 แบ่งเป็น ระดับปริญญาเอก จำนวน 44 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 707 คน ระดับประกาศนียบัตร จำนวน 106 คน และระดับปริญญาตรี จำนวน 2,642 คน โดยมี รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นประธานในการมอบปริญญาบัตร

โดยพิธีประสาทปริญญาบัตรจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

บทความแนะนำ