สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สีชุดครุย

สีชุดครุย แต่ละคณะ ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Home / วาไรตี้ / สีชุดครุย แต่ละคณะ ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

พาไปชมภาพสีของชุดครุยแต่ละคณะของ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สถาบันอุดมศึกษาที่ที่เน้นสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งในเชิงวิชาการและสามารถปฏิบัติงาน น้องๆ ที่ได้เข้าศึกษาต่อที่นี่จะได้เรียนทฤษฎีควบคู่กับการเรียนปฏิบัติ หรือฝึกงานที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนนั้นอย่างจริงจัง วันนี้แคมปัส-สตาร์ มีภาพของสีชุดครุยแต่ละคณะของที่สภาบันนี้มาให้ชมกันค่ะ

สีชุดครุย แต่ละคณะ ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คณะบริหารธุรกิจ สีชุดครุยสีฟ้า

คณะบริหารธุรกิจ ปัจจุบันเปิดสอน 3 ระดับ ดังต่อไปนี้

ระดับปริญญาตรี สาขาที่เปิดสอนมีดังต่อไปนี้

 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade Business Management)
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade Business Management : International program)

ระดับปริญญาโท สาขาที่เปิดสอนมีดังต่อไปนี้

 • คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ Modern Trade Business Management (MBA – MTM)

ระดับปริญญาเอก สาขาที่เปิดสอนมีดังต่อไปนี้

 • วิทยาลัยนานาชาติ
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ชุดครุยสีแดง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับปริญญาตรี สาขาที่เปิดสอนมีดังต่อไปนี้

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ (Automotive Manufacturing Engineering)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation Engineering)

ระดับปริญญาโท สาขาที่เปิดสอนมีดังต่อไปนี้

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Master of Science Program in Information Technology (MBA-MSIT)

คณะศิลปศาสตร์ ชุดครุยสีชมพู

คณะศิลปศาสตร์ ระดับปริญญาตรี สาขาที่เปิดสอนมีดังต่อไปนี้

 • สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (Business Chinese)
 • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (Business Japanese)
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (Communicative English for Business)

คณะนิเทศศาสตร์ ชุดครุยสีน้ำเงิน

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาที่เปิดสอนมีดังต่อไปนี้

 • วิชาเอกการสื่อสารองค์กรและแบรนด์ (Corporate and Brand Communication)
 • วิชาเอกวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ (Convergent Journalism)

คณะวิทยาการจัดการ ชุดครุยสีส้ม

คณะวิทยาการจัดการ สาขาที่เปิดสอนมีดังต่อไปนี้

 • สาขาวิชาการจัดการอาคารและอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate and Facility Management)
 • สาขาวิชาการบริหารคนและองค์การ (People and Organization Management)
 • สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเทื่ยว (Hotel and Tourism Management) – English Program
 • สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเทื่ยว (English Program)
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (Aviation Business Management)

คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร ชุดครุยสีเหลือง

คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สาขาที่เปิดสอนมีดังต่อไปนี้

 • สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร (Innovative Agricultural Management)

 คณะการจัดการธุรกิจอาหาร ชุดครุยสีเขียว

คณะการจัดการธุรกิจอาหาร  สาขาที่เปิดสอนมีดังต่อไปนี้

 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร (Food Business Management)
 • สาขาการจัดการธุรกิจภัตตาคาร (Restaurant Business Management

นอกจากนี้ยังมี

คณะศึกษาศาสตร์ ชุดครุยสีม่วง  สาขาที่เปิดสอนมีดังต่อไปนี้

 • สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร 5 ปี) (Teaching Chinese Language)
 • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) (English Language Teaching)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ชุดครุยสีเขียวใบบัว สาขาที่เปิดสอนมีดังต่อไปนี้

 • สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม (Farm Technology Management) ) – English Program
 • สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร (Food Processing Technology Management) – English Program

คณะการจัดการโลจิสติกส์และคมนาคมขนส่ง ชุดครุยสีเทา สาขาที่เปิดสอนมีดังต่อไปนี้

 • วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain Management)
 • วิชาเอกการจัดการการคมนาคมขนส่ง (Transportation Management)
 • วิชาเอกการจัดการสถานีและพื้นที่ (Terminal and Estate Management)

เรียนทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนจ์

นอกจากมีการสอนคณะสาขาต่างๆ ที่สถาบันแล้ว เพื่อเป็นการตอบสนองการเรียนใกล้ภูมิลำเนาของนักศึกษาเอง ทางสถาบันฯ จึงได้เปิดการเรียนการสอนในหน่วยการเรียนทางไกล ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนจ์ โดยรับส่งสัญญาณแบบเรียลไทม์ จากห้องเรียนในกรุงเทพมหานครด้วย

เกร็ดความรู้เพิ่มเติม

ภาพดอกบัวมงคล

สัญลักษณ์ประจำสถาบัน: ช่อมะกอก โล่ และ ริบบิ้น ตราประจำสถาบัน  หมายถึง ความมีชัยเหนือสิ่งอื่นใด และ มงกุฎ หมายถึง การศึกษาแสดงถึงความสำเร็จสูงสุด และยิ่งใหญ่
สีประจำสถาบัน สีเขียว/สีทอง โดยสีเขียวหมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความงอกงาม ความสมบูรณ์ และ สีเหลืองทองหมายถึง ความเป็นเลิศทางวิชาการและถึงพร้อมด้วยคุณธรรม
ดอกไม้ประจำสถาบัน ดอกบัวมังคลอุบล ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของความเพียรพยายาม ความอดทน และ ความสำเร็จอันงดงาม

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซตของาสถาบันฯ >> https://www.pim.ac.th/