TCAS ผู้พิการ เรียนต่อมหาวิทยาลัย แนะแนวการศึกษา

ผู้ที่มีความบกพร่องด้านร่างกาย เรียนต่อที่ไหนได้บ้าง? – มหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร

Home / ข่าวการศึกษา / ผู้ที่มีความบกพร่องด้านร่างกาย เรียนต่อที่ไหนได้บ้าง? – มหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร

แคมปัส-สตาร์ เชื่อว่าการได้เข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา เป็นอีกหนึ่งความฝันของน้อง ๆ หลายคน เช่นเดียวกับน้อง ๆ นักเรียนผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือผู้พิการ ที่พวกเขาก็มีความฝันอยากจะเรียนต่อคณะ/สาขาวิชา และได้เข้าทำงานในสาขาวิชาที่ตนเองเรียนจบมา

ผู้ที่มีความบกพร่องด้านร่างกาย เรียนต่อที่ไหนได้บ้าง?

แต่ก็ยังมีน้อง ๆ ผู้พิการหลายคน ที่ไม่รู้ว่าตนเอสามารถเข้าเรียนต่อในคณะ/สาขาวิชา และมหาวิทยาลัยแห่งไหนได้บ้าง ดังนั้นในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ จึงได้รวบรวมรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัครนักศึกษาผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือผู้พิการให้สามารถเข้าศึกษาต่อได้ พร้อมทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการอีกด้วย จะมีที่ไหนบ้าง ตามมาดูรายละเอียดกันได้เลย

ผู้ที่มีความบกพร่องด้านร่างกาย เรียนต่อที่ไหนได้บ้าง?

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • เปิดรับสมัครรอบปกติของมหาวิทยาลัย
 • โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ

สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาผู้พิการ

 • หนังสืออักษรเบรลล์
 • เครื่องสแกนไฟล์
 • โปรแกรมอ่านเสียง
 • ทางลาด (บางคณะ)

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : www.chula.ac.th

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • เปิดรับสมัครรอบปกติของมหาวิทยาลัย
 • โครงการรับนักศึกษาพิการ
 • ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ

สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาผู้พิการ

 • โปรแกรมอ่าน (ไทย – อังกฤษ)
 • บริการทำอักษรเบรลล์
 • บริการขยายตัวอักษร
 • การช่วยเหลือการสอบ สถานที่จัดสอบ
 • ห้องสมุดอักษรเบรลล์ ห้องสมุดเสียง
 • บริการยืม – คืนหนังสือผ่าน internet
 • บริการยืมเทปบันทึกเสียง เครื่อง FM ได้
 • ทุนการศึกษา ทุนจ้างนักศึกษาทำงาน
 • การให้คำปรึกษาทุกด้าน
 • อำนวยความสะดวกการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : www.tu.ac.th

มหาวิทยาลัยมหิดล

 • เปิดรับสมัครรอบปกติของมหาวิทยาลัย
 • โครงการรับนักศึกษาพิการ
 • หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ

สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาผู้พิการ

 • การอำนวยความสะดวกในการสอบ
 • บริการผลิตสื่อการเรียนการสอน
 • เอกสารอักษรเบรลล์ สื่อภาพนูน เอกสารขยาย
 • ล่ามภาษามือ
 • ผู้ช่วยจดคำบรรยาย
 • อาสาสมัคร
 • การให้คำปรึกษาด้านต่าง ๆ

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : https://mahidol.ac.th/

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • เปิดรับสมัครรอบปกติของมหาวิทยาลัย
 • โครงการผู้พิการ
 • ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ

สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาผู้พิการ

 • เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์
 • หูฟังให้ยืม
 • เครื่องขยายเสียง
 • หนังสือเสียง
 • คอมพิวเตอร์ , เครื่องปริ้นท์

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : www.swu.ac.th

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • เปิดรับสมัครรอบปกติของหาวิทยาลัย
 • โครงการรับนักศึกษาพิการ
 • ศูนย์บริการนักศึกษาคนพิการ

สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาผู้พิการ

 • บริการสอนเสริม
 • เงินสนับสนุนการศึกษา
 • บริการยืมเครื่อง MP3
 • บริการหอพักเอื้ออำนวยต่อนักศึกษาพิการ
 • บริการวางแผนลงทะเบียน เพิกถอนรายวิชา
 • ประสานงานเรื่องสอบ
 • ทางลาด ห้องน้ำคนพิการ ที่จอดรถคนพิการ ราวจับ
 • บริการยืมเมาส์แบบพิเศษ ยืมกล้องวิดิทัศน์
 • เก้าอี้รถเข็น เครื่องช่วยเดิน เอ้าอี้อาบน้ำ ไม้ค้ำยืน โต๊ะปรับระดับ
 • ล่ามภาษามือ
 • บริการคอมพิวเตอร์โปรแกรม JAWS , ZOOM TEXT
 • บริการพิมพ์เอกสาร พร้อมแปลงเป็นอักษรเบรลล์
 • หนังสือเสียง MP3 และระบบเดซี่
 • ผลิตสื่อภาพนูน
 • การซ่อมบำรุงเครื่องช่วยฟัง
 • บริการเข้ารับการตรวจการได้ยิน
 • บริการนำทาง
 • บริการอ่านข้อสอบ

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : www.cmu.ac.th

ผู้ที่มีความบกพร่องด้านร่างกาย เรียนต่อที่ไหนได้บ้าง?

