ภาพบรรยากาศ มหาลัยน่าเรียน

ภาพบรรยากาศ ห้องเรียน อาคารต่างๆ มหาวิทยาลัยนครพนม – NPU

Home / มุมต่างๆ มหาวิทยาลัย / ภาพบรรยากาศ ห้องเรียน อาคารต่างๆ มหาวิทยาลัยนครพนม – NPU

มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ลำดับที่ 78 ในประเทศไทย เกิดจากการหลอมรวมสถานศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนมฯ พ.ศ. 2548 จึงมีผลให้มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับการยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยนครพนม” ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2548

ภาพบรรยากาศ ห้องเรียน อาคารต่างๆ มหาวิทยาลัยนครพนม

โดยขณะนี้ทาง ม.นครพนม ตั้งเป้าที่จะดึงนักศึกษาต่างชาติ เช่น ลาว เวียดนาม และจีน เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น 30 % (เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ) เพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางการศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มีโครงการหลาย ๆ โครงการ เช่น การเพาะเลี้ยงโคขุนคุณภาพ เพื่อที่จะส่งออกไปยังจีน และเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ให้ความรู้ด้านงานบริการวิชาการแกเกษตรกร

นอกจากนี้ยังมีโครงการปลูกกัญชง-กัญชา โดยได้ลงนาม MOU กับบริษัท เบ็ตเตอร์ เม็ด (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อพัฒนาสายพันธุ์กัญชงและกัญชา รวมทั้งการแปรรูปเพื่อมาใช้ทางการแพทย์ และใช้ทางอุตสาหกรรมพาณิชย์ และส่งออกตามกรอบที่กฎหมายอนุญาตให้ดำเนินการได้ และอีกโครงการคือการก่อสร้างสนามกีฬา “NPU Sport Complex” (วางศิลาฤกษ์ไปเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา) ซึ่งบรรจุคนได้ 16,000 ที่นั่ง เรียกว่าเป็นสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รองรับการเติบโตทางด้านเศษรฐกิจของจังหวัดด้วย

สีประจำมหาวิทยาลัย – ดอกไม้ – พระพุทธรูป

สีประจำมหาวิทยาลัยนครพนม สีเหลืองทอง ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ ดอกกันเกรา พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย : พระพุทธพิทยมงคล

มหาวิทยาลัยนครพนม

ส่วนด้านการศึกษา ล่าสุด เมื่อช่วงเดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ด้วย

ซึ่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีผลการประเมินดังนี้

1. ระดับสถาบัน คุณภาพการดำเนินงานระดับดี (4.34)
2. ภาพรวมหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกหลักสูตร คุณภาพอยู่ในระดับดี (3.30)
3. ภาพรวมระดับคณะ/วิทยาลัย

3.1 ระดับอุดมศึกษา คุณภาพการดำเนินงานระดับดี (3.83)
3.2 ระดับอาชีวศึกษา คุณภาพอยู่ในระดับดี (4.43)
3.3 ระดับปฐมวัย คุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม (4.90)
3.4 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม (4.88)
3.5 ผลการประเมินคุณภาพระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน คุณภาพอยู่ในระดับดี (3.75)

หลักสูตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนการเผยแพร่ เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Thai Qualification Register) ในปีการศึกษา 2561 – 2565 มี 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานและได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ มีจำนวน 8 หลักสูตร คือ

1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง 4) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 5) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 6) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 7) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 8) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ สามารถยืนยันได้ว่ามหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมที่จะผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีความรู้ ทักษะ อดทน สู้งาน มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถปรับตัวตอบสนองต่อบริบทความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านคณาจารย์และนักวิจัยสามารถผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ อีกทั้งยังผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนทุกระดับและมีการบริการทางวิชาการให้แก่ชุมชนพหุวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาคและประเทศ เพื่อตอบโจทย์วิสัยทัศน์ที่จะเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรมชั้นนำแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง” อย่างแท้จริง

พอจะรู้จักมหาลัยไปบ้างแล้วคร่าว ๆ มาชมภาพบรรยากาศภายในกันดีกว่าค่ะ

รวมภาพบรรยากาศภายในมหาลัย

ภาพบรรยากาศในห้องเรียน

มีสตูดิโอให้เรียนรู้การถ่ายทำ การเป็ยพิธีกรดำเนินรายการ เกี่ยวกับการเรียนด้านนิเทศศาสตร์

ฝึกว่าความกันในบรรยากาศแบบสมจริง

วัฒนธรรมอันงดงาม ฟ้อนรำ

เรียนวิศวะก็ได้ลงมือปฏิบัติทำจริง

ใครชอบการวาดภาพก็มีสาขาให้เลือกเรียนนะ

เกษตรกรรม เลี้ยงไก่ เลี้ยงสัตว์ ได้ลงมือทำจริงๆ  อีกแล้วนะทุกคน

เลี้ยงไก่ จบออกไปก็ประกอบอาชีพได้เลย

ปลูกผัก

เรียนพยาบาล

เป็นกุ๊ก เป็นเชฟ ลงมือทำอาหารกันได้เลย

อยากเป็นบาร์เทนเดอร์ก็มีอุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือพร้อม

รวมภาพทั้งหมด

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
เลขที่ 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

โทรศัพท์ 0 4253 2477-8 e-mail : pr_npu@npu.ac.th

ที่มา : มหาวิทยาลัยนครพนม: Nakhon Phanom University

บทความแนะนำ