มหาวิทยาลัยบูรพา

Burapha University

Home / academy / มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา ประวัติ มหาวิทยาลัยบูรพาพัฒนามาจาก “วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน” เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน” เมื่อวันที่… See More

มหาวิทยาลัยบูรพา

ประวัติ
มหาวิทยาลัยบูรพาพัฒนามาจาก “วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน” เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน” เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 ยกฐานะขึ้นเป็น “มหาวิทยาลัยบูรพา” เมี่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 และเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2551

ก้าวแรก : วิทยาลัยการศึกษา บางแสน (พ.ศ.2498-2517)
ปี พ.ศ. 2492 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงขึ้นที่ซอยประสานมิตรอำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร ต่อมาในปี พ.ศ. 2497 ได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา ชื่อว่า “วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร” ในปี พ.ศ. 2498 ได้ขยายวิทยาเขตออกไปอีก 2 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน  ตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนคร  และวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 ฯพณฯ มังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดวิทยาลัยวิชาการ บางแสน และวางศิลาฤกษ์อาคารอำนวยการซึ่งเป็นอาคารหลังแรกของวิทยาลัย โดยวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าศึกษา และมีนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกเป็นรุ่นแรกจำนวน 41 คน ในปี พ.ศ. 2499 ได้รับโอนโรงเรียนพิบูลบำเพ็ญ จากกรมสามัญศึกษา เพื่อปรับปรุงเป็นโรงเรียนสาธิตของวิทยาลัย โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ” วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน และในปี พ.ศ. 2501 เป็นปีแรกที่มีผู้สำเร็จการศึกษารุ่นแรกจำนวน 35 คน

มหาวิทยาลัยบูรพา

ก้าวต่อมา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน (พ.ศ. 2517 – 2533)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ได้รับการยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโอนสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการมาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน จึงมีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน

มหาวิทยาลัยได้พัฒนาวิชาการก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2531 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ยกฐานะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน เป็นมหาวิทยาลัยใหม่ และเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.  2533 จึงได้มีประกาศยกฐานะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิยาเขตบางแสน เป็นมหาวิทยาลัยบูรพา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2533 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 107 ตอนที่ 131

ก้าวต่อมา : มหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ. 2533 – ปัจจุบัน)
มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านกายภาพ บุคลากร และการพัฒนาระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพิ่มขึ้นและมีการขยายงานโดยในปี พ.ศ. 2539 ได้จัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศ  จันทบุรี และในปี พ.ศ. 2540 ได้จัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศ สระแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจุบันมหาวิทยาลัยบูรพาได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ  ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการ มีฐานะเป็นนิติบุคคล  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ.  2550  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 125 ตอนที่ 5 ก เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2551 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2551

ปรัชญาประจำมหาวิทยาลัย
สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้นำสังคม

คำขวัญประจำมหาวิทยาลัย
สุโข ปญฺญา ปฏิลาโภ. แปลว่า ความได้ปัญญา ให้เกิดสุข

ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา มี 2 แบบ ดังนี้

ตรามหาวิทยาลัยบูรพา แบบที่ 1

แบบที่ 1 เป็นวงกลมซ้อนกันสองวง วงกลมในมีรูปเลขไทย “๙” อยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยกนกเปลวเพลิง ด้านบนมีรัศมีประกอบแปดแฉก ด้านล่างของเลข 9 เป็นเส้นโค้งสามเส้น วงกลมนอกเบื้องบนมีคำว่า “สุโข ปญฺญา ปฏิลาโภ” เบื้อล่างมีคำว่า “มหาวิทยาลัยบูรพา”

ตรามหาวิทยาลัยบูรพา แบบที่ 2

แบบที่ 2 เป็นวงกลมซ้อนกันสองวง วงกลมในมีรูปเลขไทย “๙” อยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยกนกเปลวเพลิง ด้านบนมีรัศมีประกอบแปดแฉก ด้านล่างของเลข 9 เป็นเส้นโค้งสามเส้น วงกลมนอกเบื้องบนมีคำว่า “มหาวิทยาลัยบูรพา”   เบื้องล่างมีคำว่า “BURAPHA UNIVERSITY” ความหมายของ ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา มีดังนี้
1. ตราเป็นรูปทรงกลม ล้อมรอบด้วยชื่อมหาวิทยาลัย และพุทธศาสนสุภาษิตประจำมหาวิทยาลัยว่า “สุโข ปญฺญาปฏิลาโภ” มีความหมายว่า ความได้ปัญญาทำให้เกิดสุข
2. ตรงกลางเป็นรูปเลขไทย “๙” หมายถึง รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน
3. มีกนกเปลวเพลิงล้อมรอบ หมายถึง ความรุ่งโรจน์และรุ่งเรือง
4. รัศมีประกอบมี 8 แฉก หมายถึง จังหวัดในภาคตะวันออก 8 จังหวัด และฐานเดิมทั้ง 8 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. ด้านล่างเป็นเส้นโค้ง หมายถึง ความเคลื่อนไหวและการพัฒนาไม่มีที่สิ้นสุด

สีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีเทา – ทอง
สีเทา เป็นสีของสมอง  หมายถึง ความเจริญทางสติปัญญา
สีทอง หมายถึง คุณธรรม
ดังนั้น สีเทา-ทอง หมายถึง บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้กอปร ด้วยสติปัญญา และมีคุณธรรม

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ ต้นมะพร้าว

เพลงมหาวิทยาลัย ได้แก่
– มาร์ชมหาวิทยาลัยบูรพา
– เกียรติ “บูรพา”ยืนยงนิรันดร์
– เพชรบูรพา
– ราตรีเทาทอง
– คืนสู่เหย้าเทาทอง
– ความหลังที่บางแสน
– ตะลุงบูรพา
– ดนตรีบรรเลงมาร์ชมหาวิทยาลัยบูรพา
– มาร์ชเทาทอง
– บูรพาสามัคคี
– ผองเราเทาทอง
– สายใยบูรพา
– บัณฑิตบูรพา
– ศักดิ์ศรีบูรพา
– คลื่นสั่งฝั่ง
– สู่บางแสน ณ แดนฝัน

ที่ตั้ง และวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยบูรพา แบ่งออกได้ 3 สถานที่ ดังนี้
มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี มีเนื้อที่ 647 ไร่ 35 ตารางวา โทร. 0-3810-2222 (อัตโนมัติ) โทรสาร 0-3839-0353 , 0-3839-0351
เว็บไซต์ http://www.buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ตั้งอยู่ เลขที่ 57 ม. 1 ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 โทร. 0-3931-0000 โทรสาร 0-3931-0128
เว็บไซต์ http://www.chanthaburi.buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ที่ตั้ง 254  หมู่ 4  ตำบลวัฒนานคร   อำเภอวัฒนานคร   จังหวัดสระแก้ว   27160 โทร. 0-3726-1560 โทรสาร 0-3726-1801
เว็บไซต์ http://www.sakaeo.buu.ac.th

มหาวิทยาลัยบูรพา : Burapha University
ชื่อย่อ : มบ. / BUU
สถาปนา : 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 (วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน) และ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 (มหาวิทยาลัยบูรพา)
ประเภท : สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
เว็บไซต์ : www.buu.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/buu.ac.th

ที่มา วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ http://www.buu.ac.th/th/index.php?link=aboutbuu.php

See Less