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • เปิดรับสมัครรอบปกติของมหาวิทยาลัย
 • โครงการรับนักเรียนผู้พิการ โดยวิธีพิเศษ
 • ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ

สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาผู้พิการ

 • บริการสื่ออักษรเบรลล์
 • บริการสื่อหนังสือเสียง
 • โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • ทางลาด
 • การให้คำแนะนำและปรึกษาด้านต่างๆ
 • อาสาสมัครอ่านหนังสือเสียง

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : https://eng.kku.ac.th/

มหาวิทยาลัยบูรพา

 • เปิดรับสมัครรอบปกติของมหาวิทยาลัย
 • โครงการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
 • ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ

สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาผู้พิการ

 • โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับคนตาบอดหรือสายตาเลือนราง
 • เอกสารขยายตัวอักษร
 • บริการจัดทำเอกสารอักษรเบรลล์
 • บริการผลิตหนังสือระบบเดซี่
 • กิจกรรมสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวสำหรับนิสิตตาบอด
 • บริการให้คำแนะนำการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา
 • เครื่องบันทึกเสียงชนิดพกพา อุปกรณ์การเขียนอักษรเบลล์ อุปกรณ์ช่วยในการพิมพ์และเขียน
 • ทางลาด ราวจับ ห้องน้ำ ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ
 • บริการสอนเสริม
 • อาสาสมัครช่วยเหลือ

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : www.buu.ac.th

มหาวิทยาลัยพะเยา

 • เปิดรับสมัครรอบปกติของมหาวิทยาลัย
 • ศูนย์บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ

สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาผู้พิการ

 • หนังสือเสียง หนังสืออักษรเบรลล์
 • วิดีทัศน์ภาษามือ
 • บริการขยายตัวอักษร
 • ยืมเครื่องเสียงเดซี่ / เครื่องบันทึกเสียง
 • โปรแกรม JAWS, ZOOM TEXT
 • บริการอ่านหนังสือ อัดเสียงลงแผ่น CD
 • การจัดสถานที่สอบ และดำเนินการสอบให้
 • ทางลาด ราวจับ รถวีลแชร์
 • การจัดหาผู้ช่วยนิสิต
 • โปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่านหนังสือ

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : www.up.ac.th

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • เปิดรับสมัครรอบปกติของมหาวิทยาลัย
 • ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ

สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาผู้พิการ

 • โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิตตาบอด / สายตาเลือนราง
 • มีเอกสารขยายขนาดตัวอักษร
 • บริการบันทึก / สำเนาเทปเสียงการเรียนการสอน
 • หนังสือเสียงระบบเดซี่
 • บริการจัดรูปแบบรายงาน
 • บริการอ่านหนังสืออัดเสียง MP3
 • บริการพิมพ์เอกสารหนังสือใช้ประกอบการเรียนลง word
 • บริการผลิตเอกสารเบรลล์ ผลิตสื่อภาพนูน
 • บริการให้คำปรึกษา
 • ทางลาด ลิฟท์ ราวจับ ห้องน้ำ วีลแชร์

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : www.nu.ac.th

ผู้ที่มีความบกพร่องด้านร่างกาย เรียนต่อที่ไหนได้บ้าง?

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 • เปิดรับสมัครรอบปกติของมหาวิทยาลัย
 • ฝ่ายสนับสนุนนักศึกษาพิการ

สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาผู้พิการ

 • มีห้อง DSS
 • มีล่ามภาษามือ
 • บริการผลิตอักษรเบรลล์

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : www.dusit.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 • เปิดรับรอบปกติของมหาวิทยาลัย
 • ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ

สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาผู้พิการ

 • มีสื่อการเรียนรู้
 • อุปกรณ์ช่วยในการเรียน
 • การให้คำปรึกษาด้านต่าง ๆ
 • มีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : www.rmutt.ac.th

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 • เปิดรับสมัครรอบปกติของมหาวิทยาลัย
 • ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ

สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาผู้พิการ

 • มีหนังสือเสียงระบบเดซี่
 • เอกสารสื่อเสียง (MP3) และเอกสารสื่อข้อความ

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : www.stou.ac.th

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • เปิดรับสมัครรอบปกติของมหาวิทยาลัย
 • ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
 • ตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์

สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาผู้พิการ

 • หนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์
 • มี E-learning
 • การถ่ายทอดสดจากห้องเรียน
 • วิดีโอบรรยายย้อนหลัง
 • บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่านจอภาพ ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ
 • เครื่องขยายภาพ CCTV
 • หนังสือเรียนแบบ QR code
 • หนังสืออักษรเบรลล์
 • บริการอัดสำเนาคำบรรยายรายวิชา
 • ทางลาดทุกคณะ
 • อาสาสมัครเพื่อนช่วยเพื่อน

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : www.ru.ac.th

** นี่เป็นเพียงตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัครนักศึกษาผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือมีความพิการให้สามารถเข้าศึกษาต่อได้ในระดับอุดมศึกษา น้อง ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เลยจ๊ะ

ข้อมูลจาก FB : ThisAble.me 

บทความที่น่าสนใจ